Данни

Заглавие Маркери на текстовия дейксис в обучението по български език като чужд
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

дейксис, текст, чуждестранни студенти, анкета

Резюме

Всеки език разполага с инвентар от средства с дейктичен характер, които свързват едни части на текста с други. От особена значимост при изучаването на чужд език е прецизното запознаване с тези средства. Дейктичните маркери функционират като сигнали в текста. Те посочват или са ориентирани към части от дискурса, като включват местоимения, наречия и други изрази, подсигуряващи текстовата кохезия и подпомагащи осмислянето на информацията от реципиентите. В доклада се представят резултатите от анкета, проведена с напреднали чуждестранни специализанти (поляци и украинци) по български език, чрез която се проверява доколко успешно обучаваните реконструират текстовите връзки, изградени с помощта на дейктични средства.