Данни

Заглавие Между узуса и нормата или за конкуренцията на граматически форми
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

норма, узус, глаголни окончания, артикъл, местоимения, обучение

Резюме

В настоящия доклад вниманието е насочено към няколко различни по своя характер граматически явления, при които в узуса се наблюдава конкуренция на граматически форми, изразяваща се в неспазване на предписанията на кодифицираната норма. Описваните явления от много време са обект на разисквания и коментари в граматичната ни литература. В предлаганата публикация вниманието ще бъде насочено както към обучението по български език като чужд, така и към оценяващите тестовет по чужд и по роден език.