Данни

Заглавие Разказвачи и репрезентации в романите на Емилия Дворянова и Валери Стефанов
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

разказвачески инстанции, метафикция, съвременен български роман, постмодернизъм

Резюме

Изследователският интерес е насочен към законодателството на Европейския съюз и по-конкретно – към директивите, свързани със здравната политика на общността (които служат за източник на ексцерпция). Обект на анализ са термините, ядро на специализираните езици на европейската интеграция. Основната цел е да се съпостави българската и полската здравна терминология на лексикално, словообразувателно и семантично ниво и да се откроят общи и различни тенденции в развитието на двете непрестанно обогатяващи се терминологични системи (за конкретното изследване са подбрани ограничен брой терминологични единици с по-голяма честота на употреба). За основа на сравнението служи изходната английска форма на термините. Методологията на проучването е почерпана от монографичния труд на И. Генев-Пухалева „Терминология на Европейския съюз. Съпоставка на българската, гръцката, полската и английската терминология на правото на околната среда“.