su-snimka

През 120-годишната история на Факултета по славянски филологии на Софийския университет поколения студенти и преподаватели съхраняват, предават и създават знанието за българския народ, език, литература и култура.

Факултетът по славянски филологии (ФСлФ) е връстник на Софийския университет. Когато през 1888 г. се създава Висшият педагогически курс, прераснал през 1889 г. във Висше педагогическо училище, в него се обучават 28 студенти по история и 15 по славянска филология.

Основаният през януари 1889 г. Историко-филологически факултет през 1950 г. се разделя на два факултета – Исторически и Филологически, а през 1965 г. от Филологическия факултет се обособяват Факултетът по славянски филологии и Факултетът по западни филологии.

От 1997 г. студентите във Факултета по славянски филологии се обучават по нов учебен план, съобразен с наредбата за единни държавни изисквания за получаване на образователно-квалификационните степени бакалавър и магистър в специалностите от професионално направление Филологии, като Славянска филология и Балканистика са с петгодишен магистърски курс на обучение.

От 2003 г. са въведени и актуализирани учебните планове за всички специалности във ФСФ, съобразени с Европейската система за трансфер на кредити (ЕСТК).

Like Idioms very much.