university-lecture-hall

 

 

 

Академичен състав

 

Разписание на часовете за зимния семестър на уч. 2018/2019 г. - студенти редовно обучение

 

Конкурс за преподавателска мобилност за уч. 2018/2019 г.

 

Преподавателска мобилност за Крагуевац и Украйна

 

Награда на Факултета по славянски филологии за езиковедска книга на факултета за периода 2016 – 2018 г.

 

Весела книга за Софийския университет, неговите преподаватели и техните възпитаници

 

Изисквания за приемане и отпечатване на ръкописи в Годишника на ФСлФ

 

 

Конкурс за най-добра езиковедска книга, издадена в периода 2016 г. – 2018 г.

 

Процедура по атестиране на преподавателите от Софийския университет

 

 

Информационна система за научната дейност на СУ - EC "Авторите"

 

Процедури по заемане на академични длъжности

 

Придобиване на образователна и научна степен "доктор" 

 

 

Наградени книги на преподаватели от Факултета по славянски филологии - 2018 г.

 

Награди за най-добра литературоведска книга на Факултета по славянски филологии – 2017 г.

 

Награда за доц. д-р Величко Панайотов от Университета "Ян Амос Коменски"

 

Професор Людмил Димитров с най-престижната награда за превод в Словения

 

Отличие за монографията на доц. д-р Екатерина Търпоманова „Евиденциалност в балканските езици: български и албански“

 

Доц. д-р Татяна Алексиева бе отличена с медал „А. С. Пушкин“

 

Наградени преподаватели от Факултета по славянски филологии

 

 

Решение на ФС на ФСлФ относно реда за придобиване на ОКС Магистър

 

Новият брой на Годишника на Факултета по славянски филологии

 

 

Формуляр за актуализиране на научния регистър

 

Рубрика "Проект на месеца" (Научен календар на СУ)

 

НОВ ПРАВИЛНИК за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ (Изменен на 17 октомври 2012 г. с решение на Академическия съвет, протокол № 1)

 

 

Общо събрание на факултета

 

За работа в системата СУСИ4 използвайте браузъра Internet Explorer