projects11

 

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ ПО НИД

на

Факултета по славянски филологии

 

Уважаеми колеги,

Информацията и необходимите образци на документи за сключване на договори по одобрените за финансиране проекти по НИД са налични на адрес:
http://eservices.uni-sofia.bg/projects/

доц. д-р Петя Осенова,
председател на Комисията по НИД за ФСлФ

 

Цялата сума за финансовата 2016 г., предоставена на факултета, възлиза на 36 811 лв. В съответствие с приетите от факултетния съвет квоти, те бяха разпределени по следния начин: 11 044 лв. за научни форуми (30%), 7 362 лв. за периодичните издания на факултета (20%), 18 405 лв. за изследователски проекти, в които се включват и проектите в подкрепа на докторанти (50%).

 

Проекти за научни форуми

 

 1. Тема: Русистиката днес: традиции и перспективи

Ръководител: доц. д-р Ангелина Иванова Вачева

Одобрена сума: 2000 лв.

 

 2. Тема: П. П. Славейков, д-р К. Кръстев, Ст. Михайловски. Литература и социален опит

Ръководител: доц. д-р Бойко Пенчев Пенчев

Одобрена сума: 850 лв.

 

 3. Тема: Тринадесети международни славистични четения 2016 „Мултикултурализъм и многоезичие“

Ръководител: доц. д-р Добромир Григоров Григоров

Одобрена сума: 2500 лв.

 

 4. Тема: Международен филологически форум за студенти и докторанти

Ръководител: гл. ас. д-р Владислав Огнянов Миланов

Одобрена сума: 2240 лв.

 

 5. Тема: Седма национална среща на студентите бохемисти

Ръководител: гл. ас. д-р Мая Николаева Радичева

Одобрена сума: 654 лв.

 

 6. Тема: Гласове на българския литературен диаболизъм

Ръководител: гл. ас. д-р Камелия Светлинова Спасова

Одобрена сума: 650 лв.

 

 7. Тема: Юбилейна научна сесия в чест на проф. д.ф.н. Руселина Ницолова

Ръководител: доц. д-р Красимира Славчева Алексова

Одобрена сума: 2150 лв.

 

Проекти за периодични издания на факултета

 

1. Тема: Хуманитаристика и публичност – сп. „Литературата”

Ръководител: проф. д-р Иван Стойков Иванов

Одобрена сума: 1900 лв.

 

 2. Тема: „Филологически форум” – списание за студенти, докторанти и млади учени

Ръководител: гл. ас. д-р Венета Величкова Савова

Одобрена сума: 1312 лв.

 

 3. Тема: „Българска реч” – списание за езикознание и езикова култура

Ръководител: доц. д-р Владимир Любенов Жобов

Одобрена сума: 1400 лв.

 

 4. Тема: сп. „Съпоставително езикознание”

Ръководител: гл. ас. д-р Радост Железарова

Одобрена сума: 1400 лв.

 

 5. Тема: Извори. Електронна библиотека за българисти, слависти и балканисти.

Ръководител: проф. д-р Татяна Гаврилова Ангелова

Одобрена сума: 1350 лв.

 

 

Изследователски проекти

 

 1. Тема: Усъвършенстване на системата на Докторантското училище на ФСлФ

Ръководител: проф. д-р Гергана Кирилова Дачева

Одобрена сума: 950 лв.

 

 2. Тема: Нова практическа граматика на българския език за чужденци

Ръководител: проф. д-р Елена Любомирова Хаджиева-Меродийска

Одобрена сума: 700 лв.

 

 3. Тема: Тематичен речник (българо-чешко-полско-украински) за студенти

Ръководител: доц. д-р Надежда Иванова Михайлова-Сталянова

Одобрена сума: 800 лв.

 

 4. Тема: Grammatica.bg - Развой на граматическите теории (синтаксис)

Ръководител: проф. д-р Радка Влахова-Руйкова

Одобрена сума: 800 лв.

 

 5. Тема: Охрид в българската литература: между реалността и въображаемото

Ръководител: доц. д-р Николай Георгиев Папучиев

Одобрена сума: 800 лв.

 

 6. Тема: Рецепция на славянските литератури в България след 1989 г.

Ръководител: доц. д-р Ани Антонова Бурова

Одобрена сума: 800 лв.

 

 7. Тема: Иновативни издания за нуждите на филологическата подготовка

Ръководител: проф. д-р Амелия Веселинова Личева

Одобрена сума: 1400 лв.

 

 8. Тема: НЕМСКИ ПОЕТИ – преводи и контексти

Ръководител: проф. дфн Николай Христов Чернокожев

Одобрена сума: 1000 лв.

 

 9. Тема: Мара Белчева. Съчинения в 2 тома

Ръководител: проф. дфн Милена Георгиева Кирова

Одобрена сума: 700 лв.

 

 10. Тема: Създаване на електронен корпус с възрожденски текстове

Ръководител: гл. ас. д-р Аглая Георгиева Маврова

Одобрена сума: 900 лв.

 

 11. Тема: Балканското езикознание днес - юбилеен сборник в чест на проф. Петя Асенова

Ръководител: доц. д-р Екатерина Николова Търпоманова

Одобрена сума: 1000 лв.

 

 12. Тема: Зографските пергаментни откъслеци. Палеография, език, текст

Ръководител: доц. д-р Андрей Тодоров Бояджиев

Одобрена сума: 1100 лв.

 

 13. Тема: Българско езиковедско наследство. – ІІ етап

Ръководител: гл. ас. д-р Стефанка Боянова Абазова

Одобрена сума: 800 лв.

 

 14. Тема: Превод и научно-техническа обработка на архива на Петър Увалиев – втора част

Ръководител: доц. д-р Огнян Борисов Ковачев

Одобрена сума: 1000 лв.

 

15. Тема: Пътища на културна комуникация през XVIII и XIX век

Ръководител: гл. ас. д-р Надежда Петрова Александрова

Одобрена сума: 1100 лв.

 

 16. Тема: Конкурс за роман за студентите от магистърската програма „Литературата –творческо писане”

Ръководител: доц. д-р Анни Илков Асенов

Одобрена сума: 1055 лв.

 

 17. Тема: Електронни ресурси за българската устна реч

Ръководител: проф. д-р Йовка Великова Тишева

Одобрена сума: 1100 лв.

 

 

Проекти в подкрепа на докторанти

 

 1. Тема: Социолингвистични аспекти на банатския говор в Румъния

Ръководител: проф. дфн Ангел Георгиев Ангелов

Одобрена сума: 1000 лв.

 

 2. Тема: Оригинал, превод, многоезичен публикационен процес

Ръководител: проф. дфн Румяна Лъчезарова Станчева

Одобрена сума: 300 лв.

 

3. Тема: Международна конференция, посветена на Жил Дельоз „Виртуалност, Ставане и Живот“

Ръководител: доц. д-р Дарин Войнов Тенев

Одобрена сума: 1100 лв.

 

 

 

Комисия по НИД в състав:

Председател: доц. д-р Петя Осенова

Членове: доц. д-р Тодор Христов

               доц. д-р Цветанка Аврамова

               доц. д-р Марина Джонова

гл. ас. д-р Анета Димитрова

гл. ас. д-р Красимира Петрова

гл. ас. д-р Мая Падешка