uni-su3

 

ДО

ДЕКАНИТЕ НА ФАКУЛТЕТИ

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЕПАРТАМЕНТИ

РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ЗВЕНА

НАЧАЛНИК ОТДЕЛИ

В СУ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ"

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

На вътрешната страница на Софийски университет "Св. Климент Охридски" на адрес https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administrativna_struktura/dokumenti_nа_su е публикуван новият Колективен трудов договор (КТД 10).

Моля, да запознаете всички работещи във факултета/звеното/отдела с него и да осигурите прилагането му.

В срок до 10 юни моля да създадете организация всички желаещи да се присъединят към КТД 10, да заявят това като попълнят по един екземпляр на приложение №3 към КТД 10 (заявление за присъединяване).

Приложението може да бъде изтеглено от образците с документи {образец 39) във вътрешната страница на Софийски университет „Св. Климент Охридски" на адрес: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administrativna_struktura/dokumenti_nа_su/obrazci_nа_dokumenti

 

Доц. д-р Елиза Стефанова

ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ, АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ И АДМИНИСТРАЦИЯ

 

След подписването оригиналите на заявленията следва да бъдат депозирани в Деловодството за извеждане.

 

Съдържанието на дадените линкове може да бъде видяно само след влизане в системата СУСИ - раздел Документи на СУ

 

Колективен трудов договор № 10 /в сила от 1 март 2016 г./

Заявление за присъединяване към КТД 10