Чуждестранно отличие за монографията на доц. д-р Екатерина Търпоманова „Евиденциалност в балканските езици: български и албански“

 

В ежегодния преглед на специализираните езиковедски публикация за 2016 г. Албанската академия на науките отличи високо монографията на доц. д-р Екатерина Търпоманова „Евиденциалност в балканските езици: български и албански“. Грамотата акцентира върху факта, че в албанологията за първи път се прилага подобен модерен лингвистичен подход към разглежданата проблематика.

 

diplom

 

Албанистика в България