БОЯН ВЪЛЧЕВ

професор, доктор на филологическите науки

 

BOIAN VALTCHEV

Professor, Dr., Dr. Sc.

 

професор по съвременен български език

 

Лекционни курсове

 

История на българския книжовен език

Съвременен български език

Фонетика на българския книжовен език (за специалността логопедия)

Отделни курсове (за бакалавърската и магистърската образователна степен) по проблемите на историята на българската филологическа мисъл, на теорията на книжовните езици, на нормата и кодификацията, на езиковата култура, на динамиката на българския книжовен език

 

Области на научните интереси и занимания

 

 

История на българския книжовен език

Теория на книжовните езици

Историческа типология на книжовните езици

Проблеми на взаимодействието между обществото и книжовния език

Сравнителни изследвания върху историята на книжовните езици с оглед изясняване на историческата типология на българския книжовен език

Норми в българския книжовен език и тяхната кодификация

 

Автор на над 150 публикации (студии, статии, научни съобщения и др.) в научни издания и сборници и на монографиите:

 

Георги Раковски книжовникът и филологът. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. София, 1994, 196 стр..

Възрожденските граматики на българския език. Университетска библиотека № 477. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. София, 2008, 554 стр. Книгата е отличена с Наградата за високи научни постижения на Съюза учените в България.

От историята на българския книжовен език към теорията на книжовните езици. Oxiart. София, 2009, 308 стр.

 

ИЗБРАНИ СТАТИИ

SELECTED ARTICLES

 

1. ОТ ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК КЪМ ТЕОРИЯТА НА/ЗА КНИЖОВНИТЕ ЕЗИЦИ
FROM THE HISTORY OF THE BULGARIAN LITERARY LANGUAGE TO THE THEORY OF THE LITERARY LANGUAGES

 

2. БЪЛГАРСКИЯТ КНИЖОВЕН ЕЗИК И ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МУ СЪС СОЦИАЛНАТА СТРУКТУРА, ИНСТИТУЦИИТЕ И ОБРАЗОВАНИЕТО
BULGARIAN LITERARY LANGUAGE AND ITS INTERRELATIONS WITH THE SOCIAL STRUCTURE, INSTITUTIONS AND EDUCATION

 

3. ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЗА ДИАЛЕКТНАТА ОСНОВА НА БЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК
ONCE AGAIN FOR THE DIALECT BASE OF THE BULGARIAN LITERARY LANGUAGE

 

4. КЪМ ИСТОРИЧЕСКАТА ТИПОЛОГИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК
TO THE HISTORICAL TYPOLOGY OF THE BULGARIAN LITERARY LANGUAGE

 

5. ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ – ПРЪВ ИСТОРИК НА СЪВРЕМЕННИЯ НИ КНИЖОВЕН ЕЗИК
PETKO SLAVEYKOV – THE FIRST HISTORIAN OF THE MODERN BULGARIAN LITERARY LANGUAGE

 

6. ОПИТ ЗА СОЦИАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРОЖДЕНСКО ОБЩЕСТВО С ОГЛЕД ИЗЯСНЯВАНЕТО НА ПРОЦЕСИТЕ ПРИ ФОРМИРАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК

AN ATTEMPT FOR A SOCIAL CHARACTERISATION OF THE BULGARIAN REVIVAL SOCIETY REGARDING THE CLARIFICATION OF THE PROCESSES RELATED TO THE CREATION AND DEVELOPMENT OF THE BULGARIAN LITERARY LANGUAGE