ПУБЛИКАЦИИ

на доц. дфн Юлияна Иванова Стоянова

 

 

Дисертации:

 

Индивидуални вариации във вербалното развитие (върху български езиков материал). София, СУ „Св. Климент Охридски”, 2008, 375 стр.

Индивидуални вариации във вербалното развитие (върху български езиков материал). Автореферат на дисертация за присъждане на научната степен „доктор на филологическите науки”. София, 2008, 73 стр.

- Езикова реализация и нейни нарушения при огнищни мозъчни увреди. Докторска дисертация. София, БАН, 1978, 145 + 6 стр.

- Езикова реализация и нейни нарушения при огнищни мозъчни увреди. Автореферат на докторската дисертация. София, БАН, 1978, 38 стр.

 

Монографии:

 

- Индивидуални вариации във вербалното развитие. София, Университетско изд. „Св. Климент Охридски”, 2009, 311 стр.

- Психолингвистични изследвания. София, “Веда Словена – ЖГ”, 2006, 236 с.

- Вашето дете говори. Речеви актове в ранната детска възраст. Монография. Изд. на СУ "Св. Кл. Охридски", 1992, 142 стр.

 

Колективни монографии:

 

- Диагностика и превенция на езика 3-4. Методическо ръководство. Логопедичен център “Ромел” (Въпросник за ориентиране в нарушенията на езика при деца от три до четири години). (в съавторство). София, 2010.

- Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст. Книга за учителя. (в съавт.). София, Изд. “Даниела Убенова”, 1994.

- Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст (в съавторство). София, Изд. “Даниела Убенова”, 1993.

 

Студии:


- Телеграфна реч и индивидуални стилове в онтогенезата на езика. Език и литература,  LXI (2008), кн. 1-2, стр. 178 – 199.

- Индивидуални вариации и езикова специфика в овладяването на първия език. Език и литература, 2007, кн. 1-2, стр. 194 – 215.

- Between Adults, Siblings, and Teddy-Bears: How Bulgarian Children Acquire Personal Deixis? Psychology of Language and Communication, 2005, Vol. 9, No 2, 13 – 42.

- Детската креативност и овладяването на българския език. Език и литература, 2005, кн. 1-2, стр.247 - 267.

- Креативност и рутинност в усвояването на езика. В: Детска реч и билингвизъм. София, Дайвърсити прес, 2003, стр. 57-86.

- Универсална граматика, междинен език и овладяване на български детерминатори. В: Обучение без граници. Език и култура.Материали върху електронен носител (CD) от Международната научна конференция, София, 15-17 ноември 2001, стр. 258 – 277.

- Въпросителните изказвания в ранната детска възраст (прагматичен, граматически и семантичен аспект). В: Год. на СУ, Том 83, Факултет по славянски филологии, 1990. Книга 1 - Езикознание. Изд. на СУ "Св. Кл. Охридски", 1992, стр. 5 – 39.

 

Статии:

 

- Нов поглед към „телеграфната” реч в ранната онтогенеза: прозодични ограничения. Съпоставително езикознание, 2010, кн. 1, 43 -59.

- Показателни местоимения и пространствен дейксис в ранната онтогенеза. Съпоставително езикознание, 2009, кн. 1, 74 - 89.

- Глаголната афиксация в онтогенеза. В: Езиковедски изследвания в чест на гл.-кор. Проф. Тодор Бояджиев, проф. д-р Венче Попова и проф. Петър Пашов. Съст. Б. Вълчев, И. Тишева, П. Осенова, Н. Сталянова, В. Миланов, В. Стоименова, Б. Радева. София, Университетско изд. “Св. Климент Охридски”, 2009, 170 – 178.

- Индивидуални вариации в стила на овладяване през еднословния стадий. В: Отговорността пред езика. Книга 2. Шумен, Университетско изд. „Еп. Константин Преславски, 2009, 128 – 144.

-Теоретичен модел на детското езиково развитие. – Предучилищно  възпитание (Ранната възраст), 2009, кн. 3, 12 – 15.

- Между езика и жеста: пространствен и темпорален дейксис при незрящи деца и деца със зрително-моторни проблеми (в съавт. с Р. Йосифова). В: Логопедия. VІІ национална конференция на НСЛБ: Екипна работа при пациенти с моторни дефицити.  София, 6-8 март 2009. Сборник  доклади. София, изд. „Ромел”, 2009, 135 – 142.

- Фразова и изреченска координация в онтогенезата. Българска реч, 2009, кн. 1-2, 21 – 33.

- Personal Deixis: The Early Stages. Публикувано в електронното сп. Littera-et-Lingua :https://www.slav.uni-sofia.bg/lilijournal/index.php/component/content/article/117-papers-autumn-2009/158-stoyanovaj-autumn-2009#ClarkE1986

- Преходи без граници: временни системи в онтогенезата на езика. В: Преходи и граници. Университетско изд. „Св. Климент Охридски”, 2009.

- Металингвистично осъзнаване: ранна онтогенеза. Българска реч, Год. ХV/2009, кн. 3, 43 – 58.

- Самоназоваване и персонален дейксис в ранната детска възраст. В: Bulgaristiva – Studia et ArgumentaFestschrift  für Ruselina Nitsolova zum 65. Geburtstag. Hrsg. von S. Comati. (Band 151 - Specimina Philologiae Slavicae). München, Otto Sagner, 2008, 523 – 532.

- Индивидуални вариации в овладяването на езика и ранен билингвизъм. Предучилищно възпитание, 2008, кн. 10, 4 - 9.

- Универсално и индивидуално в овладяването на езика. В: Българският език и литература на кръстопътя на културите. Международна конференция Сегед, Унгария, 21-22 май 2007 г. Том І. Szegedi, YAJE Press 2008, 68 – 80.

- Adult-Child Interaction and the Acquisition of the Bulgarian Verbal Aspect by Children with SLI. (в съавт. с Р. Якимова), 16 стр. В: http://www.linguistics-in-bulgaria.com/StatijaStojanova.pdf

- Индивидуални разлики в скоростта и стила на вербалното развитие. В: Логопедия: V Национална Конференция, Балчик, 21-24 май 2006, Доклади. София, ЛЦР, 2007, 135 – 142.

- Ранeн български принос към изследване на индивидуалните вариации в онтогенеза. Българска реч, 2007, кн. 1, 113 – 121.

- Прозодична структура на ранните детски изказвания. Съпоставително езикознание, 2007, кн. 3, 65 – 80.

- Prosodic constraints on the early Bulgarian words. Балканско езикознание, 2007, кн. 2-3, 191 – 202.

- Adult-Child Interaction and the Acquisition of the Bulgarian Verbal Aspect by Children with SLI. (в съавт. с Р. Якимова), В: Psycholinguistic studies> Papers in honour of Prof. Dr. Tatiana Slama-Cazaku. Collected and edited by: P. Ilieva-Baltova, Kr. Petrova. Sofia, 2007, 237 – 249.

- Тези тъй опасни комплименти. Littera et Lingua. 3 брой. Електронно списание за хуманитаристика. Есен 2006. https://www.slav.uni-sofia.bg/LiliJournal/index.html

- Функции на деминутивите в общуването между възрастни и деца. В: Litera scripta manet. Юбилеен сборник по случай 65-годишнината на проф. Василка Радева. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2005, 804 – 820.

- Diminutives in the early adult-child communication: do they promote language development? In: Bokus, Barbara (ed.). Studies in the psychology of child language. In Honor of Grace Wales Shugar. Warszawa, Matrix, 2005, 85 – 101. (Публикувана също в: The VІІІth International Conference Cognitive Mоdeling in Linguistics. Moscow-Varna, September 4 – 14, 2005. Proceedings, v. 1, pp. 303-315).

- Граматичност и/или аграматичност на българската разговорна реч. В: Българистични студии. Отг. ред. Василка радева, съст. Й. Холевич и К. Рикев. Университетско изд. ИСв. Климент Охридски", София, 2004, стр. 51 – 59.

- Овладяването на езика – уравнение с три неизвестни. В: Детска реч и билингвизъм. София, Дайвърсити прес, 2003, стр. 9 - 24.

- Ранните детски изказвания  между прагматика, семантика и граматика.  В: Език: История и съвременност. Шумен: Университетско изд. "Епископ Константин Преславски", 2002, 317-327.

- Комплиментите в български, английски и полски. В: Проблеми на

Социолингвистиката VІІ. Билингвизъм и диглосия – съвременни проблеми. Материали от Седмата международна конференция по социолингвистика София, 22-24 септември 2000. С., Международно  социолингвистично д-во, 2002, 27 – 32.

- Politeness in Adult-Child Communication: Requests for Action. В: Litora Psycholinguistica.Сборник, посветен на юбилея на доц. д-р Пенка Илиева-Балтова. София, Сема РШ, 2002, стр. 43 – 49.

- Между прагматиката и социолингвистиката: конверзационнен анализ. В: Българският език през ХХ век (под съст. На В. Радева). София, Акад. изд. “Проф. Марин Дринов” и “Пенсофт”, 2001, 342 – 346.

- Индивидуални вариации във вербалното развитие. В: Отговорността пред езика. Сборник, посветен на 70-годишнината на проф. П.Пашов,  на проф. д-р Т. Бояджиев, чл.-кор. на БАН, и на 30-годишнината на Шуменския университет. Университетско изд. “Епископ К. Преславски”, Шумен, 2001, стр. 286 – 296.

- Emergence of verbal aspect in Bulgarian child language. In: Sprachkontakt, Transfer, Spracherwerb. Wissenschaftliche Beiträge (1986-1991). Hrsg. von Ruska Simeonova & Andrei Danchev. Sofia 2000, Universitätsverl. “St. Kliment Ohridski”, pp. 167 – 181.

- Върху онтогенезата на категорията “определеност” в съвременния български книжовен език. В: Едно поколение български езиковеди (под ред. на Й. Тишева и Г. Колев). С., Унив. Изд. “Св. Кл. Охридски”, 2000, стр. 99 – 107.

- Вербална комуникация между възрастни и деца: социолингвистичен аспект. Език и литература, 1992, кн. 1, 39 - 49.

- Negation in Bulgarian child language. Съпоставително езикознание, кн. 6, 1991, 67 – 72.

- Онтогенеза на българската темпорално-аспектуална система: полско-български паралели. В: Славистични изследвания. Т. 6. Сборник, посветен на Х международен конгрес на славистите. С., Университетско изд. “Кл. Охридски”, 1990 (1991). (в съавт. със С.Фетваджиева).

- Emergence of nonevidential forms in Bulgarian child language. European Journal for Semiotic Studies, 1989, Vol. 1-2. pp. 353 - 361.

- Някои особености на изказванията за сравнение в съвременния български книжовен език. Български език, 1988, кн. 2, стр 143 - 149 (в съавт. със С. Фетваджиева).

- Прагматика на някои показателни местоимения и местоименни наречия в ранната детска възраст. В: Исторически развой и типологическа хапактеристика на българския език. Посвещава се на 1100-годишнината от смъртта на Методий. София, БАН, 1987, стр. 282 - 287. (в съавт. със С. Фетваджиева).

- Синтактично отрицание в ранната детска възраст. В: Исторически развой и типологическа характеристика на българския език. Посвещава се на 1100-годишнината от смъртта на Методий. София, БАН, 1987, стр. 287 - 290.

- Przyswajanie formalnych i pragmatycznych aspektów kategorii osoby przez małe dziecko. W: Wiedza a jezyk. Tom 2. Język dziecka. Wrocław, Ossolineum, 1987, 71 - 80. (в съавт. със С. Фетваджиева).

- Прагматичен аспект на усвояване на въпросителни изказвания от български деца. Български език, 1987, кн. 5, стр. 412 - 415.

- Онтогенеза на българското изречение. Във: Втори международен конгрес по българистика. Доклади. Том 3. Съвременен български език. София, БАН, 1987, стр. 595 - 603.

- Young children's acquisition of formal and pragmatic aspects of the category of person. In: I. Kurcz, G. W. Shugar, J. H. Danks (eds.). Knowledge and Language. North-Holland, Elsevier Science Publishers, 1986, pp. 415 - 430.

- Някои проблеми на прагматиката в развитието на детската реч. Съпоставително езикознание, 1986, кн. 6, стр. 51 - 57. (в съавт. със С. Фетваджиева)

- Функционална характеристика на някои относителни местоимения в български и испански. В: Теория и практика на чуждоезиковото обучение. София, 1984, стр. 159 – 169.

- Непреднамерени оказионализми. Български език, 1984, кн. 5, стр. 461        - 466.

- Словоредна зависимост на дублираното отрицание в някои романски езици. В: Год. на ИЧС, 1983, том 2, стр. 76 - 82.

- Специфика на математическите текстове на граматическо равнище. В: Български език за чужденци. Актуални проблеми на обучението. София, 1983, стр. 76 - 83.

- Паметови стратегии при усвояване на чуждоезиков лексикален материал. Съпоставително езикознание, 1983, кн. 2, стр. 19 - 24.

- Дублиране на отрицанието в съвременния български книжовен език. Български език, 1983, кн. 5, стр. 390 – 398.

- Две хипотетични стратегии на пораждане при съгласуване. Български език, 1979, кн. 1, стр. 31 - 37.

- Нарушения экспрессивной и импрессивной языковой активности у больных с афазией. В: Нейропсихология - 77, стр. 208 - 222. (в съавт. с Л. Мавлов и Е. Герганов).

 

Филологически студии и статии:

 

- (На)казващата функция на мълчанието (в съавт. със Светлана Стойчева). В: Следва, бр. 16, 2007.

- Помислено, но неизречено: (не)достъпното съзнание на Другия в наративния дискурс. Критика, 2006, кн. 3-4. Публикувано и в Littera et Lingua. Електронно списание за хуманитаристика. Пролет 2007. https://www.slav.uni-sofia.bg/LiliJournal/index.html

-Сянката на Андерсен: Андерсеновите приказки като психоаналитичен текст (в съавт. със Светлана Стойчева). В: Следва, бр. 14, 2006, 19 – 27.

- Навътре към чуждото – стратегията на едно творчество (в съавт. със Св. Стойчева). В: Български език и литература, год. XLIII (2003), кн. 5, стр. 49 - 59. (Публикувана също в: Модерният наратив. Интертекстуални пресичания (роблеми на българската литература през ХХ век.). Сборник в чест на проф. Елка Константинова. (Съст. Е. Трайкова, М. Иванова-Гиргинова, П. Ватова). София, “Век 21 – Прес”, 2006, 162 – 173).

- За жената, авантюрата и греха.(в съавторство със С. Стойчева). В: Следва, бр. 12, 2005.

- Християнството в романите на Димитър Димов – едно маркирано отсъствие. В: Християнската традиция и царската институция в българската култура. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2003, стр. 225 - 236.

- Димитър Димов и Мигел де Унамуно – съвместен прочит като прочит на съвместимости. В: Славистиката в началото на ХХІ век: традиции и очаквания. Съставители Величко Панайотов и Янко Бъчваров. София, СЕМА – РШ, 2003, стр. 389 – 396.

- Глупавият мъж, умната Елза и ламентация за неродения Петко. В: Езикът и литературата – средство за [не]разбирателство. (Под ред. на д-р Илиана Монова). Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2003, стр. 147 – 176.

- Психологичното в романите на Димитър Димов. В: Случаят Димитър Димов. Литературни разследвания. Съст. Елка Константинова и Мариета Иванова-Гиргинова. София, Изд. център "Боян Пенев", 2003, стр. 30 – 56. (в съавт. със С. Стойчева).

- Който не обича – загива; който обича – също. Във: Воля за облик. Юбилеен сборник в чест на проф. С. Янев. София, Изд. къща "Феномен 21", 2002, стр. 161 – 177.

- Архетипното в романите на Димитър Димов. “Български език и литература”, 2001, кн. 5, 23 – 34 (в съавт. със С. Стойчева)

- Детската игра с езика и езиковата игра в поезията за деца (в съавт. със Светлана Стойчева). Литературата, 2001, 2 (12), 177 - 185.

- Романите на Димитър Димов – култура на осъзнаването. В: Българската литература фигури на четенето. Съст. М. Кирова, Н. Чернокожев. С., Изд. Фигура, 2000,  стр. 313 – 322 (в съавт. със С. Стойчева).

- За гледната точка в наративния дискурс. В: “Критика”, год. 1, кн. 2-4, 2000, стр. 54 – 65.

 

Публикувани рецензии и годишнини:

 

- Добрева, Елка. Толерантност, нетолерантност и нулева толерантност в съвременния българския печат (критически лингвосемиотичен анализ). В. Търново, „Фабер”, 2009. - Съпоставително езикознание, 2010, кн. .

- „Преходи и граници” – годишна конференция на Факултета по славянски филологии при СУ „Св. Климент Охридски”. – Българистика, 18/2009, 60 - 64.

- Банова, С. Граматическата категория род: параметри и реализации. София, „Веда Словена”, 2007. Съпоставително езикознание, .

- В помощ на теорията и практиката: „Честотен речник на използваната лексиса в учебниците за първи клас (Съст. Ст. Здравкова, Е. Евлениева)”, София, 2008. - Език и литература, LXII (2009), кн. 3-4, стр. 205-206.

- S. Banova. The Bulgarian Verb. Practical Reference Book for Foreigners. (Second enlarged edition). Sofia, “Dr Ivan Bogorov”, 2005, 212 pp. Съпоставително езикознание, ХХХІ, 2006, кн. 3, 154 – 156.

- Най-сериозно за игрите: Илка Любенова. Възможности на ранното чуждоезиково обучение (английски и руски). С., Университетско изд. “Св. Климент Охридски”,. Българска реч, Год. ХІ/ 2005, кн. 2, 70 – 73.

- Професор Роланд Марти. Българска реч, 2003, кн. 3, стр. 13 – 14.

- Велка Попова. Психолингвистика на развитието. Шумен, Университетско изд. “Еп. Константин Преславски”, 2000. Съпоставително езикознание, 2003, кн. 1, стр. 117 - 121.

- Енчо Герганов на шейсет години. Съпоставително езикознание, 1999, кн. 4, с. 139 – 143.

- S. Savic. Narativi kod dece. (Usvajanje jezika). Novi Sad, Prosveta,1985, Съпоставително езикознание, 1989, кн. 2, стр. 95 - 98.

- R. Bugarski. Jezik u drustvu. Beograd, Prosveta, 1986. Съпоставително езикознание, 1989, кн. 3, стр. 70 - 72.

- Knowledge and Language (ed. by I. Kurc, G. W. Shugar, J. H. Danks). Amsterdam, North-Holland, 1986. Съпоставително езикознание, 1989, кн. 4, стр. 53 - 58.

- V. Vasic. Govor sa sestrom i bratom. Novi Sad, Prosveta, 1983. Съпоставително езикознание, кн. 5, 1986, 90 - 92.

- K. A. Wodala. The development of reading skills in an English-Hungarian child (the initial stages). Szeged - Budapest - Debrecen, Junasz Gyula Tanarkepzo Foisko, 1985. Съпоставително едикознание, кн. 2, 1988, стр. 110 - 113.

 

Съставителство:

 

- Преходи и граници. Transitions and Borders. Сборник доклади от XV годишна научна конференция на Факултета по славянски филологиина Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (18–19 май 2009). Съставители проф. дфн Панайот Карагьозов, доц. дфн Юлияна Стоянова. Университетско изд. „Св. Климент Охридски”, 2009.

- Litera scripta manet. Юбилеен сборник по случай 65-годишнината на проф. Василка Радева. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2005.

 

Преводи:


- Роланд Марти. Славянските стандартни езици на Югоизточна Европа в миналото, настоящето – и бъдещето. - Българска реч, 2003, кн. 3, стр. 5 – 12.

- Герхард Хаас. Модерни съдържания и форми на разказ в детската и юношеската фантастика (фантастична литература). Литературата, 2 (12), 2001, 116 - 137.

- Доротее Гелхарт. Абсурдното в Йордан Радичковата “Лазарица”.- Литературата, 1997.

 

Доклади на национални и международни научни форуми:

 

- Преходи без граници: временни системи в онтогенезата на езика. Доклад на Славистичната конференция с международно участие „Преходи и граници”, София, 18-19 май 2009.

- Софийският университет – център за трансгранични българистични изследвания (в съавт. с П. Карагьозов и Р. Божанкова). Доклад на Международната конференция „Българският език и литература в славянски и в неславянски контекст”, Сегед, 28-29 май, 2009.

- Между езика и жеста: пространствен и темпорален дейксис при незрящи деца и деца със зрително-моторни проблеми (в съавт. с Р. Йосифова). Доклад на Националната конференция на националното сдружение на логопедите в България. София, 6-7 март, 2009.

- Bulgarische Standardsprache und umgangssprachliche Elemente im Fremdsprachenunterricht. 44. Linguistisches Kolloquium Globalisierung - Interkulturelle Kommunikation – Sprache. Sofia, 09.09. – 12.09.2009, Neue Bulgarische Universität.

- Металингвистично осъзнаване: ранна онтогенеза. Доклад на Конференцията, посветена на 150-годишнината от рождението на акад. Ал. Теодоров-Балан. София, октомври 2009.

- Универсално и индивидуално в овладяването на езика. Доклад на Международната конференция “Българският език и литература на кръстопътя на културите”,  21 -22 май 2007 г. Сегед, Унгария.

- Глаголната афиксация в онтогенеза. Доклад на Юбилейната конференция на Факултета по славянски филологии в чест на чл.- кор., проф. д-р Т. Бояджиев, проф.

д-р В. Попова и проф. П. Пашовл София, 12 – 13  май 2006.

- Тези тъй опасни комплименти. Доклад на Пролетната школа по семиотика, София, 19 – 21 май, 2006.

- (На)казващата функция на мълчанието. Доклад на Пролетната школа по семиотика (в съавт. със С. Стойчева). София, 19 – 21 май, 2006.

- Индивидуални вариации във вербално развитие. Пленарен доклад на V национална конференция по логопедия “Европейски стандарти в логопедията”. Балчик, 21 – 24 септември 2006.

- Речта на възрастните към децата като обект на психолингвистиката и социолингвистиката. Доклад на V национална конференция по логопедия “Европейски стандарти в логопедията”. Балчик, 21 – 24 септември 2006.

- Реч и мисъл в наративния дискурс: уточняване, коригиране, заместване на смисъла. Доклад на 12 ранноесенна школа по семиотика “Семиотика, образ и разказ”, Созопол, 11 – 18 септември 2006.

- Adult-Child Interaction and the Acquisition of the Bulgarian Verbal Aspect by Children with SLI. Paper to be presented at the Xth Meeting of the International Association for the Study of Child Language. July 25 – 29, 2005, Berlin. (публикувано резюме).

- Diminutives in the early adult-child communication: do they promote language development? Paper presented at the VІІІth International Conference Cognitive Modeling in Linguistics. Varna, September 4 – 14, 2005.

- Християнството в романите на Димитър Димов – едно маркирано отсъствие. Доклад на Втората научна конференция “Християнската традиция и царската институция в българската култура” (поглед към проблемите десет години по-късно) Шумен, 14 юни, 2002 г.

- Димитър Димов и Мигел де Унамуно – съвместен прочит като прочит на съвместимости. Доклад на Седмите славистичните четения, организирани от ФСлФ на СУ “Св. Кл. Охридски”, София, април, 2002.

- Българската разговорна реч – граматична и/или аграматична. Доклад на Международния колоквиум по българистика по случай 40 години летен семинар на тема: “Софийският университет – международен център по българистика”. София, Банкя 22 – 26 юли 2002 г.

- Овладяването на езика – уравнение с три неизвестни. Пленарен доклад на ІІІ международна конференция на тема “Нови тенденции в езиковото обучение на децата с малцинствен произход”. Варна, 27 – 29.09.2001.

- Универсални и езиково специфични аспекти в ранните детски изказвания. Доклад на ІІІ международна конференция на тема “Нови тенденции в езиковото обучение на децата с малцинствен произход”. Варна, 27 – 29.09.2001.

- Ранните детски изказвания между прагматиката, семантиката и граматиката. Доклад на Юбилейната научна конференция по случай 30-години Шуменски университет. Шумен, 30.10. – 1.11. 2001.

- Глупавият мъж, умната Елза и ламентация за неродения Петко. Доклад на Шестите славистичните четения, организирани от ФСлФ на СУ “Св. Кл. Охридски”, София, 21-22 май, 2001.

- Универсална граматика, междинен език и овладяване на български детерминатори. Доклад на международната конференция “Обучение без граници”, София, 15-17 ноември 2001

- Комплиментите в български, английски и полски. Доклад на Седмата

международна конференция по социолингвистика на тема “Билингвизъм и диглосия – съвременни проблеми”. София, 22-24 септ. 2000.

- Предложение за модел на текстов анализ. Доклад на Международната конференция "Изучаване на славянски езици и литератури на прага на новия век". Познан, 1-2 юни, 2000.

- За жената, авантюрата или греха (Фолклорно или масово съзнание в един тип приказни сюжети). Доклад на Българо-македонската конференция “Паралели и контрасти”. Охрид, 27-28 май, 2000 (в съавт. със Св. Стойчева).

- Между прагматиката и социолингвистиката – конверзационнен анализ. Доклад на Националната конференция “Българският език през ХХ век”, организирана в памет на проф. д-р Стойко Стойков и по случай издаването на І том на “Български диалектен атлас”. 3- 4 декември 1999, София.

- Requesting in Bulgarian adult-child communication. Paper presented at the VIIIth International Congress for the Study of Child Language, 12 – 16 July 1999, San Sebastian. (публикувано резюме)

- Ein Fremdenbild Deutschlands in der bulgarischen Literatur: Über den Mythos vom "guten" Deutschen hinaus, Vortrag auf dem VII. Deutschen Slavistentag vom 28.9. bis 1.10. 1997 in Bamberg.

- Gesprächsanalyse von der Entwicklungsperspektive. Vortrag auf dem VI. Deutschen Slavistentag vom 5. bis 8. Oktober 1994 an der Universität Leipzig.

- Tense and aspect in Bulgarian child language. Paper presented at the International Congress in Applied Linguistics. Sofia, 9 - 12 May, 1992.

- Tense or aspect - which is first? (A Bulgarian-data approach to the defective  tense hypothesis). Paper presented at the Postgraduate course "Cross-Linguistic Approaches to Grammar", Dubrovnik, 13 - 18 May 1991.

- Verbal aspect in Bulgarian child language (the three early stages). Paper presented at the Fifth International Congress for the Study of Child Language, Budapest, 15 - 20 July, 1990. (публикувано резюме)

- Върху онтогенезата на категорията 'определеност' в съвременния български книжовен език. Доклад на Научната сесия в памет на проф. Ив. Гълъбов, Велико Търново, 14 - 15 ноември 1988.

- The emergence of temporality in Bulgarian child language. Paper presented at the Fourth International Congress for the Study of Child Language, Lund, 19 -23 July, 1987. Abstract published in : 79 revised summaries and 24 reprinted abstracts ftom posters and section papers at the Fourth International Congress for the Study of Child Language. Lund University, 1988, 161 - 162. (публикувано резюме)

- Речеви актове в ранната детска възраст. Доклад на Юбилейната научна конференция, посветена на 15-та годишнина от основаването на ВПИ - Шумен, 29 - 30 октомври, 1986.

- Вербална комуникация между възрастни и деца при овладяване на първи език. Доклад на Първата национална конференция по социолингвистика, София, 21 - 22 май 1985.

- Някои проблеми на определеността във връзка с чуждоезиковото обучение. Доклад на Националната младежка школа "Актуални проблеми на обучението и възпитанието на чуждестранни учащи се", Приморско, 24 - 29 септември 1984.

- Непреднамерени оказионализми при болни с афазия. Доклад на Международния колоквиум "Организация и адаптация на мозъчните функции", Варна, 5 - 10 октомври 1983.

 

Научен рецензент на следните издания:

 

- Вогиндрукас, Я., Д. Шерат. Ръководство за възпитание на деца с дифузни смущения в развитието. Логопедичен център Ромел, 2009.

- Йосифова, Р. Мълчанието. Представи и нагласи към невербалната комуникация при българи. София, РЦЛ, 2008.

- Банова, С. Граматическата категория род: параметри и реализации. София, „Веда Словена”, 2007.

- Тодорова, Е. Диагностика на езиков дефицит при дислексия. Част І и

ІІ. София, ЛЦ Ромел, 2005.

- Банова, С. Българският глагол. Второ преработено и допълнено издание. София, Изд. “Д-р Иван Богоров”, 2005.

- Петрова, Ст. и кол. Учете български език. Второ преработено издание. Ниво 2б. София, 2005.

- Петрова, Ст. и кол. Учете български език. Второ преработено издание. Ниво 1 и 2а. София, 2004.

- Якимова, Р. Нарушения на четенето. Практическо ръководство за

корекция. Част 1 и 2. София, ЛЦ Ромел, 2004.

- Огнянова, Н.  и кол. Буквар. 1. клас. София, Даниела Убенова, 2002.

- Банова, С. Императивът в българския език като чужд. Синтетични форми.

София, 2001.

- Попова, В.. Психолингвистика на развитието. Шумен, 2000.

- Петрова, Ст. и кол. Учете български език.София, 1992.

- Кючуков, Хр.  и кол. Ромски буквар. Пловдив, Зефир, 1992.

 

Работа по проекти:

 

“Ранно детско развитие” – под ръководството на Министерството на здравеопазването с финансовата подкрепа на УНИЦЕФ, Национален консултант в областта на ECD (15.09.2008 – 15.12.2008)

„Университетския център за трансгранични българистични изследвания” (2009-2011) – проект към фонд „Научни изследвания”.

„Нова лексика в българския и чешкия език, свързана с Европейския съюз” – проект към НИС, СУ „Св. Климент Охридски” (2009)

„Преходи и граници” – проект към НИС, СУ „Св. Климент Охридски” (2009)