SN8

Звание и степен: професор, доктор

Месторабота: Катедра по методика

Факултет по славянски филологии

СУ “Св. Климент Охридски”

 

 

Лекционни курсове:

Бакалавърска степен:

спецкурс “Учебни речеви жанрове - текстолингвистични, психолингвистични и социолингвистични аспекти” (редовно обучение)

спецкурс “Дидактически процедури за оценяване в обучението по български език” (задочно обучение)

Магистърска степен

“Системноезиково и комуникативнопрагматично образование по български език” в магистърската програма “Образованието по български език и литература” на Факултета по славянски филологии

***

Лекции пред учители и семинари в София и встраната по проблемите на писмената и устната ученическа реч, по проблемите на оценяването в обучението по български език

Ръководство нахоспитиране и на педагогически стаж на студентите от бакалавърската степен на специалностите българска и славянска филология.

Съавтор на учебници и помагала по български език за средното училище

5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. клас

Научни интереси в областта на :

методика на езиковото обучение - основна област

развитие на комуникативната компетентност на ученици чрез обучение по български език (първи език); изследване на писмения ученически дискурс; дидактически речеви жанрове; оценяване на ученически текстове, на комуникативноречеви умения на ученици (първи език)

изследователски процедури в методиката на обучение по български език-създаване на корпус от писмени ученически текстове на български език

езиково обучение и езиково образование

информационни и комуникационни технологии в езиковото обучение и образование

процедури за оценяване в езиковото обучение; в езиковото образование

дидактически тестове по български език

***

лингвистична прагматика - конвенции на речевото общуване;

психолингвистика на ученическа реч - пораждане на езикови съобщения;

социолингвистика - диглосия и билингвизъм;

текстова лингвистика - дискретност на текста;

корпусна лингвистика - с емпиричен материал дидактически текстове;

анализ на ученически дискурс;

анализ на педагогически дискурс

Образование:

2004- 2001 Сертификат за обучител на учители в 12. клас към МОН по проекта “Модернизация на образованието” .

Сертификат за обучител на организацията Schoolsonline.org за интегриране на информационни и комуникационни технологии в обучението в средното училище;

Сертификат за участие в курсове за университетски преподаватели на Международния проект “Развиване на критическото мислене чрез четене и писане” ;

Участие в проект за създаване на Корпус на българска разговорна реч (https://www.slav.uni-sofia.bg/bgspeech/sites/indexbg.htm) с ръководител доц. д-р Йовка Тишева

Участие в Международен проект (Швеция, България) за създаване на мултимодален модел за корпус от текстове с ръководител д-р Биляна Мартиновски от Университета в Гьотеборг

2001 Защитена докторска дисертация на тема:”Работа над микротекста на занятията по български език (5-7 клас)"

1998 – 2000 свободна докторантура по методика на обучението по български език

1996 специализация в Холандия по проблемите на интерактивната методика

1987-1988: специализация по английски език, СУ “Св. Климент Охридски”

1980-1982: специализация по методика на обучението по български език в СУ "Св.Кл. Охридски" с ръководител проф. Кирил Димчев

1971 -1975 : ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, специалност “Българска филология”

Професионална квалификация:

Национален координатор за България по международния проект PIRLS'2006

2004-2001 - Координатор на проект за въвеждане на външно оценяване по български език, литература и математика и информатика след завършване на 4. клас и на 8. клас (СУ-Факултет по славянски филологии, Факултет по математика и информатика, Факултет за начална и предучилищна педагогика)

Координатор на Националния тестов изпит (компонентът Български език) след завършен седми клас на средното училище.

2001 - успешна защита на образователната и научната степен доктор по проблемите на обучението в писмена реч на ученици 5.кл - 7. кл.

Тема на дисертацията "Работа над микротекста на занятията по български език в средното училище ( 5.- 7.кл.)"

1985 - избрана с конкурс за асистент по методика на обучението по български език в катедрата по методика при Факултета по славянски филологии на СУ"СВ. Кл. Охридски"

1982-1984 базов учител на СУ и хоноруван асистент по методика на обучението по български език

1977 -1985 учител по български език и литература

По-важни публикации:

  • Методика на обучението по български език.Съвременни проблеми . СЕМА-РШ , 2005, второ преработено и допълнено издание
  • Системноезиково и комуникативнопрагматично образование по български език (Проект за виртуално помагало по методика на образованието по български език и литература). http://www.ncde.gea.uni-sofia.bg
  • The national exam - test (the language component) in the Bulgarian secondary school and grammatical competence of the students -
  • Лингвометодически аспекти на ученическия прагматикон. В: Български език и литература, 1992, кн.3
  • Съчинението като личностна изява на ученика. В: Български език и литература, 1993, кн.4
  • Роля на учебника по български език за усъвършенстване на социолингвистичната компетентност на учениците. В: Езиково обучение и актуални проблеми на езиковата култура. Смолян 1995.
  • Intercultural Literacy of Students in 6/7 grades in Bulgarian Secondary schools. In: HRCAK Special Issue. Literacy-European Perspectives, Croatian Reading Association. Zagreb December 8th 2000
  • Intercultural cultural Literacy of students in 6 - 7 th grades Students in Bulgarian Secondary School. B : Обучение без граници. Език и култура. Международна научна конференция. С. 15-17 ноември 2001 (на компактдиск).
  • Обучението по български език, учебникът по български език и Интернет. www.liternet.bg
  • Роля на обучението по български език за интегрирането на ученици в двуезична среда. В: Български език и литература 2003 кн.6,2003
  • Teaching Bulgarian Language as a Native Language in the Perspective of Modernization of Education in Bulgaria. New Textbooks and Curricula (5-11 th grades) co-author. www.liternet.bg
  • Интерактивен модел за описание на урока по български език. В: Езикът и съвременността. Проблеми на социолингвистиката. т.6 Международно социолингвистично дружество С. 1999
  • Функции на микротекста и на абзаца. www.liternet.bg
  • Анализ на писмен ученически дискурс (върху материал от съчинения в шести и седми клас). В: Съвременни тенденции в обучението по български език. Сб. в чест на 65-годишнината на проф. Кирил Димчев. Булвест 2000 С. 2000
  • Наблюдения над умениями школьников создавать микротекстов в болгарской средней школе. В: Языковое сознание: содержание и функционирование. Х III Между - народный симпозиум по психолингвистике и теории коммуникации. Москва, 1-3 июня 2000, М. 2000 Институт языкознания РАН
  • Функционални аспекти на структурно-смисловото членене на текста. В: Българския език през XX в., сб. в памет на проф. Стойко Стойков, съставител проф. Василка Радева, С. Академично издателство “Марин Дринов”, изд. Пенсофт 2001
  • Диглосията и обучението по български език (като роден или като първи език ) – нови отговори на стари въпроси. В: Проблеми на социолинвистиката. Билингвизъм и диглосия – съвременни проблеми. т. 7. Международно социолингвис - тично дружество. С. 2002
  • Множественность форм вербализации смыслов (на материале сочинений учеников 7-ого класса болгарской средней школы). В: Языковое сознание. Устоявшееся и спорное. Сб. Х I V Международный симпозиум по психолингвистике и теории коммуникации. М. 2003, ред. Е. Тарасов. Российская академия наук, Институт языкознания, Институт психологии, Российский новый университет.
  • Речевой акт в педагогической коммуникации (на материале болгарского языка). Труды международной конференции Диалог ’ 2003 http // www . dialog 21. ru / Archive /2003/ Angelova . html

Адреси за контакти
София 1504
бул.Цар Освободител 15
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Катедра по методика
служ. тел. 9308 - 247; 9308 - 475
факс: (+359 2) 9460255

е- mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.