Професионално направление: „Филология“

Специалност: Българска филология (СЛБ290114)

Професионална квалификация: Магистър по българска филология - опазване на българското културно наследство

 

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна

 

book5

 

Интердисциплинарната програма „Опазване на българското културно наследство” е съвместно дело на Факултета по славянски филологии, Философския факултет и Центъра по славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев”.

 

 

Насоченост, образователни цели

Програмата предлага възможност за обогатяване познанията на студенти, изявили интерес към историческото минало на България и неговото опазване и съхраняване. Със своя комплексен характер, включващ задълбочаване на знанията, от една страна, по история на книжовния език, история на изкуството, етнология и етнография, и от друга – по европейската и българската културна политика и законодателство, свързани с опазването на културните артефакти, книжовни паметници и други преносими културни обекти, тя формира специалисти със специфична подготовка в областта на експертното управление на културата. Освен това в програмата са застъпени дисциплини, свързани с краезнанието, които биха позволили на завършващите магистри да работят в сдружения, кандидатстващи с проекти по присъединителните еврофондове за културното наследство по общини и областни управи в отделни региони и в страната ни като цяло, а също така да кандидатстват със самостоятелни проекти по различни други европейски програми.

 

Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

Завършена бакалавърска или магистърска степен в професионално направление „Филология“.

 

Професионални компетенции

Програмата има продчертано практически характер и цели да създаде у обучаваните студенти умения да работят с образците на културното ни наследство – епиграфски и книжовни паметници, старопечатни книги и в по-широк аспект – икони, произведения на изкуството и етнографски образци. Тя се стреми да формира способност за самостоятелна работа в различни практически направления, като формиране на музейни сбирки и на експозиции, оценка на образци на средновековното изкуство, популяризиране на традиционната и книжовната култура на средновековна България.

 

Професионална реализация

Завършилите магистърската програма „Опазване на бългaрското културно наследство” могат да намерят реализация в музеи, читалища, комисии по култура към общинските и областните управи, музеи, галерии, антиквариати и различни административни институции, да работят в неправителствения сектор, който има културно-исторически профил, а също така да се специализират в областта на културния и поклонническия туризъм.

 

Условия за прием

1. Завършена бакалавърска или магистърска степен в професионално направление „Филология“ или "Философия".  

2. Кандидатите за места, субсидирани от държавата, се явяват на приемен изпит (събеседване). Класирането става въз основа на бал, образуван от сумата от оценката от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование.

Приемът за платено обучение е по документи, без изпит.

 

Учебен план

PDF файл

 

 

Формата на контрол за учебните и учебно-производтвените практики е текуща оценка.

Държавни изпити:

Първа държавна сесия: октомври.

Втора държавна сесия: февруари.

Защита на дипломна работа: 15 кредита

 


 

Конспект за приемен изпит

 

Приемният изпит се провежда като събеседване с въпроси, изясняващи мотивацията и досегашния научен опит на кандидата, както и знанията му в областта на старобългарската литература, старобългарския език, историческото развитие на българския език и др.


Разписание на лекциите за текущия семестър

 

Ръководител на програмата

Доц. д-р Андрей Бояджиев

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Магистърска програма  "Опазване на българското културно наследство" за неспециалисти