проф. дфн Енчо Мутафов

Хорариум
30 часа лекции, 30 часа упражнения

Дисциплината има характеристиките на висш литературно-теоретически  курс. В своята начална част той представя философията на литературно-теоретическото познание и въвежда студентите в историческото развитие на понятието за литература (поезия, литература, белетристика) от Просвещението до Хегел. В останалата си част курсът се съсредоточава върху развитието на литературната теория през 20 век, като представя различни школи и направления с техните методологии, основни теоретични позиции и понятия. Като цяло курсът си поставя за цел да разкрие различни аспекти от историческото и съвременно развитие на понятието за литература, като подготви студентите за четене и анализ на литературни произведения и на литературно-теоретически констелации. Стремежът е да се изготви апарат от основни понятия и методологически подходи.

Лекционен курс


1. Поезията и живописта. Лаокоон на Е.Г. Лесинг                             4 часа
2. Геният, природата и Богът в Aestheticainnuceна Георг Хаман       4 часа
3. Поезията във философско-историческата концепция на Йохан
Готфрид Хердер                                                                                     4 часа
4. Естетиката на Карл  Филип Мориц                                                    4 часа
5. Третата критика на Имануел Кант                                                     4 часа
6. Романтически теории за литературата. Аугуст Вилхелм Шлегел. Фридрих Шлегел. Новалис. Фридрих Шлайермахер.                                              16 часа
7. Философия на изкуството на Йозеф Шелинг                                       4 часа
8. Естетиката на Хегел и мястото на литературата в нея                        4 часа
9. Руски формализъм – методологически принцини и основни понятия       4 часа
10. Структурализъм – методологически принципи и основни понятия         4 часа
11. Нова критика - методологически принципи и основни понятия              4 часа
12. Феноменология - методологически принципи и основни понятия           4 часа

Избрана библиография
Гадамер Х. Г. Истина и метод. Основни черти на една философска херменевтика. С. 1997.
Гилберт К., Кун Г. История эстетики. 1960.
Естетика на немския романтизъм, Софияр 1975.
Кант, И. Критика на способността за съждение, С., 1998.
Лесинг. Лаокоон или за границите на живописта и поезията. С. 1978.
Структурализм - "за" и "против". М. 1975.
Стайнър Питър. Руският формализъм. Шумен. 1995.
Тодоров Цветан. Поетика на прозата. С. 1985.
Хегел, Г. Естетика, т. 1 и 2, С., 2004.
Хердер, Й. Г.  “Естетически студии и статии”, С., 1985.
Шелинг, Ф.В.Й. Философия на изкукството. С., 1980
Уелек Р., Уорен О. Теория литературы. М. 1978.

Форма на изпитване: Писмен изпит