Доц. д-р Красимира Алексова       
Хорариум: 30 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Съдържанието на курса включва проследяване в историко-типологически и ареален план на формирането на специфичния облик на българския език, който, наред с изконно славянски черти (старобългарският е класически славянски език), е развил и балкански, и “европейски”, и дори “евразийски” особености. Този развой е свързан с етногенезиса на българския народ, с отношенията му с другите етноси и изобщо с особеностите на неговата история. Така, наред с изучаването на другите форми на културата, изучаването на езика се превръща в едно от средствата за самопознание на българина и за очертаване на българската национална идентичност. Това е особено актуално с оглед навлизането в днешния глобализиран свят, с оглед култивирането на толерантно отношение към “другия” и предотвратяване на създаването на чувство за малоценност или на чувство за превъзходство, базирани на културно-езикова идентичност.

Лекционен курс

1.Предмет и задачи на лингвистичната типология. Обща и частна типология.
Сравнителни – контрастивни – ареални – типологически изследвания. Исторически и съвременни аспекти.                         
2. Основни понятия в лингвистичната типология. Езиков тип. Език еталон. Проблеми, свързани с обхвата на типологическото изследване, с избора на типологически признаци (типологически константи), с достоверността на данните и под.                                                                          
3.  Импликационни езикови универсалии (приносите на Р. Якобсон, Дж. Гринберг, В. Дреслер и др.).                                                                                                                                       
4. Морфологични типове езици. История на въпроса, основни приноси. Мястото на българския език в морфологичната типологизация на езиците.                                                         
5.Първопричините за различията между основните морфологични типове. Граматическа доминанта. Различната степен на морфологизация на частите на речта в различните морфологични типове. Положението в българския език.                                                                             
6. Маркираност и типология. Морфологическата типология в светлината на теорията на граматическите опозиции. Основни понятия на теорията на граматическите опозиции. Отношенията между двата члена на корелацията. Синтагматична (контекстуална) и неутрализация и транспозиция. Действието на принципа на компенсацията – парадигматична неутрализация и съкратителна реорганизация.    
7. Организацията на многочленните морфологически парадигми в съвременния български език.
8. Синтактична типология. Мястото на българския език в различни синтактични типологически класификационни схеми.
Семантични и прагматични аспекти на лингвистичната типология.                
9. Хронологизация на новите черти в граматическата структура на българския език (историко-типологическо сравнение с другите славянски езици).                                                                  
10. Степен на синтетизъм/аналитизъм. Основна причина за развоя на флективните езици към аналитизъм. Неравномерният ход на развоя на българския език към аналитизъм в различните звена на граматическата система.          
11. Основни типологически индекси – същност и формализация. Стойностите им за съвременния български език. Сравнения с други езици.                                                                               
12. Основни типологически закони: закон за отношението между степените на синтетизъм/аналитизъм, маркираност/немаркираност и композираност/некомпозираност; закон за отношението между степените на дискретизация/недисктетизация, синтетизъм/аналитизъм и полиморфемност/мономорфемност. Производни закони.            
Семинарни упражнения

1. Българският език като славянски и балкански.                                      
2. Мнения за класификацията на морфологичните типове езици и мястото на българския езици
3. Мнения за езиковия развой и в частност за развоя към аналитизъм на флективните езици. Спецификата на развоя на  българския език към аналитизъм.                                              
4. Приносът на Р. Якобсон към лингвистичната типология. Типологическите импликации на Дж. Гринберг – същност, основни индекси, мнения за и против.                                      .
5. Типология и маркираност. Състав и организация на  именните категории в съвременния български език.                            .
6. Типология и маркираност. Състав и организация на глаголните категории в  съвременния български език.                            
7. Основни типологически индекси. Типологическите индекси и законите на морфологичните парадигми на Г. Герджиков.    
8. Основни типологически закони. Верификация спрямо българския език.    
9. Производни типологически закони. Верификация спрямо българския език.          .
10. Изчисляване на типологическите индекси и извеждане на типологическите закономерности в различните звена на граматическата система на съвременния български език.

Избрана библиография

Асенова, П. Балканско езикознание. С. , 2002.
Гаравалова, Ил. Школата на натуралната морфология и българската морфологическа система. София: Сема РШ, 2003.
Герджиков, Г. Характерът на морфологическите опозиции и организацията на многочленните системи. – Български език 1974, N 1.
Герджиков, Г. Тенденцията към аналитизъм - определение, метод за измерване, причини, следствия. - Съпоставително езикознание VIII, 1983, Nr 5.
Герджиков, Г. Неравномерният ход на развоя към аналитизъм в различните звена на системата и неговите причини. - Втори международен конгрес по българистика. Доклади. 2. История на българския език. София, 1987.
Герджиков, Г. Развоят на индоевропейските езици към аналитизъм и някои всеобщи типологически зависимости. - Съпоставително езикознание, ХV, 1990, Nr  5.
Герджиков, Г. Die Gesetze der gramatischen Paradigmata und die morphologische Typologie der Sprachen. - In: Съпоставително езикознание, 1997 (ХХІІ), кн. 2, с. 30-41.
Герджиков, Г. Развитие болгарского языка к аналитизму в историко-типологическом освещении. В: Славянска филология. Т. 22. Доклади на ХІІ Международен конгрес на славистите (Краков, 1998). София, 1998, с. 63-71.
Дуриданов, И. Към проблемата за развоя на българския език от синтетизъм към аналитизъм – В: ГСУ, ФФ, т. 51. София, 1955.
Дуриданов, И. Пътят на българския език от синтетизъм към аналитизъм. – В: Христоматия по историята на българския език (съст. А. Давидов, Ив. Харалампиев, М. Дамянова). София, 1983.
Кибрик А.Е. Стратегии организации базовой структуры предложения и интегральная типология языков. – В: Вестник МГУ, N3, 1994: 14-27.
Ли Ч., Томпсон С. Подлежащее и топик: новая типология языков. – В: НЗЛ. Вып. XI. М., 1982, с.193--235.
Линдстед, Й. Един цялостен поглед към аналитизма на българския език. – В: Българистични изследвания. Първи българо-скандинавски симпозиум. С., 1981,  с. 12-19.
Типология вида. М., 1989.
Типология итеративых конструкций. Л., 1989.
Типология каузативных конструкций: морфологический каузатив. Л., 1967.
Типология пассивных конструкций. Диатезы и залоги. Л., 1974.
Типология результативных конструкций. Л., 1983.
Филимонова, Е. Имликативные универсалии и великие основополагающие планы построения языка. - http://www.dialog-21.ru/archive_article.asp?param=6382&y=2000&vol=6077

Alexiadou, A. & T. Hall (eds.) 1997. Studies on Universal Grammar and Typological Variation. Amsterdam: John Benjamins.
Aristar, Anthony R. (1991). On diachronic sources and synchronic patterns: An investigation into the origin of linguistic universals. – In: Language 67: 1-33.
Dahl O. Tense and aspect systems. Oxford, 1985.
Comrie, B. 1989. Language universals and linguistic typology: Syntax and morphology. Oxford: Blackwell, 1989.
Croft, W. 1990. Typology and universals. Cambridge: Cambridge UP.
Croft, William 1994. Semantic universals in classifier systems. – In: Word 45: 145-171.  
Croft, W., S. Kemmer, K. Denning. Studies in Typology and Diachrony : Papers Presented to Joseph H Greenberg on His 75th Birthday (Typological Studies in Language, Vol 20). Johm Benjamin Pub Co, 1990.
Cysouw, M. Against implicational universals. - In: Linguistic Typology 7-1 (2003).
Dryer, Matthew S. Significant and non-significant implicational universals. - In: Linguistic Typology 7-1 (2003).
Givón, T. 1984/91. Syntax. A functional-typological introduction. Amsterdam: Benjamins, 2 vols.
Greenberg, Joseph (ed.) 1963. "Some Universals of Grammar with Particular Reference to the Order of Meaningful Elements". - In: Universals of Language MIT Press.
Greenberg J.H., 1966. Universals of language. Cambridge Mass: MIT Press.
Greenberg, J. 1974. Language typology: A historical and analytic overview. The Hague: Mouton.
Greenberg, J.H., C.A. Ferguson, E.A. Moravcsik (eds.) 1978. Universals of human language. Stanford: Stanford UP, 4 vols.
Hagège, C. 1982. La structure des langues. Paris: Presses Universitaires de France (Que sais-je?, 2006).
Hammond, M., E. Moravcsik, J. Wirth. 1988. Language typology and linguistic explanation. -In: Studies in syntactic typology, ed. by M. Hammond, E. Moravcsik, J. Wirth, 1-22. Amsterdam: Benjamins.
Hawkins J. A. (ed.) Explaining language universals. Basil Blackwell, 1988.
Language Typology and Language Universals. An International Handbook. (Eds. M. Haspelmath, Ekk. König, W. Oesterreicher, W. Raible). volumes 1, 2. Walter de Gruyter, 2001.
Linstedt, J.  Some basic problems of quantitative morphological typology. – In: Papers from the Conference on General Linguistics, Seili 29.–30.8.1979 (Publications of the Linguistic Association of Finland, 3). Turku, pp. 91–101.
Mallinson, G. & B.J. Blake. 1981. Language typology: Cross-linguistic studies in syntax. Amsterdam: North-Holland.
Maslova, E. A case for implicational universals.  - In: Linguistic Typology 7-1 (2003).
Moravcsik, E.A. 1979. Typology in linguistics. Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae 29, 315-337.
Nichols, J. 1992. Linguistic diversity in space and time. Chicago: University of Chicago Press.
Payne, T.E. 1997. Describing morphosyntax: A guide for field linguists. Cambridge: Cambridge UP.
Plank, F. (ed.) 1986. Typology. (=Folia Linguistica 20; 1/2.) The Hague: Mouton.
Plank, Fr. There's more than one way to make sense of one-way implications, and no reason to dump the good ones whatever their sense.   - In: Linguistic Typology 7-1 (2003).
Plank, Fr., E. Filimonova (2000). The Universals Archive: A brief introduction for prospective users. In: STUF 53: 97-111.
Ramat, P. Linguistic Typology (Empirical Approaches to Language Typology, 1). Mouton De Gruyter, 1987.
Shibatani, M. & T. Bynon (eds.) 1995. Approaches to language typology. Oxford: Clarendon. [Review article by E. Moravcsik, Linguistic Typology 1 (1997) 103-115.]
Shopen, T. (ed.) 1985. Language typology and syntactic description. Cambridge: Cambridge UP, 3 vols.
Skalika, V. 1979. Typologische Studien. Braunschweig: Vieweg.
Slobin, D.I. 1997. 'The universal, the typological, and the particular in acquisition.' In: The crosslinguistic study of language acquisition, ed. by D.I. Slobin, vol. 5: Expanding the contexts, 1-39. Mahwah, N.J.: Erlbaum.
Song, Jo Jung. Linguistic Typology. Pearson ESL, 2000.
Studies in Syntactic Typology ( Typological Studies in Language 17). (Michael Hammond, Edith Moravcsik, Jessica Wirth – eds.). John Benjamins Pub Co, 1989.
Uspenskij, B.A. 1965. Strukturnaja tipologija jazykov. Moskva: Nauka.
Tense and Aspect in Indo-European Languages: Theory, Typology, Diachrony (Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Science). John Benjamins Pub Co; 1997.
Toward a Typology of European Languages (Empirical Approaches to Language Typology, No 8). (Johannes Bechert, Giuliano Bernini, Claude Buridant –Eds.), Mouton De Gruyter, 1990.
Whaley, L.J. 1997. Introduction to typology: The unity and diversity of language. Newbury Park: Sage.

Списания

Linguistic Typology - http://www.lancs.ac.uk/fss/organisations/alt/journal.htm

Асоциации

Association for Linguistic Typology - http://www.lancs.ac.uk/fss/organisations/alt/

Архив на лингвистичните универсалии

The Universals Archive
http://ling.uni-konstanz.de/pages/proj/sprachbau.htm

Библиография в интернет
http://www.lancs.ac.uk/fss/organisations/alt/sylplank.htm
http://www.scar.utoronto.ca/~binnick/TENSE/List.htm