проф. дпн Румяна Йовева

Хорариум:
45 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Лекционен курс

1. Концепции за историята
2. История и   историчност в културните епохи
3. Процеси  и  процесуалност  в  културата  и  литературата     
4. Историография и литература
5. Литературни истории в границите на исторически период – обект, структуриране Ролята на автора в/за литературната история
6. (Не)съвместимост между литературна история и литературен дискурс/литературно поле
7. Историографски парадигми в българската историческа наука. Периодизация:
- Средновековие;
- Възраждане;
- Ново време;
- Тоталитаризъм;
-Посттоталитаризъм.
8. Български литературни истории в традиционните историографски парадигми
9. Проект за изучаване на историите на литературата в средното училище:
Запознаване с културната епоха – специфика на културните процеси, мотивиращи литературните полета в нейните граници;
Информация за литературна епоха/литературно поле/дискурс/школа/направление – представа за литературност, предпочитани теми и жанрове;
Представяне на репрезентативен/репрезентативни автор/автори и текстове за литературната епоха/полето;
Битието на предпочитани теми, проблеми, мотиви, модели, символи, жанрове в изучаваното поле;
Съпоставка между автори/текстове от изучаваното поле и с автори/текстове от предходно/предходни поле/полета по: теми, проблеми и мотиви; символи и модели; смислоносещи компоненти на жанра.  

10. Литературни истории в литературнообразователния дискурс:
Възраждане – граници, модели от мит и фолклор в литературата. Отношение към извънтекстовостта. Мисията на автора. Другостта на Ботев в контекста на Възраждането;
Литературата на Новото време – школи/направления/литературни дискурси. Представи за литературност – реализъм, българска модерност/символизъм, авангард;
Българската литература от 50-те – 80-те години на ХХ век. Идеологически постулати и литература. Форми на заобикаляне на дискурса на властта;
Тенденции в литературните процеси в епохата на посттоталитаризма.  

Избрана библиография

1. Арнаудов, М. Основи на литературната наука. С, 1942
2. Арнаудов, М. Българското възраждане. С, 1942
3. Атали, Ж. Истории на времето. С, 19934
4. Балан, Ал. Българската литература. 1896
5. Барт, Р. Въображението на знака. С, 1951
6. Башла, Т. Поетика на пространството. С, 1988
7. Бурдийо, П. Практическият разум. С, 1997
8. Бурдийо, П. Правилата на изкуството. С, 2004            
9. Бърнстийн, Р. Нова констелация. С, 1996
10. Гадаме, X.- Г.  Истина    и    метод. С, 1996
11. Георгиев, Н. Тезиси по история на новата българска литература
В: Литературна история,    1987, № 16
12. Дерида, Ж. За граматологията. С, 2001
13. Елиаде, М. Космос и история, М., 1987
14. Йовева, Р. Методика на литературното образование. Ш, 2000
15. Константинов, Г. Нова българска литература. Т. І, С, 1942
16.  Константинов, Г. Нова българска литература. Т. ІІ, С, 1943
17. Леви – Строс, К. Структурная антропология, М., 1983
18. .Лиотар,  Жан - Франсоа. Постмодерното, обяснено за деца, С, 1993
19. Лиотар, Жан-Франсоа. Не-човешкото. С, 1999
20. Ничев Б. Критика и литературна история. С, 1980
21. Пенев, Б. История на новата българска литература. Т. І – ІV, С.
22. Радославов, Ив. Българската литература. С, 1947
23. Рикьор П. История и истина. С, 1993
24. Стоянов, Ж. Идеите за историята. С, 1991
25. Стоянов, Ж. Идеите за историята – ХХ век. С, 1993
26. Тойнби, А. Изследване на историята. С, 1995
27. Фуко, М. Генеалогия на модерността. С, 1992
28. Фуко, М. Думите и нещата. С, 1992
29. Фуко, М. Археология на знанието. С, 1996
30. Шишманов, Ив. Избрани съчинения. Т. І – ІІІ, С, 1965 – 1971
31. Яос, Х.-Р. Исторически опит и литературна херменевтика. С, 1998