Срок на обучение : 2 семестъра

Форма на обучение : редовно

Професионална квалификация: магистър по руска филология

 

Цели и учебно съдържание

Магистърската програма цели изграждането на висококвалифицирани специалисти в областта на комуникативно ориентираната лингвистика, теорията и практиката на превода и междукултурната комуникация. Лекционните курсове представят най-авторитетните направления в изследването на руския език в синхронен и диахронен аспект. В центъра на вниманието са актуални въпроси на съпоставителната лингвистика, лингвокултурологията и съвременната наука за превода. Учебното съдържание е базирано на широк интердисциплинарен подход.

 

ruzssia

Приложна насоченост

Програмата включва редица учебни дисциплини с приложен характер (Специфика на деловия превод, Преводачески практикум, Рекламен дискурс и превод и др.), които са насочени към формиране на умения и навици за извършване на професионален превод от и на руски език. Чрез работата с различни по жанр текстове студентите се научават творчески да използват усвоените преводачески техники.

Магистрантите имат възможност да повишат езиковата и социокултурната си компетентност по време на организирания едномесечен стаж във филологическия факултет на Московския държавен университет “М.В. Ломоносов”. Той включва индивидуални консултации с преподаватели по темата на разработваната магистърска теза, посещение на лекции и семинари, работа в библиотеки и др.

 

Професионална реализация

Завършилите магистърската програма се реализират успешно като писмени и устни преводачи, преподаватели в средните и висшите училища, специалисти с руски език в културни институции, преводачески и туристически агенции, международни компании, държавната администрация и др.

 

 УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ

 1. Завършена бакалавърска или магистърска степен в професионално направление „Филология“.

2. Среден успех от курса на обучение и от държавните изпити за бакалавърска степен не по-нисък от добър (4.00).

3. Познания по руски език, съответстващи на ниво B2. Ако не бъде представен документ (диплома или сертификат), нивото на владеене на езика се проверява чрез тест в деня на събеседването за прием в магистърската програма.

4. Всички кандидати се явяват на приемен изпит (събеседване). Класирането за места, субсидирани от държавата, става въз основа на бал, образуван от сумата от оценката от събеседването и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование.

 

Учебен план (в сила за випуск 2014/2105 г.)

 

Учебен план

 

Дисциплини

Лекции

Упражнения

Семестър

Задължителни

Съпоставителна лингвистика

90

 

I (зимен)

Специфика на деловия превод

30

 

I (зимен)

Лингвокултурология

30

 

I (зимен)

Историческа лексикология и лексикография

30

 

I (зимен)

Исторически синтаксис

30

 

I (зимен)

Преводачески практикум

 

30

I (зимен)

Лингвистика на текста

30

 

II (летен)

Двуезична лексикография

30

 

II (летен)

Развитие на книжовния език през XX-XI век

30

 

II (летен)

Преводът като интеркултурна комуникация

30

 

II (летен)

Магистърски семинар

30

 

II (летен)

Избираеми (Всеки студент трябва да събере общо 12 кредита от 6 избираеми дисциплини)

Лингвопрагматика и междукултурен диалог

30

 

I (зимен)

Езикова картина на света

30

 

I (зимен)

Текстология на средновековните славянски ръкописи

30

 

I (зимен)

Проблеми на превода на текстове от хуманитарната

сфера

30

 

IІ(зимен)

Специфика на превода на художествения текст

30

 

IІ(зимен)

Стилистика на текста

30

 

IІ (зимен)

Психолингвистика

30

 

IІ(зимен)

Съвременни морфологични теории

30

 

IІ (летен)

Рекламен дискурс и превод

30

 

IІ (летен)

Ръкописни традиции и езикови контакти

на православните славяни

30

 

IІ (летен)

Въпроси на руското словообразуване

в исторически аспект

30

 

IІ (летен)

Нови научни приноси в палеославистиката

30

 

II (летен)

 

 

КОНСПЕКТ ЗА ПРИЕМЕН ИЗПИТ/СЪБЕСЕДВАНЕ

 

Събеседването се провежда на руски език и протича като свободен разговор с членовете на изпитната комисия.

Очаквания към кандидатите:

- да мотивират избора си на магистърска програма „Език.Култура.Превод”;

- да представят областта на научните си интереси и предпочитанията си към определен вид изследователска работа;

- да изложат вижданията си за спецификата на преводаческата дейност и компетенциите, които трябва да притежават преводачите от и на руски език;

- да разкажат за плановете си за професионална реализация.

 

 

Ръководител на програмата:

 

доц. д-р Силвия Петкова

тел.: 029308 469 , 029308 206

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Магистърска програма "Език. Култура. Превод" за неспециалисти