Византийски гръцки език

 

Доц. д-р Анета Димитрова

30 ч. лекции

 

Значителна част от старобългарската литература е превод от гръцки, а структурата и особеностите на гръцкия език са повлияли върху езика и стила дори на оригиналните старобългарски съчинения. Познаването на езика на оригиналите е необходимо и полезно за всеки специалист по средновековна българска литература и култура. Дори и базови познания по старогръцки език и по процесите, протичащи във византийския гръцки, дават много възможности за по-пълноценна работа при идентифицирането и сравняването на старобългарски преводи с гръцките им оригинали.

Курсът по старогръцки или византийски език е предназначен предимно за начинаещи, но в зависимост от нивото на групата може да отговори на нуждите и на по-напреднали студенти. Той дава основна представа и умения за четене и разбиране на старогръцки и средновековни гръцки текстове. Основна цел е усвояването на умения за работа с таблиците на склонението и спрежението, както и за превод с помощта на речник и други помагала. При група от напреднали студенти се поставя акцент върху особеностите на византийския език и разликите му спрямо класическия старогръцки. След усвояването на основни знания по граматика се четат оригинални текстове, които имат старобългарски превод. Коментират се и особеностите на превода. В хода на лекционния курс по граматика се отделя време за практически занимания с византийски текстове.

 

Лекционен курс

 

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1

Общи сведения за историята на гръцкия език. Азбука. Надредни и препинателни знаци, графика. Правила за употребата на ударенията. Енклитики и проклитики. Правила за четене, видове произношения.

2

2.

Определителен член. Употреба на падежите.

2

3.

Второ (о-) склонение (мъжки, женски и среден род).

2

4.

Спомагателен глагол „съм” – сегашно време, инфинитив. Сегашно време, деятелен и възвратно-страдателен залог на глаголите от първо спрежение.

2

5.

Първо (а-) склонение (женски род, мъжки род).

2

6.

Прилагателни с три и два завършека по 1 и 2 склонение.

2

7.

Сегашно възвратно-страдателно причастие – образуване, употреба, превод.

2

8.

Образуване на имперфект – сегашна основа на глагола, аугмент. Имперфект на спомагателния глагол „съм”.

2

9.

Имперфект, деятелен и възвратно-страдателен залог на глаголите от първо спрежение.

2

10.

Глаголна основа на глагола. Времена, образувани от глаголната основа. Видове глаголи според сегашната и глаголната им основа.

2

11.

Аорист на глаголите със сегашна основа на гласна. Глаголи с основа на шумова (няма) съгласна.

2

12.

Аорист на глаголите с основа на плавна (ликвидна) съгласна.

2

13.

Трето склонение (Общи сведения).

2

14.

Общи сведения за перфектната основа на глагола, за наклоненията конюнктив и оптатив, образуване и употреба на деятелните причастия, второ спрежение, неправилни глаголи, причастни и инфинитивни конструкции.

2

15.

Койне – обща характеристика. Периодизация, произношение.Новозаветно койне. Атицизъм. Народен език. Морфологични и синтактични особености.

2

 

 

Форми и методи на оценяване:

Курсът по старогръцки или византийски език завършва със самостоятелна (курсова) работа – превод и морфологичен анализ на откъс от гръцки средновековен текст (проза) и устна защита на курсовата работа, включваща както допълнителни и уточняващи въпроси към граматическата част, така и общ коментар върху езика на превеждания откъс.

 

Литература:

Богданов, Б., Р. Стефанов. Старогръцки език. Учебник за девети и десети клас на НГДЕК, С., 1988.

Димитрова, А. Езикът на оригинала или как авторовият избор предхожда преводаческия (поглед върху езика и стила на византийската агиография), електронно списание Litera et Lingua, Зима 2007,

https://www.slav.uni-sofia.bg/lilijournal/index.php/bg/issues/winter-2007/60-dimitrovaa-winter2007

Електронен езиков курс по старогръцки език (на немски), http://www.gottwein.de/grueb/gr000.php

Милев, А., Г. Михайлов. Старогръцка граматика, С., 1979 (4 изд.).

Blass, Fr., A. Debrunner. Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, Göttingen, 2001 (18. Aufl.).

Browning, R. The Language of Byzantine Literature. In: The “Past” in Medieval and Modern Greek Culture (ed. S. Vryonis), Malibu, 1978, 103-133.

Browning, R. Medieval and Modern Greek. Cambridge, 1983.

Debrunner, A. Geschichte der griechischen Sprache. II. Grundfragen und Grundzüge des nachklassischen Griechisch. Berlin, 1954.

Jannaris, A. An Historical Greek Grammar, chiefly of the Attic dialect. London, 1897.

Schwyzer, E. Griechische Grammatik, Bd. 1-2, München, 1939-1949.

Toufexis, N. Diglossia and register variation in Medieval Greek. – Byzantine and Modern Greek Studies, 32, 2008, 2, 203–217.