Годишник на Факултета по славянски филологии

 

probaГодишникът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ съществува от 1904 г. През периода 1905–1950 (№ 5–46)  излиза серия Годишник на Историко-филологическия факултет, а от 1951 г. има специални броеве на Годишник на Филологическия факултет, който от 1966 г. се разделя на Годишник на Факултета по славянски филологии и Годишник на Факултета по западни филологии.

 

В Годишника на Факултета по славянски филологии публикуват резултатите от своите научни дирения върху славянските езици и литератури както утвърдени учени, така и млади учени и докторанти от факултета. Голямо е разнообразието на тематиката и методите в тези проучвания в областта на историята и теорията на литературите, написани на славянски езици, на историята на тези езици и книжовните им норми, на езиковите контакти, теория и практика на преводите, общо езикознание, социолингвистика, етнология и др. Статиите и студиите се оценяват и редактират от редакционна колегия, като се взимат предвид и мненията на външни рецензенти. Всяка публикация е придружена от резюме и ключови думи на английски език.

 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НАУЧНИ ТЕКСТОВЕ

 

За печат се приемат непубликувани в други издания оригинални статии, студии, хабилитационни лекции, части от монографии и научноизследователски трудове (дисертационни и хабилитационни) на академичния състав и докторантите на Факултета по славянски филологии. 

            Обемът на материалите е до 50 страници (включително библиография, снимки, таблици и др.) по 1800 знака на страница, 12 пункта и само при специални случаи до 100 страници. Основен шрифт е Times New Roman, редактор MS Word (под Windows). В случаите, когато се използват специални шрифтове, те се представят с електронната версия на ръкописите.

            Kатедреният съвет определя рецензенти за предложените за публикуване ръкописи. За хабилитационните лекции и частите от дисертационни и хабилитационни трудове на академичния състав и докторантите не се изисква рецензиране, а само одобрение от катедрения съвет. Одобрените ръкописи и електронният им вариант се придружават с една рецензия и с препис-извлечение от протокол на катедрения съвет за избор на рецензент (само в посочените случаи) и за одобряване на ръкописите (във всички случаи).   

            Ръкописите имат следната структура: уводна част, основен текст и литература. Уводната част включва следните параметри в два варианта – на български и на английски: заглавие, име и фамилия на автора (авторите), катедра, резюме (abstract) от 10–12 реда и ключови думи. Ако езикът на ръкописа е различен от български и английски, изброените параметри се дават и на този език. Данните за контакт с автора (име, електронен адрес) се включват на първата страница на ръкописа като бележка под линия.

            Цитирането в текста е в скоби (Влайкова, Кънева 1978), (Влайкова 1981: 307), (Peterson, Jonson 2000: 123–156). Използваната литература включва всички цитирани автори, подредени по азбучен ред, като имената се изписват с обичайни букви без разредка. Ако студията е на чужд език, най-напред се изписва западната литература, следвана от българската, и обратно. Използват се следните стандарти при оформянето на използваната литература:

 

Статия в периодично издание

Векилска 1993: Векилска, Боряна. Педагогически експерименти в съвременната епоха. – Год. СУ, ФНПП, 76, 1993, 15–20.

 

Статия в сборник

Блох 1999: Блох, Ерих. Човешкото самоотчуждение. – В: Идеи и културология. Т. 3. Съст. Д. Гинев. С., УИ „Св. Климент Охридски“, 1998, 35-56.

 

За книга

Иванова 2009: Иванова, Елена. Статистически методи в лингвистиката. С., Изток-Запад, 2009.

Сираков 1981: Сираков, Д. Статистически методи. С., Наука и изкуство, 1981.

 

Ако книгата е преводна:

Ривърс 1999: Ривърс, Франклин. Плодът на изкуплението. Прев. П. Ганев. Добрич, Менора Прес, 1999.

 

Ако книгата е сборник със статии:

Ангушева и др. 2012: In stolis repromissionis. Светци и святост в Централна и Източна Европа// Saints and Sainthood in Central and Eastern Europe. Съст. Аделина Ангушева-Тиханова, Маргарет Димитрова, Росина Костова и Росен Малчев. С., Род, 2012. 

           

Фигурите трябва да се представят в отделни файлове в JPG или TIF формат с резолюция поне 300 dpi. Изображенията да са не по-големи от формат А-4 и да позво­ляват намаляване, изготвени с рисувателни програми Corel (7, 8), Adobe Dlustrator (5, 7, 8), Adobe PhotoShop (4, 5). 

 

annual new

 

 

Том / Vulume 101

 

БРОЕВЕ НА СВОБОДЕН ДОСТЪП:

Годишникът се отпечатва в ограничен тираж за библиотечен обмен и за авторите. Електронният вариант се качва на интернет страницата на Университетската библиотека.

Броевете от 98 нататък и някои предишни броеве са достъпни на: http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/22122

 

Броеве 98-100 - Редколегия: проф. Гергана Дачева, доц. Маргарита Младенова, проф. Татяна Славова (гл. редактор), доц. Катя Станева, проф. Ростислав Станков; редактор - Елка Миленкова, секретар - Снежана Филчева

 

Брой 101 - Редколегия: доц. Добромир Григоров, проф. Гергана Дачева, проф. Маргарет Димитрова (гл. редактор), доц. Калин Михайлов, доц. Маргарита Младенова, доц. Николай Папучиев, проф. Ростислав Станков; редактор - Елка Миленкова, секретар - Снежана Филчева

 

Съдържание и резюмета на отделни броеве може да се видят на:

http://slav.uni-sofia.bg/naum/annuaire

 

КОНТАКТИ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

029308 205 Снежана Филчева

 

 

en png