Свободноизбираеми дисциплини във ФСлФ

за летния семестър на учебната 2016/17 г.

(редовно обучение)

 

272

 

Записването за СИД през летния семестър на учебната 2016/17 г. година става през системата СУСИ. Първият етап на записването започва на 1.02.2017 и приключва на 22.02.2017 г. Студентите задават статус „Записана” на дисциплината, която желаят да посещават, а поне още една дисциплина посочват със статус „Резервна”, в случай че желаната от тях дисциплина не събере нужния брой студенти.

 

Учебният план за студентите от I курс не предвижда кредити от СИД, така че те могат да посещават избрани от тях дисциплини, но няма да се записват в системата.

 

Специалност „Българска филология”

 1. Проф. дфн Ангел Ангелов, „Екология на езика”
 2. Доц. д-р Красимира Алексова, гл. ас д-р Стефанка Абазова, „Социална психология на езика – методи и изследвания”
 3. Проф. д-р Йовка Тишева, доц. д-р Красимира Алексова, проф. д-р Петя Осенова, доц. д-р Марина Джонова, „Типологични, семантични, формални и прагматични аспекти на описанието на съвременния български език”
 4. Доц. д-р Ива Трифонова, „Клетвата: традиции, иновации и начини на изразяване”
 5. Д-р Марияна Кирова, „Женските персонажи в българската възрожденска белетристика”
 6. Проф. дфн Николай Аретов, „История на българската криминална литература”
 7. Д-р Мария Пилева, „Религиозни теми и мотиви в преводите на англоезична белетристика”
 8. Проф. дфн Румяна Дамянова, „Епистоларната култура на Българското възраждане”
 9. Д-р Даниела Беличовска, „Диалог и конфликтност между селото и града в българската проза от Освобождението до края на Първата световна война”
 10. Доц. д-р Николай Вуков, „Антропология на социализма и постсоциализма. Памет, наследство, репрезентация”
 11. Доц. д-р Константин Рангочев, дфн Росен Малчев, „Археография и етнология”
 12. Доц. д-р Андрей Бояджиев, „Глаголицата до XIII век”
 13. Гл. ас. д-р Наталия Христова, „Интертекстуални практики на писане в средното училище”
 14. Гл. ас. д-р Людмила Берковска, „Четенето като проблем на литературното образование в съвременния социокултурен контекст”
 15. Проф. д-р Владимир Атанасов, „Техники на писането”
 16. Проф. д-р Владимир Атанасов, „Образование и мултикултурализъм”
 17. Проф. д-р Татяна Ангелова, „Учебни речеви жанрове - прагмалингвистични, социолингвистични, психолингвистични и текстолингвистични аспекти”
 18. Доц. д-р Антония Радкова и гл. ас. д-р Мая Падешка, „Методически и лингвистични проблеми при подготовка на учителя по български език в интеркултурна среда”
 19.  Доц. д-р Дарин Тенев, гл. ас. д-р Камелия Спасова, гл. ас. д-р Мария Калинова, ас. Еньо Стоянов, „Дискурсът за глупостта в хуманитарното поле”
 20. Доц. д-р Огнян Ковачев, „Филмовата адаптация II – митология, литература, кино”
 21. Гл. ас. д-р Камелия Спасова, „Силата на примера: философи четат литература”
 22. Доц. д-р Герасим Петрински, „Реторика”
 23. Проф. дфн Вася Велинова, „Поезия и музика през Средновековието”
 24. Проф. дбн Цветан Минков, „Физическа антропология”

*Студентите от специалност Българска филология могат да избират СИД-ове и от специалност Балканистика.

 

Специалност „Руска филология”

 1. Доц. д-р Красимира Алексова, доц. д-р Марина Джонова, „Езикова култура на българския език”
 2. Доц. д-р Антония Радкова, „Оценяване на комуникативната компетентност в обучението по руски език”
 3. Проф. дфн Тотка Стоева, „Руската интонация в съпоставка с българската”
 4. Доц. д-р Илиана Чекова-Димитрова, „Светци и святост в Slavia Orthodoxa”
 5. Доц. дфн Валери Занглигер, „Увод в лингвокултурологията”

 

Специалност „Балканистика”

 1. Ст.н.с. д-р Рая Заимова, „Балканска модерност”
 2. Доц. д-р Екатерина Търпоманова, „Компютърна лингвистика”
 3. Гл. ас. д-р Александра Трифонова, „Гръцки общности в България (средата на ХV – началото на ХIХ в.)”
 4. Доц. д-р Румен Бояджиев, „Ранносредновековната мобилност и християнското поклонничество като културен феномен”