auditorija

 

 

задочно обучение                            магистри                                 факултетен студентски съвет

 

 

Разписание на часовете за зимния семестър на уч. 2018/2019 г. - студенти редовно обучение

 

Дати за държавни изпити и защити на магистърски тези – 2018 г.

 

Национална награда за студентско творчество „Петър Увалиев“

 

Стартиращи свободноизбираеми дисциплини за зимния семестър на уч. 2018/2019 г.

 

Трети международен филологически форум за млади изследователи „Полета на сътрудничество”

 

Международна конференция с фокус към кариерното и творческото развитие, свързано с хуманитарните науки и изкуствата

 

Свободноизбираеми дисциплини – зимен семестър на уч. 2018/2019 г.

 

Студентска мобилност в Крагуевац и Украйна 

 

 

Правила за придобиване на нова специалност

  

Портал за електронно обучение по български език

 

Сайт за румънска литература

 

Библиотека "Филологии"

 

Списание "Филологически форум"

 

Наградени студенти от специалност Балканистика

 

Наградени студенти от Факултета по славянски филологии

 

 

Решение на ФС на ФСлФ относно реда за придобиване на ОКС Магистър

 

Студентски съвет на СУ "Св. Климент Охридски"

 

 

 

 

Правила за организиране и провеждане на защити на дипломни работи за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” (за специалност СФ)

(по тези правила ще се защитават дипломни работи от лятото на 2016 г.)

 
2013students

 

Петнадесета студентска научна експедиция „По следите на българските възрожденци“

 

Дванадесета научна експедиция на студенти от Софийския университет

 

 

За работа в системата СУСИ използвайте браузъра Internet Explorer

 

 

Програми за държавен изпит - БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ, БАЛКАНИСТИКА и РУСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

 

 

 

student-on-laptop