topic-classical

 

І сем., /30+15/, завършва с изпит

 

Анотация

Курсът лекции по история на античната литература има за цел да запознае студентите с основните етапи от формирането на литературните жанрове, както и с техните най-именити представители, поставили началото на европейската литературна традиция. Изучаваната материя обхваща:

А) Спецификата на античната митология и нейната интерпретация от литературата;

Б) Характерните особености на устната словесност;

В) Последователното формиране на литературните родове и жанрове;

Г) Поетическите ефекти от синкретизма на изкуствата;

Д) Големите имена на епоса, лириката, драмата, късите жанрове и диалози: автори и творби;

Е) Приемствеността в литературата на Римската империя по отношение на литературните образци от древна Елада.

Познаването на основите на европейската цивилизация е добра отправна точка в изучаването на езиците и културите на отделните европейски народи.

 

ПРОГРАМА

Същност на митологията. Разлика между мит и легенда. Фетишизъм. Анимизъм. Космогонични митове.

Старогръцка митология. Характерни особености. Периодизация. Митове и легенди.

Основна проблемно-естетическа характеристика на Омировия епос.

Героическа идеализация в Омировия епос. Способи и средства.

Омир. "Илиада" и "Одисея". Сравнителен анализ.

Старогръцка лирика. Еолийска мелика. Алкей и Сафо.

Елегия - метрически особености, теми и представители.

Особености на ямбическата поезия. Главни представители.

Хорова мелика - културно-исторически аспекти. Представители.

Сукцесия на литературните родове в елинската словесност.

Произход на древногръцката драма и театър. Устройство на театъра. Особености на древния спектакъл.

Развитие на старогръцката трагедия от епическо и лирическо към специфично драматургическо начало.

Темата за Електра у Есхил, Софокъл и Еврипид. Сравнителен анализ.

Есхил. "Орестия". Същност на Есхиловата трилогия.

Есхил. "Прикованият Прометей".

Софокъл. Композиционни похвати в трагедията му. Главни произведения.

Софокъл. "Едип цар". Идеята за съдбата.

Еврипид. Епоха и творчество.

Същност на Еврипидовия психологизъм при изграждането на драматургическия образ. "Медея".

Древноатическа комедия. Аристофан. Основни теми в творчеството му.

Аристофан. "Облаци". Критика на софизма.

Поетиката на Аристотел за старогръцката драма.

Литература на елинизма. Обща характеристика. Литература и култура.


БИБЛИОГРАФИЯ

И.М.Тронски, "История на античната литература", С., изд."Наука и изкуство",1965.

С.И.Радциг, "История на старогръцката литература", С., изд."Народна просвета", 1969.

С.И.Радциг, "Античная литература", Москва, изд."Просвещение", 1980.

А. Тахо-Годи (кол.), "Античная литература", Москва, изд."Просвещение", 1973, II доп.изд. 1987.

Богданов, Богдан, "Мит и литература", С., изд."Наука и изкуство", 1985.

Богданов, Богдан, "История на старогръцката култура", С., изд."Наука и изкуство", 1989.

Богданов, Богдан, "Старогръцката литература. (Исторически особености и жанрово многообразие. Старогръцката проза)", Просвета, С., 1992.

М. П. Алексеев (кол.), "История зарубежной литературы", Москва, 1978.

Хаджикосев, Симеон, "Западноевропейска литература", ч.I, изд."Сиела", 2000.