Гл.ас. д-р Мая Александрова

II сем., 30ч. лекции, завършва с изпит

 

Анотация

В лекционния курс се разглеждат възлови проблеми на съвременната социолингвистика. Прави се и кратък преглед на историята на тази интердисциплина. На студентите се предоставя подбрана библиография от български и чуждестранни учени.

 

Основни теми

1. Предмет и задачи на социолингвистиката. Отношение между социология и социолингвистика.

2. Систематика на социолингвистиката.

3. Терминологичен апарат на социолингвистиката.

4. Кратък преглед на историята на социолингвистиката. Национални традиции. Социолингвистични школи и направления.

5. Методи на социолингвистично изследване.

6. Диалектология - териториална и социална, описателна и историческа.

7. Социална диференциация на езика. Понятието "социолект". Типове социални диалекти.

8. Билингвизъм и плурилингвизъм. Двуезични и многоезични ситуации в света.

9. Табу и евфемизми.

10. Типове езикови контакти. Субстрат, суперстрат, адстрат.

11. Диглосия.

12. Пиджини и креолски езици.

13. Езикова политика на балканските страни. /по страни/

14. Българските езикови общности в условията на европеизация.

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Ж. Бояджиев1981: Език и общество, София

М. Виденов 2005: Диглосията, София

М. Виденов 2000: Увод в социолингвистиката, София

П. Воденичаров 2007: Социолингвистика, София

А. Пачев 1993: Малка енциклопедия по социолингвистика, Плевен

А. Пачев 2006: Езиковите общности в условията на европеизация и глобализация, София

Р. Хъдсън 1995: Социолингвистика, София

А. Швейцер 1977: Современная социолингвистика, Москва