ІІ сем. /30+0/, завършва с изпит

 

Лекционният курс по “Антична история” има за цел да запознае студентите от специалност “Балка­нистика” към Славянски филологии на СУ “Св. Кл. Охридски” с основната терминология и проблематика в античната и модерната историография, с основните периоди от исто­рията на античното Средиземноморието и по-специално на Балка­но-анато­лийския регион, с държавническата дейност на изтъкнати лич­но­сти от историята на критското, хетското, ахейските, тракийските, елин­ските, македонското, скитските, римското и други общества, играли основна роля в цялостния античен културно-исторически процес.


ПРОГРАМА

 • Понятия за история и историопис през античната епоха. Основни видове извори за древната история на Балканите и Анатолия: монумент и документ; нумизматика; епиграфика; етнология; историческа геофизика; палеоклиматология, археометрия. Методи на историческото проучване.
 • Етнична карта на балкано-анатолийския регион през ІІ – І хил. пр. Хр. Хронология и периодизация. Индоевропеистика: увод в проблематиката.
 • Историческа география на региона: понятия за център, периферия, път, кръстопът, море и земя; Европа и Азия.
 • История на балкано-анатолийските общества от началото на ІІ хил. до средата на 8 в. пр. Хр. Част І: Минойска цивилизация; Хетска цивилизация.
 • История на балкано-анатолийските общества от началото на ІІ хил. до средата на 8 в. пр. Хр. Част ІІ: Ахейски държави; Микенско койне; Старите тракийски царства; Троянска война; Dark ages.
 • Архаика 8 – 6 в. пр. Хр. Формиране на елинския свят: полисът и елинската колонизация; елини и варвари; понятие за елинско чудо.
 • Класически свят: Изток и Запад. Монархичният свят на варварите. Платон и Аристотел за полисните устройства. Регионални и средиземноморски войни: Персийски и Пелопонески войни.
 • Елинизъм: полис и монархия. Част І: Управление на Филип ІІ и Александър ІІІ Македонски. Диадохи и Епигони.
 • Елинизъм: полис и монархия. Част ІІ: Политическа карта на елинистическите царства на Балканите и в Анатолия (3 в. пр. Хр. – 1 в. сл. Хр.).
 • Рим на Изток: войни за Балканите и Анатолия (3 в. пр. Хр. – 1 в. сл. Хр.).
 • Балкански и малоазийски провинции на Рим (1 – 3 в. сл. Хр.). Реформи на император Диоклециан. Сравнителна характе­ристика между римския Изток и Запад. Константинопол – Новият Рим.
 • Културното наследство на античността от средните векове до наши дни в балкано-малоазийския регион.

ВЪПРОСНИК

1. Извори на познания за историята на древността

2. Древните календари и науката хронология

3. Пътища по земя и море: геофизическа и геополитическа характеристика на античните пространства

4. Понятието за цивилизация и типовете цивилизации през древността. Археологи­ческа и историческа периодизация на древните епохи от човешката история

5. Егейският островен свят и цивилизацията на Крит

6. Ахейските общества и Микенската цивилизация

7. Неизбежната Троянска война и епосът на Омир

8. “Тъмните векове” и тяхното просветляване днес

9. Проблемът с “елиското чудо” през архаичната епоха

10. Раждането на феномена “полис”

11. Формиране на елинската диаспора: елинска апойкия

12. “Елада” и околният “варварски” свят: проблеми на интерпретацията

13. Спартанският космос: историографски проблеми на историчността. Пелопонеският съюз (история на спартанския полис до похода на Ксеркс в Елада през 480 г. пр. Хр.)

14. Политиите на Атина и демократичните реалности (история на атинския полис до похода на Ксеркс в Елада през 480 г. пр. Хр.)

15. Персия: по стъпките на първата световна империя. Историческа традиция и съ­сто­­я­ние на монархизма преди и по време на династията на Ахеменидите

16. Персиийските войни: медизъм и елински патриотизъм

17. Първият морски съюз на елините и разцветът на Периклова Атина

18. Разцвет на тракийската държавност: пътищата на традицията и предизвика­тел­ствата на “класическото време”. Одриси (история на Одриското царство до края на 5 в. пр. Хр.)

19. Пелопонеската война (431 – 404 г. пр. Хр.) и нейните последици в общоистори­чески план

20. Борбата за хегемония в Елада през първата половина на 4 в. пр. Хр.

21. Одриският владетел Котис І (384/83 – 360/59 г. пр. Хр.) и неговото историческо наследство

22. История на македонската монархия до възцаряването на Филип ІІ

23. Филип ІІ Македонски (359 – 336 г. пр. Хр.)

24. Историческото дело на Александър ІІІ Велики (336 – 323 г. пр. Хр.) и борбите на неговите наследници за наследството му

25. Елинистическият свят: старите и нови исторически сили

26. Елинското, македонското, тракийското и персийското културно наследство в сравни­телен план

27. Основи на римската държавност

28. Израстването на Рим от полис до столица на световна империя (кратка история на Рим от края на 6 в. пр. Хр. до 27 г. пр. Хр.)

29. Римската империя и устройството на нейните източни провинции (І – ІІІ в. сл. Хр.)

30. Изток и Запад в античната история: състояние на културното наследство

 

Литература


Антична литература. Енциклопедичен справочник. (състав. Б. Богданов, А. Николова). София, 1988

Аристотел. Античната полития. София, 1993

Аристотел. Политика (прев. А. Герджиков). София, 1995

Барсело П., Тачева М., Делев П. История на древните общества. София – Смолян, 21998

Бешевлиев В. Писма и документи на папирус. Уводни бележки. София, 1985, 7-32

Блаватская Т. Ахейская Греция. Москва, 1966

Богданов Б. Литературата на елинизма. София, 1979

Богданов Б. Старогръцката литература. Исторически особености и жанрово многообразие. София, 1992

Бонев А. Тракия и егейския свят през втората половина на II хилядолетие пр. н. е. (= Разкопки и проучвания ХХ). София, 1988

Бошнакова А. Другото име на Орфей. Сб. Jubilaeus III, София, 2000, 44-53

Бошнакова А., Бошнаков К. Езикът на образите в паметници на тракийската култура. Минало 2 (2000) 4-24

Бошнаков К. Държавност на кръстопът през древността. Минало 2 (1996) 54-64

Бошнаков К. Тракийска древност. Исторически очерци. София, 2000

Бузескул В. Введение в историю Греции. Петроград, 1915

Буркхард Я. Културистория на Гърция. София, 1998

Вирт Г. Александър Македонски. София, 2001

Георгиева Ив. Българска народна митология. София, 1983

Гримал П. Римската цивилизация. София, 1999

Данов Хр. Древна Тракия. София, 1968

Зайцев А. Културны переворот в Древней Греции VIII - V вв. до н. э. Ленинград, 1985

Извори за старата история и география на Тракия и Македония (съст. Г. Кацаров, Д. Дечев). София, 21949

История древнего мира. І-ІІІ, Москва, 1982

Источниковедение древней Греции (эпоха эллинизма). Москва, 1982

Казанскене В., Казанский Н. Предметно-понятийны словарь греческого языка. Крито-микенский период. Ленинград, 1986

Кацаров Г. Избрани съчинения т. 1 (Университетска библиотека № 390. Серия “Университетска класика”). София, 2001

Ксенофонт. Исторически съчинения (прев. М. Мирчев, Р.Стефанов). София, 1984

Маккуин Д. Хетты и их современники в Малой Азии. Москва, 1983

Мелерш Х. Минойският Крит. София, 1978

Михайлов Г. Траките. София, 1972

Молчанов А. Посланцы погибших цивилизаций (Писмена древней Эгеиды). Москва, 1992

Попов Д. Тракология. София, 1999

Попов Д. История на древна Гърция. София, 2000

Ранович А. Эллинизм и его историческая роль. Москва – Ленинград, 1950

Страбон. География (перев. Г. Стратановский). Москва, 1994

Тачева М. Власт и социум в римска Тракия и Мизия. София, 2000

Теодоров Е. Древнотракийско наследство в българския фолклор. София, 1972

Тукидид. Пелопонеската война (прев. М. Мирчев). София, 1979

Фол Ал. Политика и култура в древна Тракия. София, 1990

Херодот. История (прев. П. Димитров). I/II, София, 1986/1990

Христоматия по история на стария свят (съст. Хр. Данов). София, 1976

Христоматия по тракология. І/ІІ, София, 1989/1998

Шаму Ф. Гръцката цивилизация. София, 1979

Der Kleine Pauly 1-5 ( 21979)

Gurney O. The Hittites. Bungay 1962

Lexikon der Antike. Leipzig 21977

Palmer L. Mycenaeans and Minoans. New York, 1963

Pfeiffer R. History of Classical Scholarship. Oxford, 1968

Starr Ch. The Origins of Greek Civilisation. Boston, 1961

Wace A., Stubbings F. A Companion to Homer. London, 1963