Анотация

Основната цел на курса по старобългарски език е да разкрие спецификата на старобългарския книжовен език и да очертае приемствеността с новобългарски. Курсът дава познания за епохата на създаване на първия книжовен славянски език и неговото обогатяване и използване. Основната задача е студентите да се научат да четат и превеждат старите текстове, както и да откриват основните им правописни, морфологични, стилови и съдържателни особености. Чрез жанровото и стилово разнообразие на включените в програмата оригинални и преводни текстове за анализ се прави опит студентите да усетят спечифичната атмосфера на средновековната българска книжовна култура, богатството на темите, вълнували средновековните ни книжовници, отличителното за тяхната менталността, съотношението между устното и писменото. Курсът цели и да даде начални сведения за функционирането на старите текстове, за типовете ръкописи по отношение на съдържание и направа.

 

Програма на лекциите :

1. Същност на понятието “старобългарски език”. Наименования на първия славянски книжовен език . Хронологически граници.

2. Делото на светите братя Кирил и Mетодий за създаването и утвърждаването на старобългарския книжовен език. Кирило-Методиевите ученици в България. Златният век на българската книжнина.

3. Старобългарските азбуки. Хипотези за произхода им. Глаголическо-кирилски взаимоотношения.

4. Старобългарски паметници. Съдържателен аспект. Изкуство на средновековната книга. Оригинални творби, запазени в по-късни преписи.

5. Старобългарска фонетика. Основни фонетични тенденции през късния праславянски и през старобългарски.

6. Звук и буква. Старобългарските гласни. Произход, промени. Произход и фонологична стойност на двата ера в ранния старобългарски период. “Вокализация” на силните ерове. Ягичев преглас. Писане на голям ер вместо малък след затвърдели стари палатали. Характер на носовите гласни.

7. Консонантизъм. Отбелязване на палаталността и йотацията.

8. Сегашна и минала основа на глаголите. Инфинитив и супин.

9. Сегашно време. Класификация на тематичните глаголи. Атематични глаголи.

11. Заповедни форми.

12. Именна система. Старобългарският като синтетичен език - падежната система. Основни функции на падежите. Предлози. Класификация на съществителните по склонитбени типове.

13. Съществителни от о-основи от м.р. и ср. р.

14. Съществителни от jo-основи и смекчени о-основи от м.р. и ср. р. Основни наставки.

15. Съществителни от а-основи. Същ. от м. р. в а-основи. Основни наставки.

16. Съществителни от jа-основи. Същ. от м. р. в jа-основи. Основни типове и наставки.

17. Съществителни от u-основи. Формиране на лексико-граматичната група. Взаимодействие с о-основи.

18. Съществителни от i-основи м. р. и ж. р.

19. Консонантни основи. Съществителни от en-основи, същ. от -ent-основи, същ. от es-основи, същ. от er-основи. Съществителни от u-основи.

20. Местоименна система. Лични местоимения. Анафорично местоимение. Относителни местоимения. Показателни местоимения и притежателни местоимения. Въпросителни, неопределителни и отрицателни местоимения. Обобщително местоимение.

21. Прилагателни имена. Прости и сложни форми. Сравнителна степен на прилагателните имена.

22. Минало свършено време. Типове Аорист - Прост Аорист, Сигматични Аористи.

23. Минало несвършено време.

24. Система на причатията - образуване и функции. Сегашно деятелно причастие.

25. Минали деятелни причастия - образуване, склонение, функции, превод.
26. Страдателни причатия.
27. Описателни глаголни форми, изразяващи време, залог и наклонение.
28. Основни синтактични връзки в старобългарското изречение. Функции на съюзите.
29. Основни синтактични конструкции. Dativus cum Infinitivo, Dativus Absolutus.

 

Основна литература

И. Добрев, Ж. Икономова, А. - М. Тотоманова. Старобългарски език за X/XI/XII клас на НГДЕК “Константин-Кирил Философ”. София, 1987/8/9.

К. Мирчев. Старобългарски език. София, 1 изд. 1954 (и всички останали издания, вкл. 1996).

И. Гълъбов. Старобългарски език с увод в славянското езикознание. София, 1980.

A. Вайан. Руководство по старославянскому язъiку. Москва, 1952.

Н. Ван-Вейк. История старославянского язъiка. Москва, 1957.

А. Селищев. Старославянский язъiк. I-II. Москва, 1951-1952.

Граматика на старобългарския език. София, 1991.

Христоматии с издадени текстове:

Старобългарски текстове. (съст. И. Добрев, Т. Славова). София, 1995 (2 изд. 1996)

Ст. Стоянов, М. Янакиев. Старобългарски език.Текстове и речник. София, 1956 I изд.(и всички следващи)

 

Програма на упражненията: 30 ч. упражнения

гл. ас. Петко Петков

1. Старобългарският книжовен език като най-ранния писмен славянски език. Проблеми на старобългарските азбуки.Старобългарският език - общ книжовен език на православните славяни. Редакции на стб.език. - 1 ч.

2. Звуков строеж на старобългарския език.Произход и основни тенденции в развоя на стб. консонантна система.Произход и основни тенденции в развоя на стб. вокална система. - 1 ч.

3. Праславянската тенденция към възходяща звучност и развитието й в старобългарски. Структура на сричката в старобългарски. Монофтонгизация на дифтонгите. Ликвидна метатеза. Възникване на сонанти. - 2 ч

4. Ерови гласни. - 1 ч.

5. Праславянската тенденция към палаталност и развоят й в старобългарски. - 2 ч.

6. Система на съществителните имена. Вокални и консонантни основи на съществителните. Типове склонения и влияния между тях. - 6 ч.

7. Система на старобългарските прилагателни.Сложни форми. Степенуване. - 1.

 • Система на стб.местоимения. Лични и нелични местоимения. Склонение на местоименията.-2ч.
 • Система на стб.числителни имена. Образуване и склонение. - 1 ч.
 • Старобългарската глаголна система. Основни глаголни категории. Глаголни основи. - 1 ч.
 • Неизменяеми глаголни форми. Инфинитив и супин. 1 ч.
 • Сегашно време и спрежения на старобългарските глаголи. - 1 ч.
 • Бъдеще време в старобългарски. Начини на изразяване. - 1 ч.
 • Аорист - видове, произход, образуване и разпространение. - 2 ч.
 • Имперфект. - 1 ч.
 • Система на старобългарските причастия. Видове. Образуване, употреба и разпространение. Склонение. - 3 ч.
 • Повелително наклонение. Условно наклонение. - 1 ч.
 • Употреба на падежите. - 1 ч.
 • Конструкциите Dativus absolutus, Dativus cum infinitivo и Accusativus cum infinitivo.. - 1 ч.

Библиография:

К.Мирчев. Старобългарски език. С., 1985, 2001.

Ст.Стоянов, М.Янакиев. Старобългарски език. Текстове и речник. С., 1978.

Ив. Добрев, Т. Славова . Старобългарски текстове. С., 1997.

Д.Мирчева, А.Давидов. Речник на старобългарския език. ВТ, 2001.