доц. д-р Русана Бейлери
хонор.ас. Зоя Костадинова
хонор.ас. София Попова общо: 480 часа, седем семестъра, завършва с изпит

 

Анотация

Практическият курс предвижда изучаване на фонетиката, морфологията и синтаксиса в степен, позволяваща самостоятелна ориентация в писмени текстове, както и практическо боравене с езика. Целта е студентите да могат да се справят с превод от албански на български и обратно. В процеса на обучение студентите правят контролни работи за проверка на знанията им по граматика и лексика, както и за затвърждаване на уменията за превод. На базата на текущите контролни проверки в края на учебната година се оформя текуща оценка. Студентите полагат изпит, който включва превод на художествена литература от албански на български език, превод от български на албански език, граматически анализ на части от текстовете за превод, както и разговор на албански език.


ПРОГРАМА

І. Учебници и помагала.

Занятията по албански език се провеждат на базата на университетските учебници по албански език за чужденци, издадени в Тирана:

Gjuha letrare shqipe, Tirane, 1985.( колектив)

Gjuha shqipe per te huajt dhe shqiptaret jashte atdheut. Tiran e, 1996. (колектив)

Допълнителен материал за упражнения под формата на тестове се разработва от преподавателя, а също се ползва от учебника:

Thoma Kacori, Handbook of Albanian, София.

Препоръчват се следните помагала и речници:

Българо-албански речник, София, 1959. (Т.Кацори и колектив)

Gramatika e gjuhes shqipe, I, II, Tirane, 1995.

Тъй като не съществува албанско-български речник, на студентите се дава възможност да изберат с поръчка съвременен речник според втория език, който владеят: албано-английски, албано-френски, албано-немски, албано-италиански, албано-гръцки.

ІІ. Фонетика.

Началните занимания по албански език са посветени на общо запознаване с езика и фонетични упражнения. Албанската фонетична система включва шест нетипични за българския език звука, чието усвояване изисква упорити упражнения в различни позиции. Практическата фонетика следва методика, специално разработена от доц. д-р Л.Н.Каминская, Санкт-Петербургски университет.

ІІІ. Граматика.

Граматическият материал е разпределен в 40 урока, съставени от основен текст, граматика, упражнения. В специално каре са отделени изключенията от правилата или специфични особености, трудни за възприемане от чужденци. Граматиката се представя постъпателно, започвайки от най-общите и употребявани форми.

Граматическият материал се преподава в най-обща последователност:

 • Съществителни имена И.П. ед. ч.
 • Съществителни имена И.П. мн. ч.
 • Лични местоимения.
 • Глаголът “jam” (съм).
 • Глаголи в изявително наклонение, сегашно време.
 • Винителен падеж на същ. имена.
 • Глаголът “kam”(имам)
 • Предлози, управляващи В.П.
 • Родителен падеж, членувана форма.
 • Прилагателни имена. Видове прил. имена.
 • Склонение на съчетанията същ. име+ прил. име с член.
 • Бъдеще време на глаголите.
 • Степенуване на прилагателните имена.
 • Числителни имена – бройни, редни.
 • Показателни местоимения в И.П и В.П.
 • Използването на член при роднински названия.
 • Въпросителни местоимения в И.П и В.П.
 • Възвратни глаголи.
 • Минало просто време.
 • Подчинително наклонение, сегашно време.
 • Бъдеще време на възвратните глаголи.
 • Дателен падеж, членувана форма.
 • Кратки форми на личните местоимения във В.П. и Д.П.
 • Слети кратки форми на личните местоимения.
 • Минало несвършено време на глаголите.
 • Повелително наклонение.
 • Подчинително наклонение с кратки форми на личните местоимения.
 • Предложен падеж.
 • Предлози, управляващи предложен падеж.
 • Склонение на въпросителните и относителните местоимения.
 • Минало предварително време.
 • Нечленувани форми на Р.П., Д.П. и Пр.П.
 • Словообразуване. Прил. имена на – sh e m , -e m .
 • Употреба на личните местоимения с предлог.
 • Конструкция за цел. Paskajorja.
 • Деепричастие. Percjellorja.
 • Устойчива форма за отрицание. Forma e pashtjelluar mohore.
 • Оптатив.
 • Адмиратив.
 • Условно наклонение.
 • Начини за образуване на съществителните имена.
 • Особености в образуването на прилагателните имена.
 • Наречия (словообразуване).
 • Устойчиви граматически конструкции за сег. продължително време.
 • Съчинителни и подчинителни изречения.
 • Особености на словореда.

ІV. Лексика.

Лексикалният материал в уроците е взаимно свързан и съобразен с граматиката. Първите уроци са диалози по основни теми: моят дом, семейство, училище, сезони, в магазина, хранителни стоки, облекло, здраве, спорт, на театър, в пощата и т.н. След 20 урок са избрани и адаптирани и художествени текстове. Текстовете са съставени така, че да запознават с особеностите на страната, историята, обичаите и народопсихологията. Към някои уроци в съответствие с темата са добавени поетически произведения на албански автори. Учебникът е снабден с многоезичен речник на всички съдържащи се в него думи.

V. Текущ контрол и заключителен изпит.

Текущият контрол и заключителният изпит се провеждат съобразно с унифицираните изисквания за всички балкански езици, изучавани в специалността “Балканистика”. Всеки семестър се провежда поне един тест и се изискват минимум две писмени работи от студентите. Заключителният изпит включва: диктовка, граматически тест, превод на 50 страници от албански на български език (не е задължително този превод да е писмен); превод на 10 страници от български на албански език; свободен разговор. Заключителният изпит се провежда задължително пред комисия от трима преподаватели.