Доц. д-р Василка Алексова
Йоана Пеева (хонор. преп.)

общо: 480 часа, седем семестъра, завършва с изпит

 

Анотация

Практическият курс предвижда изучаване на фонетиката, морфологията и синтаксиса в степен, позволяваща самостоятелна ориентация в писмени текстове, както и практическо боравене с езика. Целта е студентите да могат да се справят с превод от румънски на български и обратно. В процеса на обучение студентите правят контролни работи за проверка на знанията им по граматика и лексика, както и на уменията за превод. На базата на текущите контролни проверки и семинарните занятия се оформя семестриална оценка. Студентите полагат писмен и устен изпит след седмия семестър, който включва превод на художествена литература от румънски на български език, превод от български на румънски език, граматически анализ на части от текстовете за превод, както и разговор на румънски език.

 

Основен учебник:

Brâncus, Gr., A. Ionescu, M. Saramandu. Limba română (Manual pentru studenţii străini). Bucureşti, 1996.

 

Препоръчителни речници:

Румънско-български речник. Съст. И. Пенаков, Ж. Райнов, Г. Паунчев. София, 1962.

Dicţionar bulgar - român. Autor Tiberiu Iovan. Bucureşti , 1994.

 

През първия семестър (120 часа) се вземат десетте начални урока от учебника. Студентите се запознават с основни елементи от румънската граматика - съществително име (образуване на множествено число, членуване); форми на прилагателните имена; сегашно и минало свършено време на глаголите, подчинително наклонение; лични местоимения в именителен падеж, въпросително-относителни и показателни местоимения; числителни бройни. Изясняват се фонетични промени, характерни за румънския език. Основно внимание се отделя на упражненията в четене на румънски. Правят се диктовки и преводи на кратки текстове. В началото лексикалният материал, който студентите усвояват, се извлича от учебника, но постепенно, с преводи от странични текстове, той се обогатява.

През втория семестър (60 часа) се задълбочават знанията по румънска граматика. Изучава се склонението на съществителните имена; падежните форми на личните и възвратните местоимения; бъдеще време на глаголите. Продължават диктовките и преводите на текстове извън учебника. Студентите пишат кратки съчинения по зададена тема. Правят се граматически тестове. Провеждат се кратки разговори за упражняване на говорните умения.

През следващите два семестъра (общо 120 часа) се взема останалият материал от учебника. Изучават се неопределителните и отрицателните местоимения, местоименията за учтивост; всички останали глаголни времена и наклонения - имперфект, минало просто, минало предварително, условно наклонение, деепричастие, супин; числителните редни. Задълбочават се понятията по румънски синтаксис. Превеждат се повече допълнителни текстове, като се обогатявят лексикалните познания. Студентите правят по-дълги съчинения по свободно избрани теми. Правят се по-трудни упражнения за допълване на текстове, за откриване на грешки. Превеждат се текстове и от български на румънски. Преразказват се не само текстовете от учебника, а и допълнително превежданите. Провеждат се разговори на румънски по различни теми.

През последните три семестъра (общо 180 часа) се работи без учебник. Преговаря се последователно цялата граматика, с все по-трудни упражнения. Превеждат се по-дълги, различни по характер текстове - научни, публицистични, художествена литература. Изясняват се разговорните и диалектни форми, появяващи се в художествените текстове. Изучават се правописни правила. Разказват се четените текстове, провеждат се дискусии на разнообразни теми. Студентите пишат все по-дълги съчинения, превеждат по-дълги текстове и от български на румънски. Правят се тестове за подготовка на писмения изпит.