гл.ас. д-р Фотини Христакуди

общо: 480 часа, седем семестъра, завършва с изпит

 

Анотация

Практическият курс предвижда изучаване на фонетиката, морфологията и синтаксиса в степен, позволяваща самостоятелна ориентация в писмени текстове, както и практическо боравене с езика. Целта е студентите да могат да се справят с превод от гръцки на български и обратно. В процеса на обучение студентите правят контролни работи за проверка на знанията им по граматика и лексика, както и за затвърждаване на уменията за превод. На базата на текущите контролни проверки и семинарните занятия в края на всеки семестър  се оформя оценка. Студентите полагат писмен и устен изпит след седмия семестър, който включва граматически тест, превод на художествена литература от гръцки на български език (50 стр.), превод от български на гръцки език (до 20 изречения), граматически анализ на части от текстовете за превод, както и разговор на гръцки език.

 

Основни учебници:

Гръцки език. (Под ред. на проф. Г. Бабиньотис). Атина, 1996.

Обогатявам гръцкия си език - 3 част. Изд. на Солунския университет. Солун, 1983.

 

Препоръчителни речници:

Гръцко-български речник. София, БАН.

Българо-гръцки речник - I и II том. София, 1991.

 

През първия семестър (120 часа) се вземат десетте начални урока от учебника под редакцията на проф. Г. Бабиньотис. Студентите се запознават с основни елементи от гръцката граматика – съществително име (образуване на множествено число, членуване, падежи); форми на прилагателните имена; глаголните времена, подчинително наклонение; някои местоимения (лични, притежателни), числителни бройни и числителни редни. Изясняват се фонетичните особености на гръцкия език. Основно внимание се отделя на упражненията в четене на гръцки. Правят се преводи на кратки текстове. В началото лексикалният материал, който студентите усвояват, се извлича от учебника, но постепенно, с преводи от странични текстове, той се обогатява.

През втория и третия семестър (120 часа) се задълбочават знанията по гръцка граматика. Изучават се нови склонения на съществителните имена; формите на относителните и други местоимения; времената на глаголите от второ спрежение в гръцки език. Продължават диктовките и преводите на текстове извън учебника. Студентите пишат кратки съчинения по зададена тема. Правят се граматически тестове. Провеждат се разговори за упражняване на говорните умения.

През следващите три семестъра (общо 180 часа) студентите задълбочават знанията си по гръцка граматика, синтаксис и лексика чрез работа с учебника Обогатявам гръцкия си език - 3 част. Изд. на Солунския университет. Превеждат се повече допълнителни текстове, като се допълват лексикалните познания. Студентите правят по-дълги съчинения по свободно избрани теми. Превеждат се текстове и от български на гръцки. Преразказват се не само текстовете от учебника, а и допълнително превежданите. Провеждат се разговори на гръцки по различни теми.

През последния семестър (общо 60 часа) се работи без учебник. Преговаря се последователно цялата граматика, с все по-трудни упражнения. Превеждат се по-дълги, различни по характер текстове – научни, публицистични, художествена литература. Изясняват се разговорните и диалектни форми, появяващи се в художествените текстове. Изучават се правописни правила. Разказват се четените текстове, провеждат се дискусии на разнообразни теми.