Преподавател: ст.н.с. I ст. дин Рачко Попов

(60+30), завършва с изпит/тест

 

ЛЕКЦИИ

1. Общи теоретитични въпроси (общо 10 часа).

1.1.  Антропологията (културна, социална, историческа) в системата на обществените науки;

1.2.  Методика на теренната работа.

1.3.  Зараждане на науката и различните школи и направления в нея (еволюционизъм, дифузионизъм, функционализъм, структурализъм, фройдизъм и пр.).

1.4. Основни понятия: що е култура (народна, традиционна, съвременна, и нейните основни и специфични функции; деление на културата на материална и духовна); етнос, етнографска и етническа (конфесионална и езикова) група (основни белези на групите в България и на Балканите - каракачани, власи, армъни, гагаузи, казълбаши и пр.).


2. Традиционни календарни празници и обичаи на балканските народи. Култовете към светците сред православни и католици (общо 30 часа).

2.1. Теоретични постановки върху народния календар. Видове народни календари (слънчев, лунен, звезден, смесен). Промени в календара (Григорианска реформа - стар и нов стил).

2.2. Двусезонно деление на народния календар у балканските народи.

2.3. Новогодишен празничен цикъл (Игнажден, Коледа, Нова година-Сурва-Васил, Богоявление, Три краля, Ивановден, Бабинден, Мръсни дни.

2.4. Андоновден и Атанасовден.

2.5. Пролетните празници - Трифонци, Змийски цикъл (Баба Марта, Св. 40 Мъченици, Благовец, Пророк Йеремия).

2.6. Лазаруване, Кумичене, Кралици, Гергьовден.

2.7. Обичаи за дъжд (Пеперуда, Герман, Кръстоноше, Молебени). Константин и Елена; Горешниците на св. Марина. Великден и Великденски празничен цикъл.

2.8. Русалска неделя и калушари.

2.9. Системата от задушници при православни и католици.

2.10. Св. Илия и неговите летни градушкари.

2.11. Димитровден и "вълчият", "мишият" и "мечият" цикъл от празници.

2.12. Св. Никола и неговите демонични "сестри" Сава, Варвара и Лучия.

 

3. Народна митология (общо 20 часа).

3.1. Митологични кодове (растителен, зооморфен, цифров, цветови, кулинарен и пр.).

3.2.  Класификация на демоните (вампир, нави, таласъм).

3.3.  Митични персонажи (змей, самодиви, орисници, стопан, върколак, великани) класификация на магията (магьосници).

3.4. Демоните на болестите (шарка, чума, бяс, нежит, епилепсия и пр.).

3.5. Календарни демони (караконджоли, тодорови конници, русалийки).

3.6. Обреди и обичаи, свързани с митологията; ритуални забрани.

3.7. Народна космогония и метеорология.

3.8. Природни явления (дъга, град, суша, порой, гръмотевици и светкавици).

 

ТЕМИ ЗА УПРАЖНЕНИЯ

 1. Дискусията върху проблемите на културната, социалната антропология, етнографията и етнологията, водена от съвременни западни учени, отразена в сп. "Българска етнология".
 2. Дискусии върху класификацията на различните етнографски групи население (тракийци, рупци, шопи, капанци, загорци, планинци и пр.) и върху другите етнически, конфесионални и езикови групи население (помаци, власи, евреи, арменци, цигани, гагаузи, татари, старообредци, казълбаши и пр.).
 3. Подготовка на реферати от студентите върху следните основни публикации:

- М. Елиаде. Митът за вечното завръщане.

- Клод Леви-Строс. Структурна антропология на мита.

- В. Проп. Историческите корени на вълшебната приказка.

- К. Кастанеда. Учението на дон Хуан.

- ABC на етнологията.

- Т. Колева. Гергьовден у южните славяни.

- А. Кръстева. Общности и идентичности в България.

- Албания и албанските идентичности (сборник от студии).

- Мюсюлмански общности на Балканите (сб. от студии).

- М. Неделкович. Годишни обичаи у срба.

- "Особеният случай" Босна. (сб. от студии).

- Ант. Желязкова. Спешна антропология. Прожекция на филми, посещение на изложби.

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

 1. Арнаудов, М. Студии върху българските обреди и легенди. С., 1970.
 2. Атанасова, К. Румънският Крачун - име на празник, митичен герой или забравено божество. - Българска етнография, 1993, № 4, 104-119.
 3. Атанасова, К. Обредната роля и значението на трапезата в коледните празници на българи и румънци. - В: Етнографски проблеми на народната култура. Т.4, С., 1994, 48-78.
 4. Армъните в България. (Авторски колектив), С., 1998.
 5. Българска митология. Енциклопедичен речник. С., 2006.
 6. Българските алиани. Състав. Ив. Георгиева, С., 1991.
 7. Георгиева, Ив. Българска народна митология. С., 1993.
 8. Варвунис, М. Обичаят "Джамала" и неговите балкански измерения. - Българска етнология , 2001, № 4, 55-63.
 9. Календарные обичаи и обряды в странах зарубежной Европы - четирите тома (Зимние праздники, 1993; Весенние праздники, 1997; Летне.осенние праздники, 1998 и последен том от 1983 г.)
 10. Пимпирева, Ж. Каракачаните в България. С., 1998.
 11. Попов, Р. Светци близнаци в българския народен календар. С., 1991.
 12. Попов, Р. Светци и демони на Балканите. Пловдив, 2008.
 13. Српски митолошки речник. Београд, 1998.
 14. Megas, G. Greek calender customs. Athens, 1963.