Програма за цикъл 2 семестъра – 60 ч. лекции и 30 ч. упражнения

 

Доц. д-р Русана Бейлери

 

Анотация

 

Курсът се опира на интердисциплинарния подход, при който студентите използуват активно знанията си по практически албански език и изучаваните балкански езици и литератури като средство за пълноценно вникване в особеностите на албанската литература и за включването й в балканистичните и съпоставителни изследвания.

 

Цикълът от лекции по албанска литература има за цел да запознае студентите с:

  1. Историческата и културна среда в Албания и въздействието й върху развитието на албанската литература в отделните периоди.
  2. Биографията и творчеството на най-значимите автори от старата и нова литература
  3. Влиянието на албанския фолклор върху литературата на отделните автори
  4. Особеностите на основните литературни течения на албанска почва
  5. Албанската културна, литературна и просветна дейност в България

 

Упражненията са насочени към развиване на следните умения:

  1. Четене на произведения в оригинал.
  2. Литературен анализ.
  3. Компаративно мислене.
  4. Свободно боравене с литературната терминология на албански език.

 

 

УВОД

Лекция: Общ преглед на историята на албанския език и албанската литература.

Периодизация на албанската литература.

Упражнение: Основни библиографски източници и справочна литература.

 

АЛБАНСКИ ФОЛКЛОР

Лекция: Обзор на фолклорните сборници и изследвания

Упражнение: Фолклорни и митологични персонажи.

 

Лекция: Календарни празници и традиции. Обичаи и обреди /раждане, женитба, смърт/.

Упражнение: Анализ на люлчини песни, забавни мотиви и надгробни ридания

/превод на бълг. език на М.Ганчев/

 

Лекция: Героичен епос

Съпоставка с теми, образи и мотиви от българския и балканския фолклор.

Упражнение: Анализ на цикъла “Муйо и Халил” /превод на бълг. език на М.Ганчев/

 

Лекция: Албанско обичайно право - Канонът на Лека Дукагини.

Упражнение: Фолклорните мотиви в албанската литература. Обсъждане на новелата на Исмаил Кадаре “Посърналият април” /превод на бълг. език на М.Маринова/

 

СТАРА АЛБАНСКА ЛИТЕРАТУРА

Лекция: Първи албански хуманисти: Марин Барлети, Димитър Френгу, Марин Бечикеми. “История на живота и делата на Скендербег” на М.Барлети.

Упражнение: Първи писмени паметници на албански език.

Четене на адаптиран специализиран текст по темата.

 

Лекция: Писмена литературна традиция в средите на албанското католическо духовенство 16-17 в. “Тербник” на Гьон Бузуку – първо произведение на албански език (историческа, литературна и езиковедска стойност).

Упражнение: Езиковедска терминология на албански език.

 

Лекция: Пиетър Буди, Франг Барди, Пиетър Богдани.

Упражнение: Литературоведска терминология на албански език.

 

Лекция: Албанската литература през 18 век.

Мюсюлманска традиция – Незим Фракула, Сюлейман Наиби, Хасан Зюко Камбери. Итало-албански (арбрешки) автори – Н. Филя, Н.Кета, Юл Варибоба.

Упражнение: Анализ на произведения по темата в превод на руски език (Статии на А.В. Десницкая).

 

 

АЛБАНСКАТА ЛИТЕРАТУРА В ПЕРИОДА НА ВЪЗРАЖДАНЕТО

 

Лекция: Идеология и културна програма на Възраждането (Рилиндие).

Упражнение: Албански колонии извън страната.

 

Лекция: Албанска възрожденска културно-просветна дейност в България.

Упражнение: Албански периодичен печат в България.

 

Лекция: Арбрешка литература през 19 век – Йероним де Рада, Гаврил Дара-Младши, Зеф Серембе.

Упражнение: “Песните на Милосао” от Йероним де Рада.

 

Лекция: Наим Фрашери – родоначалник на новата албанска литература.

Бекташизмът в албанската културна традиция.

Упражнение: Анализ на стихове в превод и оригинал.

 

Лекция: Андон Зако Чаюпи – биография и творчество.

Упражнение: Анализ на произведения в оригинал/Прожекция на филм по пиеса на автора.

 

Лекция: Ндре Миеда – биография и творчество.

Упражнение: Особености на романтизма в албанската литература (арбрешки автори, Наим Фрашери, А.З.Чаюпи, Ндре Миеда)

 

АЛБАНСКАТА ЛИТЕРАТУРА В ПЕРИОДА НА НЕЗАВИСИМОСТТА

 

Лекция: От романтизма към символизма в албанската литература – Асдрени, Л.Порадеци

Упражнение: Четене на произведения в оригинал.

 

Лекция: Обзор на развитието на албанската драматургия.

Упражнение: Елементи на класицизма в албанската литература.

 

Лекция: Фан Ноли – историк, държавник, публицист, драматург, преводач, една от най-значимите фигури на албанската култура през 20 век.

Упражнение: Анализ на откъси от произведения в оригинал.

 

Лекция: Фаик Коница – проводник на европейския манталитет в алб. литература.

Упражнение: Развитие на албанската литературна критика.

 

Лекция: Шкодренски католически кръг. Герг Фища, Ернест Количи.

Упражнение: Четене на откъси от произведения в оригинал. Наблюдения върху особеностите на гегийския диалект.

 

Лекция: Мигени – биография и творчество.

Упражнение: Анализ на произведения в оригинал и превод на български език.

 

Лекция: Периодичен печат през 20-те – 40-те години на 20 век в Албания.

Упражнение: Автори от 30-те и 40-те години. Сантиментализмът в алб. л-ра.

 

 

СЪВРЕМЕННА АЛБАНСКА ЛИТЕРАТУРА

 

Лекция:Развитие на албанската култура и литература в периода 1944-1991 г.

Упражнение: Десидентите в албанската литература.

 

Лекция: Исмаил Кадаре. Дритъро Аголи. Биография и творчество.

Упражнение: Четене на откъси в оригинал.

 

Лекция: Албанската литература в Косово и Македония. Тенденции, автори, творби.

Упражнение: Обсъждане на романа на Реджеп Кьося “Смъртта ми иде от такива очи” (превод М.Маринова).

 

Лекция: Заключителен обзор. Българска литература в превод на албански език.

Задаване на изпитните теми.

 

ЦИКЪЛЪТ ЗАВЪРШВА С ИЗПИТ ПО МАТЕРИАЛА.

 

 

БИБЛИОГРАФИЯ:

Художествена литература:

 

Бесник Мустафай. Невъзвратимо лято. София, 2004.

Бесник Мустафай. Жега и щурци. София, 2006.

Дритъро Аголи. Величието и залезът на другаря Зюльо. София, 1978. Превод М. Маринова

Дритъро Аголи. Човекът с оръдието. София, 1981. Превод М. Маринова

Исмаил Кадаре. Генералът на мъртвата армия. София, 1966. Превод М. Маринова

Исмаил Кадаре. Хроника на камък. София, 1975. Превод Е. Котова

Исмаил Кадаре. Кой доведе Дорунтина. (сборник).София, 1989. Превод М. Маринова

Исмаил Кадаре. Нишата на позора. (сборник). София, 1990. Превод М. Маринова

Исмаил Кадаре. Концерт в края на зимата. Бургас, 1992. Превод М. Маринова

Исмаил Кадаре. Орелът. Сп. „Факел”, №6, 1997. Превод М. Маринова

Исмаил Кадаре. Кьорферманът. Пловдив, 1999. Превод М. Маринова

Исмаил Кадаре. Есхил, този голям несретник. София, 2003. Превод М. Маринова

Исмаил Кадаре. Легенда на легендите. София, 2003. Превод М. Маринова

Луан Старова. Времето на козите. София, 2002. Превод Н. Стоянов.

Мигени. Песен на гордата болка. София, 1959. Превод М. Маринова и М. Ганчев

Между две планини високи. Албански народни песни. София, 1979. Превод М. Ганчев и Т. Кацори

Реждеп Кьося. Смъртта ми иде от такива очи. Пловдив, 1982. Превод М. Маринова

Фатос Конголи. Сънят на Дамокъл. София, 2005. Превод З. Костадинова

Флютура Ачка. Самотата на една жена. София, 2006. Превод В. Генков

 

Специализирана литература:

 

Ант. Желязкова (съставител). Албания и албанските идентичности. София, 2000.

Боби Бобев, Тома Кацори. Албания. София, 1999.

Бойка Соколова. Албанският възрожденски печат в България. София, 1979.

Боян Гюзелев. Албанци в Източните Балкани. София, 2004.

Гентиана Хаджияхя. Албанският национален характер след Втората световна война. София, 2006.

Русана Бейлери. Албанската литература като огледало на народната душевност. София, 2009.

Хекуран Бала. Народопсихология на албанците. Велико Търново, 2003. Пр. Д. Петрова и Р. Младенова

Robert Elsie. History of Albanian Literature. I-II. New York: Columbia University Press, 1995.

Robert Elsie. A Dictionary of Albanian Religion, Mythology, and Folk Culture. London: Hurst&Co, 2001.

Robert Elsie. Albanian literature. A short history. London: I.B.Tauris&Co, 2005.

 

Интернет източници:

 

Сайт по албанистика на български език: www.albanian.dir.bg

 

Сайтове по албанистика на английски език:

www.elsie.de

www.albanianliterature.net

www.albanianhistory.net

www.albanianphotography.net