Доц. д-р Румяна Л. Станчева

VII, VIII сем., /60+30/, завършва с изпит

 

Анотация

Курсът по “Сравнително балканско литературознание” обхваща в програмата си както теоретичните въпроси на сравнителното литературознание, така и специфичното приложение на основополагащите принципи в балканистичен план.

Конкретният литературен материал обхваща подборно изучавани в предишните курсове творби от румънската, гръцката, албанската и българската литература на новото време, като се прехвърлят необходимите мостове към южнославянските литературни явления, а също и към някои върхове на турската литература. Предвидена е и съпоставка с развитието на европейските литературни процеси, главно чрез антологични образци на френската, немската и руската литература, а за съвременния период се привличат за пример и американски явления. Самата същност на сравнителното балканско литературознание предполага постоянно съобразяване не само с националните и с балканските литературни явления, но и с развитието на европейските литературни процеси.

Теоретичната част съдържа терминологични проблеми, история на предмета в европейски и в балкански контекст и по-подробно представяне на насоките с най-широко приложение в балканската литературна компаративистика като рецепционната естетика, имагологията, тематологията и др.

Лекционната част на курса съдържа два блока. Теоретичен, който представлява 2/3 от целия материал и който съдържа терминологичните проблеми, характеристиките на предмета в европейски и балкански контекст, отделните клонове на сравнителното литературознание. Вторият блок е исторически и проследява развитието на литературната компаративистика в България, в балканските страни и преводната рецепция на балканските литератури в България.

Упражненията произтичат от лекционната част и дават възможност на студентите, чрез предварително запознаване с необходимите теоретични трудове, критически произведения и творби на балкански писатели да навлязат в практиката на литературното сравнение, с неговите балканистични измерения.

За всеки семестър студентите разработват курсови работи, в които съчетават теоретичната си подготовка с конкретния литературен материал.

 

ПРОГРАМА

Сред теоретичните и историческите въпроси, залегнали в лекциите са:

1. Сравнението. История на компаративистиката. Сравнителното литературознание по света и в България.

2. Контакти и размени. Жанрове на посредничеството.

3. От пътешествието до романа.

4. Преводната рецепция.

5. Критическата рецепция.

6. Имагологията.

7. Тематология.

8. Мит и литературен мит.

9. Литературата и изкуствата.

10. Рецепция на румънската литература в България.

11. Рецепция на гръцката литература в България.

12. Рецепция на албанската и на турската литература в България.

13. Развитие на романа.

15. Европейските литературни течения на новото време.

На упражненията се работи конкретно по текстове и по предварително зададени теми:

1. Обсъждане на основните трудове по сравнително литературознание.

2. Обсъждане на основни разработки по сравнително балканско литературознание.

3. Обсъждане на изследвания по имагология в областта на литературната балканистика.

4. Конкретно запознаване и работа със справочниците, които документират рецепционните процеси на Балканите.

5. Разработване на курсови работи за всеки семестър върху проекти, които целят прилагането на теоретичните знания върху литературни творби на балкански писатели.