гл.ас. д-р Ина Христова

IХ, X сем., /60+30/, завършва с изпит

 

Анотация

Курсът е предвиден эа студентите от специалност Балканистика. Основната цел на курса е да открои специфичното присъствие на южнославянските литератури в културата на Балканите. В хронологичен план е включен литературен материал от въэникването на южнославянските литератури преэ Средновековието до края на ХХ век. Разглежда се ролята на геополитическия фактор и геополитическите нагласи эа формирането на литературната поетика, на специфичните художествени и културни практики. Проследяват се функцията, различните типове представимост , художествени конкретизации на балканските топоси и реалии в образния свят на южните славяни. Особено внимание се обръща на процесите на приобщаване или оразличаване от балканското културално пространство , превръщането във водеща или маргинализирането на балканската тема, отношенията национално – регионално и регионално-европейско.Курсът разширява и задълбочава литературоведската, културологичната и компаративна компетентност на студентите.

 

Тематичен план

1. Геополитическият фактор – основен формообразуващ фактор в историческото и културното развитие на южните славяни..

2. Византийският субстрат и Кирило-Методиевият книжовен модел в развитието на средновековните южнославянски литератури. Особености на средновековния тип художественост. Сръбското владетелско житие. Основни поетико-стилистични модели.

Стилистично и жанрово своеобразие на старохърватската литература. Значение и устойчивост на глаголическата традиция.

3. Ренесансовата литература на Дубровник и Далмация като романо-славянски синтез. Тематика и жанрове.

4. Културни стратегии и художествени практики в кр. на Х VIII – първата половина. на XIX в.Преход от фолклорно към литературно художествено съэнание. Налагане на опозицията етноцентризъм-европеизъм . Национална идеология и национална литература.

5. Европейският романтически мит и южнославянският фолклорен романтизъм. Модели на романтическото в сръбската и хърватската лирика. Южнославянската епическа поема. Феноменът “патриархално-героичен романтизъм”.

6. Жанрообразуващи процеси и поетика на жанровете в сръбската, хърватската и словенската литература от кр. на Х I Х в. до Втората световна война.

Балкански сюжети, мотиви и образи в развитието на комедиографските и хумористично-сатиричните повествователни жанрове.

7. Функциониране на опозициите “Изток – Запад”, “хаос-култура” , “Балканите

– Европа” в символните комплекси на сръбската и хърватската литература. Модернистки прочити и митологизиращи практики.

8. Геполитическите визии эа Балканите от първата половина на ХХ в. и техните художествени конкретизации .

9. Проекции на “хомо балканикус” в южнославянските литератури.

10. К ултурното самосъэнание на съвременните южнославянски литератури.Раздалечаване на сръбските и хърватски интенции спрямо Балканите. Проблематизиране и преосмисляне на цивилизационните и идентификационни нагласи.

 

Библиография

Балкански идентичности, ч. I - II . 2002 ;

Балканите – ние сред другите и те сред нас. 1998;

Геортиев, Е. Очерки по история на славянските литератури. 1977 ;

Голенищев-Кутузов И. Итальянское возрождение и славянские литературы Х V - XVI в. 1963;

Славянские литературы. 1973;

Игов, Св. Иво Андрич. Творческо развитие и художествена структура. ;

Илина, Г. Развитие югославского романа в 20-30 г. ХХ в. 1985 ;

Карагьозов, П. Някогашните славяни днес. 1997 ;

Конев, И. Ние сред другите и те сред нас . 1984 ;

Кирова, Л. Литературно-естетически процеси на Балканите. 1994 ;

Кирова, Л. Сходни процеси и явления в литературите на балканските славяни. 1988;

Кирова, Л. Югоизточноевропейски феномени. Символизмът и критическата мисъл в литературата на балканските славяни. 1999;

Пикио, Р. Православното славянство и старобългарската културна традиция. 1993;

Представата за “другия” на Балканите. 1995 ;

Предци и предтечи-митове и утопии на Балканите. 1997;

Рудяков, П. История как роман. 1993;

Deretic, J. Istorija srpske knjizevnosti;

Eekman, Th. Thirty years of Yugoslav literature, 1945-1975. 1978;

Franges, I. Povjest hrvatske knjizevnosti.

Lukic, Sv. Contemporary Yugoslav literature. 1972. We and They: National identity as a theme in Slavic Culture , 1984.