проф. д-р Аксиния Джурова

ІX, X сем., /60+30/, завършва с изпит

 

Анотация

І. Състояние на проучванията: "революционизиране" на историографските подходи във византийското изкуствознание през последната четвърт на ХХ в. Византийското изкуство: обща характеристика и периодизация. Специфика на развитието му в сравниние с това на католическа Европа.

ІІ. Периодизация и специфики в развитието на византийското изкуство:

1. Византийско изкуство.

А. Основни параметри на византийското изкуство: източници и обща характеристика.

а) антична традиция

б) отношенията на византийското изкуство с други, синхронни му, средновековни култури

в) "властта на образа"

Б. Периодизация.

а) Ранновизантийското изкуство, ІV - VІ в.

б) Иконоборческият период (VІІІ - средата на ІХ в.).

в) Македонският Ренесанс (втората половина на ІХ - Х в.).

г) Комниновото изкуство (ХІ - ХІІ в.).

д) Византийското изкуство под латинско владичество (края на ХІІ - средата на ХІІІ в.).

е) Палеологовото изкуство (втората половина на ХІІІ - ХV в.).

2. Западноевропейско изкуство.

а) "Варварското" изкуство между късната античност и каролингския Ренесанс (края на V - средата на V ІІІ в.) - меровингската епоха.

б) Каролингски Ренесанс: средата на VІІІ - края на ІХ в.

в) Векът около хилядната година, от средата на Х до средата на ХІ в. (960-1040)

г) Романското изкуство: средата на ХІ - края на ХІІ в. (като от средата на ХІІ в. се развива успоредно с готическото изкуство в зависимост от регионите).

д) Готиката: култура на градовете и катедралите.

3. Християнският храм - поява и развитие. Догматът за църквата като тяло Христово. Символика на архитектурните форми и семантичен живот на вътрешно-храмовото пространство във Византия. Храмът и храмовото действо (литургията) като синтез на изкуствата.

4. Изобразителната и пластичната програма на храма като догматична информация. Типологически отлики между декоративната програма на източния и на западния храм. Ролята на мозаечното и стенописното изкуство във византийския храм и на скулптурната украса в западния.

5. Иконостасът като медиатор между божествения и земен космос. Еволюцията на раннохристиянския канцел в иконостасната преграда във Византия и при славяните и неговото отсъствие в католическия храм.

6. Идеята за книгата през Средновековието. Свитъкът о кодексът като храм на Божието слово. Преписването като свещенослужение. Типовата украса на кодекса с оглед на неговите функции. Кодикологични особености на унциалния и минускулен византийски кодекс и влиянието му върху славянските глаголически и кирилски ръкописи. Южноиталианските скриптории като посредници между Изтока и Запада.

 

ПРОГРАМА

В рамките на тези най-общи теми, ще бъдат разгледани следните въпроси:

 • Основна цел, предмет и задачи на курса. Методологически проблеми. Теоритични параметри на използваните понятия. Догматични основи на православно-византийската духовна традиция. Свещеният образ като средство за догматична информация и духовна идентичност. Разделителният догмат и значението му за оформянето на двата типа култура в Европа - православна и католическа.
 • Въведение в проблемите на съвременното византийско изкуствознание: състояние на проучванията, методология и "революционизиране" на изследователските подходи във византийското изкуствознание. Основни периоди в развитието на византийското изкуство и тяхната характеристика в сравнение с това на средновековна Западна Европа.
 • Християнският храм - източници, поява и развитие. Смислова ориентация и символика на вътрешно-храмовото пространство и отделните му части. Специфики в рецепцията и адаптирането на античното архитектурно наследство. Типологически различия между византийския и католическия тип храм.
 • Характерни особености на храмовата архитектура в ранновизантийския период (ІV-VІ в.). Базиликалният и центричният тип храм: еволюция на планови схеми и симбиоза. Църковното строителство на Юстиниян - Константинопол и Равена: основни белези и отлики в храмовото изкуство на източните и западните имперски провинции.
 • Литургията като център и синтетичен образ на християнскятя духовност. Универсалността на литургичната общност и символика на литургичното действо. Каноническото изкуство като информационен парадокс. Ерминии и екфрасиз. Храмът и неговите принадлежности. Богослужебните книги. Тайнствата, обредите и богослужението на денонощния кръг.
 • Криза на византийското изкуство през иконоборческия период (726-843 г.). Нейното преодоляване и окончателното избистряне на православния канон. Идейната програма на християнския храм. Основни иконографски цикли и разполагането им в интериора на византийския храм. Изкуството на "Македонския ренесанс" (ІХ-Х в.). Изменение на съотношението между мозаечно и стенописно изкуство.
 • Характерни белези на храмовото изкуство в епохата на Комнините (ХІ-ХІІ в.). Развитие на мозаечното изкуство извън Константинопол. Изкуството в балканските и италианските провинции.
 • Византийското изкуство през първата половина на ХІІІ в. Латинска доминация (1204-1261 г.) и нейното влияние върху развитието на византийското храмово изкуство. "Еманципиране" на периферията по отношение на столицата. Рецепцията на византийската храмова архитектура сред южните славяни: асинхронност и трансформации. Палеологовото изкуство във Византия и сред южните славяни (1261-1453 г.).
 • Поява на иконостаса в интериора на византийския храм. Функция, структура, иконографска програма и теологична символика. Видове иконостаси по материал и структура. Етапи в развитието на иконостаса в източните и западните византийски провинции. Поява на многостепенните иконостаси и тяхната съдба сред южните и източните славяни. Отсъствието на иконостас при готическата катедрала.
 • Идеята за книгата през Средновековието. Кодексът като тяло на Логоса. Писачи и скриптории във Византия и нейните провинции. От свитък към кодекс. Материали и инструменти за писане. Основни материали за изготвяне на кодекса. Пергамент и хартия. Особености на славянския (глаголически и кирилски) кодекс.
 • Поява и развитие на структуриращите текста графични, орнаментални и илюстративни елементи. Византийската традиция в украсата на кодекса: баланс и диспропорция между шрифтови, орнаментални и илюстративни елементи в гръцките и славянски ръкописи. Концепцията за заглавната буква във византийските ръкописи.
 • Изкуството на византийските ръкописи ІV-VІІ в. и развитието им по време на иконоборството (VІІІ-ІХ в.). Съхраняване на илюстративните традиции във византийските провинции.
 • Реформи в писмото и технологията на византийските ръкописи през ІХ-Х в. Изкуството на ръкописите по време на Македонския ренесанс. Дейността на Студийския скрипторий в Константинопол и скрипториите в Южна Италия.
 • Разцветът на ръкописната книга през Комниновата епоха. Византийският тип орнамент и неговите разновидности. Оформяне на типологическите отлики между византийските, славянските и латинските кодекси.
 • Никейската група ръкописи и книжната продукция на византийските провинции по време на Латинската империя. Киликийски ръкописи. Изкуството на византийските ръкописи по време на Палеолозите (1264-1453 г.). Константинополските манастири Хора и Одигон. Основни белези на писмото и украсата.

Практически занимания :

 • Иконостасът - посещение в Криптата на храм-паметник "Св. Александър Невски". Ръководител: проф. д-р Аксиния Джурова
 • Графичното членение на кодекса с оглед функцията му. Особености на украсата. Ръководител: проф. д-р Аксиния Джурова
 • Технология на византийския и славянския кодекс. Ръководител: ст.н.с. д-р Гинка Съйкова
 • Средновековната храмова архитектура в София: рецепцията на базиликалния и центричен план. Учебно посещение на базиликата "Св. София" и ротондата "Св. Георги". Ръководител н.с. д-р Албена Миланова
 • Готическият храм в Латинска Европа. Ръководител н.с. д-р Албена Миланова
 • Манастирският храм и романското изкуство. Ръководител: н.с. д-р Румен Бояджиев
 • Каролингски ренесанс. Отонското монашество и времето на Бернвард от Хилдесхайм. Поклоннически пътища в Западна Европа. Ръководител: н.с. д-р Румен Бояджиев
 • Скрипториите. Работа и книжнина; работа над книжнината. Ролята на бенедиктинския орден в историята на образователното дело. Ръководител: н.с. д-р Румен Бояджиев

БИБЛИОГРАФИЯ

І. Задължителна литература:

Вагнер, Г. К. Византийский храм как образ мира. - В: Византийский временник, 1986, бр. 47.

Джурова, А. Въведение в славянската кодикология. Византийския кодекс и рецепцията му сред славяните. София, 1997.

Коев, Г., Г. Бакалов. Въведение в християнството. София, 1992.

Комеч, А. И. Символики архитектурные форм в раннем християнстве. - В: Искусство Западной Европой и России, Москва, 1978.

Култура Византии, ІV - пер. пол. VІІ-го века. Москва, 1989.

Култура Византии, вторая половина VІІ-го - ХІІ-го века. Москва, 1989.

Култура Византии, ХІІІ - ХІV веков. Москва, 1991.

Лазарев, В. Н. История Византийской живописи. Москва, 1947 (1986).

Лидов, А. М. Восточнохристиянский храм. Литургия и искусство. Санкт Петербург, 1994.

Лидов, А. М. Иконостас. Происхождение - развитие - символика. Москва, 2000.

Лихачева, В. Д. Византийская миниатюра. Ленинград, 1978.

Искусство Византии, ІV-ХV веков. Ленинград, 1981.

Етюди по средновековно изкуство. София, 1986.

Изкуството на Византия, ІV-ХV век. София, 1987.

Лотман, Ю. Каноническое искусство как информационный парадокс. - В: Проблемы канона в древнем и средновековном искусств Азии и Африки, Москва, 1973.

Чанева-Дечевска, Н. Раннохристиянската архитектура в България ІV-VІ век. София, 1999.

Cutler, A., J. M. Spieser. Byzance medievale, 700-1204. Paris, 1996.

Demus, O. Byzantine Mosaic Decoration. Londonq1949.

Byzantine Art and the West. London, 1970.

Dufrenne, S. Problemes des ateliers de manuscrits byzantins. - In: JOB,31/2 Wien, 1981.

Frantz, A. M. Byzantine lluminated Ornament. - In: The Art Bulletin, 16, 1934, 43-76.

Grabar, A. Byzance. Paris, 1963.

L`age d`or de Justinien. Paris, 1966.

L`art du Moyen Age en Europe Orientale.Paris, 1968.

Heck, Ch. (ed.) Moyen Age. Chretiente et Islam. Paris, 1996.

Kizinger, E. Byzantine Art in the Making. Mail lines of stylistic development in Mediterramean Art 3 rd-7 th Century. Cambrige, 1980.

Le livre au Moyen Age. CNRS, 1988.

Mango, C. Byzantine Architecture. Milano, 1978.

Byzantium. The Empire of New Rome. London, 1980.

Sevcenko, I. Icons in the Liturgy. - In: DOP, 45, 1991.

Talbot, R. D. Art of the Byzantine Era. New York, 1963.

Velmans, T., V. Korac, M. Suput. Bisanzio Lo splendore dell`arte monumentale. Milano, 1999.

Walter, Ch. Art and Ritual of the Byzantine Church. London , 1982.


ІІ. Препоръчителна литература:

Аверинцев, С. С. Поетика на ранновизантийската литература. София, 1999.

Айналов, Д. Б. Элинистические основы византийского искусства. Санкт Петербург, 1900-1901.

Бакалов, Г. Византия. Културно - политически очерци. София, 1993.

Бояджиев, Р. Ранно западноевропейско монашество. Бенедиктинците и Изтокът до средата на ХІ в. София, 1996.

Бычков, В. В. Византийская эстетика. Москва, 1984.

Гуревич, А. Я. Категории средновековной културы. Москва, 1972.

Проблеми на средновековната култура. София, 1985.

Средновековный мир. Москва, 1990.

Джурова, А. Д. Източната и Западната църква. - В: Годишник на Катедрата по история и теория на културата към СУ "Св. Климент Охридски", № 1, 78, 1984, 40-71.

Византия и славяните - типологически съпоставки. - В: Годишник на ЦСВП "Проф. Иван Дуйчев", т. 84-85 (4), 1990-1991, 267-287.

Томичов псалтир. І-ІІ, София, 1990.

Византийската култура на кодекса и рецепцията й върху старобългарските глаголически и кирилски ръкописи (Ирошотландската следа в украсата на старобългарските ръкописи). - В: Славянска филология, 5, 24, 1993, 65-78.

Върху някои проблеми на континюитета и културната асинхронност при рецепцията на византийската култура в България ІХ - ХІІ в. - В: 1100 години Велики Преслав, Шумен, 1995, 5-32.

Дуйчев, Ив. Миниатюрите в Манасиевата летопис. София, 1962.