ІІІ и ІV сем., 60+30 ч., 3 текущи контролни работи, завършва с устен изпит

доц. д-р Пенка Баракова


КОНСПЕКТ


Анотация

Курсът Съвременен български език. Морфология запознава студентите с една от главните части на българската граматика - морфологията, която в областта на глагола е една от най-богатите в света. Разглежда се типологичната характеристика на българската граматика, нейните славянски и балкански особености. Специално място се отделя на значението и употребата на морфологичните категории в рамките на изречението и на текста. С оглед на нормативността на българския книжовен език се представят някои трайни развойни тенденции и временни явления в практиката. Теоретичните познания по фонетика и граматика са съчетани с анализ на конкретен езиков материал на упражненията.

Курсът по морфология има за цел теоретичните познания по граматика да се съчетаят с граматически анализ на конкретен езиков материал, за да могат студентите да придобият необходимите познания за бъдещата си преподавателска работа в училище и за разнообразната си друга дейност като филолози – редактори, коректори, издателски работници, специалисти по рекламата и др.


УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ (по методични единици)

 • Типологична характеристика на българската морфологична система. Славянски и балкански особености на българската морфология.
 • Граматическо и лексикално значение на думите. Строеж на думата. Класификация на лексиката по части на речта. Формални, семантични и синтактични особености на отделните части на речта.
 • Съществително име. Род. Число. Бройна форма. Звателни форми.
 • Детерминация при имената. Определителен, неопределителен и нулев член. Употреба на членовете.
 • Прилагателно име. Род. Число. Детерминация. Звателни форми. Степенуване.
 • Числително име. Бройни и редни числителни. Числителни за приблизително означаване на количество. Род, число, определеност при числителните.
 • Специфика на българската местоименна система. Формални, семантични и синтактични особености на местоименията.
 • Лични местоимения. Употреба на пълните и кратките им форми. Удвояване на обекта с кратките форми.
 • Възвратно лично местоимение. Значение и употреба на пълните и кратките му форми.
 • Притежателни местоимения. Значение и употреба на пълните и кратките им форми.
 • Възвратно притежателно местоимение. Конкуренция с личните притежателни местоимения.
 • Показателни местоимения. Редове. Значение и употреба.
 • Относителни местоимения. Значение и употреба.
 • Въпросителни местоимения. Значение и употреба.
 • Неопределителни местоимения. Редове. Значение и употреба.
 • Отрицателни и обобщителни местоимения. Значение и употреба.
 • Глагол. Формални особености и граматически значения. Специфика на българската глаголна система.
 • Залог на глагола. Концепции за залога.
 • Вид на глагола. Перфективация и имперфективация. Двувидови глаголи. Специфика на българската видова система.
 • Наклонение.
 • Евиденциалност. Индикатив, конклузив, ренаратив, дубитатив.
 • Българската темпорална система. Отношение между вид и време.
 • Акционни времена. Значение и употреба.
 • Резултативни времена. Значение и употреба.
 • Нелични глаголни форми – причастия, деепричастие, отглаголни съществителни, съкратен инфинитив.
 • Наречие. Видове. Значение и употреба.
 • Предлози. Значение и употреба.
 • Съюзи. Значение и употреба.
 • Частици. Значение и употреба.
 • Междуметие. Значение и употреба.

СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ

1. Българският език като балкански и славянски.

Морфемен анализ на думата.

2 . Части на речта в българския език – семантико-граматически характеристики.

3 . Значение и морфологични категории на съществителното име в българския език. Лексикално-граматически разреди при съществителните имена. Употреба.

4 . Значение, морфологични категории и лексикално-граматически разреди при прилагателните имена в българския език. Употреба.

5 . Значение, морфологични категории и лексикално-граматически разреди при числителните имена в българския език. Употреба.

6 . Видове местоимения в българския език. Значение на местоименията; морфологични категории и тяхното изразяване при местоименията. Употреба.

7. Значение, граматически особености, класификация и употреба на наречията, съюзите, предлозите, частиците и междуметията. Употреба.

8 . Граматически особености на българската глаголна система.

9 . Глаголни основи.

10 . Категорията вид на глагола в българския език – специфика и употреби.

11. Категорията залог на глагола в българския език – специфика и употреби. Мнения за състава на категорията.

12. Категорията време на глагола в българския език. Система на българските глаголни времена – мнения.

13. Нелични глаголни форми – образуване, значение и употреба.

14. Специфика на употреба на глаголните видове в различните глаголни времена в българския език.

15. Образуване и употреба на българските глаголни времена.

16. Категорията евиденциалност – образуване на формите, употреби.

17. Категорията наклонение в българския език – спорни въпроси, употреби.


Литература

Александров, Ал., Русинова, Р. Помагало по българска морфология. Имена. Шумен, 1998.

Граматика на съвременния български език. Том II. Морфология. БАН, София, 1983.

Бояджиев, Т., Ив. Куцаров, Й. Пенчев. Съвременен български език. Фонетика. Лексикология. Словообразуване. Морфология. Синтаксис. София, 1999.

Герджиков, Г. Преизказването в българския език. София, 1984.

Пашов, П., Р. Ницолова (съст.). Помагало по българска морфология. Глагол. София, 1976.

Пашов, П., Р. Ницолова (съст.). Помагало по българска морфология. Имена. София, 1978.

Пашов, П. Граматика на българския език. София, 2000.

Ницолова, Р. Българските местоимения. София, 1984.

Ницолова, Р. Българска граматика. Морфология. София, 2008.