доц. д-р Радка Влахова
гл. ас. д-р Петя Осенова, ас. д-р Марина Джонова, д-р Атанас Атанасов

 

Синтаксис: основен граматически курс
Вид на дисциплината: задължителна
Продължителност: два семестъра - V, VІ сем.
Хорариум: 30 часа лекции, 30 часа упражнения
Кредити: 4 кредита

 

Анотация

Академичният курс по синтаксис за специалността Българска филология, редовно обучение, образователна степен бакалавър се основава на съвременните лингвистични теории, като обединява традиционното синтактично описание с развитите през ХХ век лингвистични постановки на падежната граматика, генеративния синтаксис и прагматиката. Специално място в курса е отделено на т.нар. “голям синтаксис” – синтаксис на текста. Курсът по синтаксис дава необходимата подготовка на бакалаврите, придобиващи професионалната квалификация учител, за работа, съобразно учебната програма по български език в средното училище, и същевременно е надеждна основа за лингвистична работа в образователните степени магистър и доктор.

Вид на изпита : комбиниран

Условия за допускане до изпит : курсова работа през V семестър и два теста през VІ семестър.

 

ПРОГРАМА

 • Предмет на синтаксиса. Основни единици.
 • Предикативност. Двусъставни и едносъставни изречения.
 • Видове синтактично свързване.
 • Учение за словосъчетанието (конституентна граматика).
 • Видове словосъчетания.
 • Видове групи с главна част съществително име (NP).
 • NP с предпоставени разширения.
 • NP с предпоставени и задпоставени апозитивни разширения.
 • NP със задпоставени разширения.
 • Аргументи в категорията NP.
 • Категорията АP.
 • Категорията АdvP.
 • Категорията PP.
 • Словосъчетания с главна част глагол (VP).
 • Видове групи и части на простото изречение.
 • Аргументна структура на предиката.
 • Семантични роли на аргументите на глагола.
 • Групите AUXVP.
 • Сказуемно VP.
 • Глаголни сказуеми с модален глагол.
 • Глаголни сказуеми с фазов глагол.
 • Именни сказуеми.
 • Еднородни части на изречението.
 • Обособени части на изречението.
 • Удвояване на синтактични категории.
 • Удвояване на преките и непреки допълнения.
 • Едносъставни изречения.
 • Безподложни или нулевосубектни изречения.
 • Определенолични изречения.
 • Неопределенолични изречения.
 • Обобщенолични изречения.
 • Безлични изречения.
 • Празен подлог при нелични глаголни форми.
 • Запълване на подложната позиция.
 • Сложно изречение.
 • Сложно съчинено изречение. Видове.
 • Сложно съставно изречение.
 • Подложни изречения.
 • Подчинени допълнителни изречения.
 • Сказуемноопределителни изречения.
 • Подчинени определителни изречения.
 • Подчинени обстоятелствени изречения.
 • Преместване на синтактични категории във въпросителни изречения.
 • Сложни и повторени части.
 • Вметнати конструкции.
 • Словоред на простото изречение.
 • Информационна структура на изречението.
 • Интонация на изречението.
 • Език, реч и речева дейност. Изречение. Изказване. Речев акт.
 • Комуникативен статус на изказванията.
 • Въпросителни изказвания. Видове същински въпроси.
 • Несъщински въпроси.
 • Подбудителни, оптативни и пермисивни изказвания.
 • Означаване на факторите на комуникативната ситуация в изказването.
 • Обръщение.
 • Същност и признаци на текста.
 • Текст и тема.
 • Информационна структура на текста. Тематична прогресия и тематична стагнация.
 • Композиция и архитектоника на текста.
 • Номинативни вериги в текста. Кореференция.
 • Механизми и средства за текстовата свързаност.
 • Актуална и неактуална реч в текста.
 • Видове неактуална реч.

ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА:

Бъркалова, П. Българският синтаксис – познат и непознат. Пловдив, 1997.
Влахова, Р. Монофонична и полифонична реч. С., 2000.
Граматика на СБКЕ, т. ІІІ. Синтаксис. С., 1983.
Добрева, Е., И. Савова. Текстолингвистика. Шумен, 2000.
Ницолова, Р. Прагматичен аспект на изречението в българския книжовен език. С., 1984.
Пенчев, Й. Съвременен български книжовен език. Синтаксис. Пловдив, 1998.
Попов, К. Съвременен български език. Синтаксис. С., 1974.
Тишева, Й. Модели за интерпретация на сложното изречение в българския език. С., 2000.
Аргументна структура. Проблеми на простото и сложното изречение. - съст. С. Коева. С., СЕМА РШ, 2004.
Помагало по български синтаксис. – съст. К. Попов, С., 1979.
Помагало по синтаксис. – съст. С. Брезински, С., 1988.
Помагало по синтаксис. Съвременни лингвистични теории. – съст. С. Коева, Пловдив, 2001.