Анотация

Курсът по методика на обучението по литература има за главна цел да подготвя студентите за учители по литература в средните училища.

Съдържанието на лекционния курс обхваща основните принципи, методи, форми и похвати за преподаване на литературата в средното училище; идентичност и роли на субектите в образователния процес по литература; запознаване с действащите единни държавни образователни изисквания за учебно съдържание и за оценяване на компетентностите на учениците, учебните програми.

Лекционният курс осигурява теоретико-методологическа база за усвояване по време на практическата подготовка на студентите на умения за преподаване на литература в средното училище. За бъдещите учители по литература лекционният курс по методика на обучението по литература допринася за обогатяване на филологическата компетентност и общата култура на студентите.

 

ПРОГРАМА

1. Теоретични проблеми на методиката на обучението по литература.

2. Литературата в училище като учебна дисциплина.

3. Предмет и задачи на методиката на обучението по литература.

4. Учителят по литература. Изследователска, конструкторска, организационна и комуникативна дейност.

5. Ученикът. Възрастови особености при възприемане на литературните творби от учениците.

6. Съдържание и структура на курса на обучението по литература в средното училище.

7. Принципи на литературното обучение.

8. Методи на литературното обучение.Обща характеристика. Общодидактически и литературни методи.

9. Същност и особености на евристичния метод. Форми.

10. Същност и особености на изследователския метод. Форми.

11. Същност и особености на репродуктивния метод. Форми.

12. Метод на творческото четене. Форми и похвати.

13. Урокът по литература. Основни класификации и характеристики. Видове уроци.

14. Структура на урока по литература.

15. Изучаване на литературното произведение в училище. Методологически и методически аспекти.

16. Етапи на работа при изучаване на литературното произведение.

А/ Уводни уроци; б/ Уроци за анализ на художественото произведение; в/ Заключителни уроци.

17. Изучаване на живота, личността и творческия процес на писателя.

18. Специфика на литературния анализ в училище.

19. Видове анализ в училище.

20. Изучаване на лирическо призведение. Лириката като литературен род. Трудности и предимства при изучаване на лирика. Форми и похвати на обучение при анализ на лирическа творба. Специфични особености при изучаване на лирически произведения в среден и горен курс.

21. Изучаване на епическо произведение. Епосът като литературен род. Трудности и предимства при изучаване на епически произведения. Форми и похвати на обучение при анализ на епическа творба. Специфични особености при изучаване на епически произведения в среден и горен курс.

22. Изучаване на драматическо произведение. Драмата като литературен род. Проблеми, свързани с природата на жанра. Специфични методически принципи, пътища, средства и похвати, произлизащи от характера на литературния род. Следване на принципите за единство между историческия и теоретическия подход при изучаване на драматическо произведение.

23. Литературната наука и литературната история в обучението по литература. Устна и писмена реч.

24. Изучаване на теория на литературата в училище.

25. Изучаване на литературнокритически произведения в училище.

26. Система на развитие на устната реч в училище. Среден и горен курс.

27. Система на развитие на писмената реч в училище. Среден и горен курс. Видове съчинения.

28. Единни държавни образователни изисквания за учебно съдържание и за оценяване на компетентностите на учениците.

29. Учебни програми. Избор на учебник.

 

ЛИТЕРАТУРА

Български език и литература (1990-2002).

Герджикова, М. Изучаване на старогръцката литература в училище. С., 1994.

Герджикова, М. Изучаване на драма в училище с оглед на жанровата й специфика. С., 2000.

Йовева, Р. Методика на литературното образование. Шумен, 2000.

Литература в средното училище (под ред. на И. Котова). С., 1986.

Методика на обучението по литература (под ред. на З. Рез). С., 1981.

Допълнителна:

Беленкий, Г. И. Теория литературьi в школе. М., 1976.

Браже, Т. Изучаване на литературното произведение в средното училище. С., 1985.

Зепалова, Т. С. Уроки литературьi и театр. М., 1982.

Кудряшев, Н. И. Взаимосвязь методов обучения на уроке литературьi. М., 1981.

Молдовска, Н. Д. Литературно развитие на учениците в процеса на обучението. С., 1978.