доц. дфн Мая Велева
гл. ас. д-р А. Замбова

Хорариум: 60+30, завършва с изпит

 

Семинарни упражнения


Тема

Наименование на темата

1

Развитие на съвременната стилистика - от реторика към стилистика. Типове стилистични подходи

2

Комуникативен модел на Р. Якобсон - приложение в съвременната стилистика. Стилотворни фактори на комуникацията и функции на езиковото съобщение.

3

Стилообразователен процес - действие в система на екстралингвистични и интралингвистични стилотворни фактори. Комуникативна ситуация и езиков избор

4

Функционална стилистика - същност и теоретични основи. Българската езикова ситуация и стилистичното разслоение на българския книжовен език

5

Фундаменталната опозиция "разговорно" - "книжно" и нейните проявления на различните равнища на съвременния български език. Място на отделните функционални подсистеми спрямо нея

6

Научен и административно-делови стил - сфери на разпространение. Стилистична характеристика - номинализация, пасивизация, клишираност. Анализ на научен и на административен тип текст

7

Разговорен стил на БКЕ. Разговорен стил - разговорна реч. Разговор. Диалог - типове. Речев етикет. Анализ на разговорен тип текстове

8

Функционално-комуникативна характеристика на масовите комуникации.Двойствената им информативно-манипулативна функционална ориентация и нейната стилоопределяща роля

9

Жанрова специфика на популярните медии. Тематично-композиционни аспекти на медийното съобщение в популярната таблоидна преса и в електронните медии

10

Стилистичен анализ на информационен тип текст - функционални приоритети и реализацията им.Наративни стратегии и тактики. Явна и неявна оценъчност

11

Стилистичен анализ на коментарен журналистически текст - целеви приоритети и аргументативни тактики. Оценъчна роля на експресивната лексика и фразеология. Популярна обяснителна рамка и конотативен ореол

12

Комуникативна специфика на художествения тип комуникация. Поетическа функция и реализацията и в текста. Вторична знакова реалност на художествения текст. Фикция и условност. Понятието литература

13

Видове анализ на художествен текст. Стилистичен анализ на повествователен тип художествен текст и съпоставката му с други видове наративи

14

Видове анализ на лирическата творба и нейната структура. Актуализация и автоматизация. Стилистичен ефект и конвергенция. Типове поетика

15

Реторични фигури и тропи - класификации. Реторичност на езиковия знак, префункционализацията му. Употреба на реторичните средства и похвати в различни художествени, журналистически и др. типове текстове