КОНСПЕКТ

по фонетика и фонология на съвременния български книжовен език

(за I курс българска филология)

 

   1. Предмет и задачи на българската фонетика. Фонетика и фонология. Сегментни и суперсегментни единици.

   2. Артикулационен, акустичен и функционален аспект на говорния звук.

   3. Гласни. Класификация от учленително и акустично гледище.

   4. Съгласни. Класификация на съгласните по място и начин на образуване.

   5. Класификация на съгласните по участието на шум и тон.

   6. Твърди и меки съгласни.

   7. Фонемен състав на книжовния език. Обща характеристика. Диференциални признаци на фонемите.

   8. Система на гласните фонеми. Състав. Силни и слаби позиции, неутрализация, варианти.

   9. Система на съгласните фонеми. Състав. Силни и слаби позиции на корелативните признаци. Дистрибуция.

   10. Сричкова структура на българската дума.

   11. Ударение. Фонетична и фонологична характеристика на българското ударение.

   12. Акцентна структура на думата. Енклитики и проклитики. Думи с две ударения. Акцентни дублети.

   13. Интонация. Компоненти на интонацията и основни функции. Логическо ударение.

   14. Интонация на основните комуникативни типове.

   15. Съвременни и исторически редувания на фонеми.

   16. Редукция на гласните.

   17. Прегласи. Преглас на ятовата гласна (променливо я).

   18. Метатеза на ъ в съчетание с р и л.

   19. Промени на звучните и беззвучните съгласни. Обеззвучаване и асимилация.

   20. Междусловна фонетика.

   21. Елизия на гласни и съгласни.

   22. Удвоени гласни и съгласни.

   23. Редуване ъ ~ Æ и е ~ Æ.

   24. Прояви на исторически звукови закони в съвременния книжовен език отглас, палатализации.

   25. Правоговор. Правоговорни норми. Произносителни стилове. Типове произношение. Причини за отклонение от книжовното произношение. Правоговорни варианти.

   28. Правопис, графика и писмо. Съотношение между звук и буква. Условен граматически правопис.

   29. Основни принциипи на българския правопис.

 

Забележка: Освен изложение по теоретични въпроси изпитът включва и фонетична транскрипция на книжовноезиков текст.

 

 

ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА

 

Стойко Стойков. Увод във фонетиката на българския език. София, 1966.

Димитър Тилков, Тодор Бояджиев. Българска фонетика. І изд. София, 1977.

Граматика на съвременния български книжовен език. Том І. Фонетика и фонология. І изд. София, 1982.

Тодор Бояджиев, Иван Куцаров, Йордан Пенчев. Съвременен български език. София, 1988.

Тодор Бояджиев. Книжовен език и диалекти. Избрани трудове. София, 2012.

Владимир Жобов. Звуковете в българския език. София, 2004