РУСКИ ФОЛКЛОРИ РУСКА ЕТНОЛОГИЯ

доц. д-р Илиана Чекова

 

 

Анотация

            Дисциплината Руски фолклор се изучава от студентите в специалност Руска филология в рамките на предвидената бакалавърска програма. Обучението обхваща един семестър – I курс, I семестър: 30 ч. лекции и 15 ч. упражнения. Целта на курса е запознавне с митологията на източните славяни, традиционния руски фолклор и съвременното фолклорно творчество. Руският фолклор се разглежда като изкуство на словото, свързано с обреда и мита. Oбект на внимание сa генезиса, историческото развитие и поетиката на различни жанрови форми: календарно-обредно и семейно-обредно песенно творчество, зклинания, фолклорна приказка, героичен епос, паремиология, неприкзна проза, духовни стихове, исторически песни, балади, фолклорен театър и др. Прокарват се успоредици между руската и българската фолклорна култура, посредством което се достига до типологията и своеобразието на разглежданите структурно-семантични модели. Засегнати са редица дискусионни въпроси, свързани с изучаването и поетиката на руския фолклор: сред тях са взаимодействието „литература-фолклор“ в духовните стихове, създадени по библейски и евангелски сюжети, а така също спецификата на съвременния фолклор, отразил теми и реминисценции от авторски текстове.

                Задача на семинарските занятия е създаване на умения за анализ на фолклорния текст, който се отличава от литературния по формата на битуване и специфичните си комуникативни функции. Прилагат се историко-хронологичният, историко-културологичният и структурно-семиотичният подход. Подготовката по темaта градски фолклор предполага самостоятелнo тереннo проучване от страна на студентите.

 

Общи проблеми, свързани с културната история, митологията и фолклора на източните славяни и тяхното научно изучаване

1. Източните славяни – общи географски, исторически и културни сведения. Мястото им сред другите славяни.

2. Същност, предмет и специфика на понятията фолклор и етнология. Фолклорът като тип художествена култура. Специфика на фолклорната творба.

3. Жанрова система на руския фолклор. Традиционен и съвременен фолклор. Историческо развитие и трансформации. Взаимодействие между фолклор и литература.

4. История на събирането на източнославянски фолклорни текстове. Съвременни теренни проучвания.

5. Шкoли във фолклористиката през ХІХ-ХХ век. Представители и идеи на руската митологична, миграционна, антропологическа, историческа, историко-типологическа и структурно-типологическа школи.

6. Науката за фолклора и фолклорната култура през ХХ-ХХІ век. Фолклористика, културна антропология и етнология. Съвременна руска фолклористика и етнология – основни представители и трудовете им.

7. Езическа митология на източните славяни и техните демонологични вярвания. Фолклор и митология.

 

Слово – обред – мит в жанровете на руския фолклор

8. Календарно-обредни песни. Основни цикли и поетика. Зимни, пролетни, летни и есенни празници. Взаимодействие на езически и християнски образи.

9. Семейно-обредни песни: Основни цикли и поетика. Родилни, сватбени, погребални и др. ритуали. Инициационни преходи.

10. Заклинания и наричания. Класификация и поетика. Видове магия. Езическо заклинание и христианска молитва.

11. Народна паремиология: пословици и поговорки. Класификация и поетика.

12. Гатанки. Произход, класификация и поетика.

13. Фолклорни приказки – генезис, видове, типология и поетика. Вълшебни приказки. Приказки за животни. Битови приказки. Изследванията на В. Я. Проп върху генезиса и структурата на вълшебната приказка.

14. Неприказна проза: мит, предание, легенда, „быличка”, „сказ” и меморат. Митология, история, християнска религия, демонология и настояще.

15. Руски героичен епос: билини. Генезис, типология и поетика. Киевски цикъл билини. Новгородски цикъл билини. Персонажна система и сюжетни модели. Художествено време и пространство. Фолклорна история.

16. Руски религиозен епос: духовни стихове. Генезис, типология и поетика (персонажи, сюжетни модели, художествено време и пространство и др.). Тематични цикли. Фолклорни религиозни представи за космогония и святост.

17. Исторически песни. Основни тематични цикли, класификация и поетика. История и фикция.

18. Балади. Основни тематични цикли, класификация и поетика.

19. Лирически песни. Основни тематични цикли и поетика.

20. Частушки. Основни тематични цикли, класификация и поетика.

21. Руски фолклорен театър: „Петрушка”, „вертеп”, „балаган”, „раек”, народнa драмa и др. Фолклорната празничност на града.

22. Детски фолклор. Основни тематични цикли и класификация. Жанрови форми и поетика.

23. Съветски и постсъветски фолклор. Теми и идеологеми. Жанрови форми и поетика.

24. Съвременен градски фолклор и митотворчество. Градски фолклор и масова култура. Фолклор и медии. Фолклорът в дигиталното пространство. Жанрови форми и поетика.

 

 

ЛИТЕРАТУРА

Христоматии:

Боева, Л. Руский фольклор. Очерки и образцы. С., 1991.

Русакиев, С. Русский фольклор. С., 1975.

Славянский фольклор.Тексты. Сост. Н. И. Кравцов. А. В. Кулагина. М., 1987.

Кулагина, А. В. Русское устное народное творчество: хрестоматия. М., 1996.

Зуева, Т. В., Кирдан, Б. П. Русский фольклор: хрестоматия. М., 1998, 4-е изд. М., 2003.

Аникин, В. П. Русское устное народное творчество: хрестоматия. М., 2006.

Русское устное народное творчество: хрестоматия-практикум. Сост. И. Н. Райкова, С. Н. Травников, Л. А. Ольшевская, Е. Г. Июльская. М., 2007.

 

Учебници:

Метева, Е. Русский фольклор. С., 1991.

Аникин, В. П. Русское устное народное творчество: учебник. М., 2001.

Аникин, В. П., Круглов Ю. Г. Русское народное поıтическое творчество. Л., 1987.

Зуева, Т. В., Кирдан, Б. П. Русский фольклор: учебник для высших учебных заведений. М., 1998, М., 2002. http://marina-marija.narod.ru/SUEVA_KIRDAN.doc

Костюхин, Е. А. Лекции по русскому фольклору. М., 2004.

Кравцов, Н. И., Лазутин, С. Г. Русское устное народное творчество. М., 1983.

 

Енциклопедии, речници и справочници:

Восточно-славянский фольклор. Словарь научной и народной терминологии. Отв. ред. К. П. Кабашников. Минск, 1993.

Русский фольклор: словарь-справочник. Сост. Т. В. Зуева. М., 2002.

Мифы народов мира. Т. 1. 1987, т. 2, 1988.

Славянские древности. Этнолингвистический словарь в пяти томах. Под общей ред. Н. И. Толстого, т. 1 (А-Г). Мос­ква 1995; т. 2 (Д-К), М., 1999, т. 3. (К-П). М., 2004; т. 4 (П-С). М., 2009; т. 5 (С-Я). М., (РАН, Институт славяноведения и балканистики) 2012.

http://www.velesovkrug.ru/obyavleniya/slovar-slavyanskie-drevnosti.html

Энциклопедия языческих богов: Мифы древних славян. Сост. А. А. Бычков, М., 2001.

 

Изследвания и текстове:

Агапкина, Т. А. Мифопоэтические основы славянского народного календаря. (Весенне-летний цикл). М., 2002.

Агапкина, Т. А. Восточнославянские лечебные заговоры в сравнительном освещении: Сюжетика и образ мира. М., 2010.

Аникин, В. П. Русский фольклор. М., 1987.

Афанасьев, А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. I-ІII. М., 1865-1869. М., 1994 (репринтное издание).

Белов, В. Лад. Очерки о народной эстетике. Архангельск, 1985.

Белова, О. „Народная Библия”: Восточнославянские этиологические легенды. М., 2004.

Белова, О. В. У истоков мира: Русские этиологические сказки и легенды. М., 2014.

Белова О. В. Этнокультурные стереотипы в славянской народной традиции. М., 2005.

http://www.inslav.ru/images/stories/pdf/2005_Belova_Etnokul'turnye_stereotipy_v_slav'anskoj_narodnoj_tradicii.pdf

Белова, О., Петрухин В. Фольклор и книжность. Миф и исторические реалии. М., 2008.

http://www.e-reading.me/djvureader.php/131434/1/Petruhin_-_Fol%27klor_i_knizhnost%27.html

Библиотека русского фольклора. В 15 томах. М., 1988-2000.

Божанкова, Р. Киберкултурата като програма и свобода. – В: Реката на времето. Сб. статии в памет на проф. Людмила Боева. Съставители А. Вачева и И. Чекова. С., 2007, 376-380.

Виноградова, Л. Н. Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян. Генезис и типология колядования. М., 1982.

Виноградова, Л. Н. Народная демонология и мифо-ритуальная традиция славян. М., 2000.

Войводов, Т. Компютърната игра „Три Богатыря” – съвременен прочит на класическите епоси. – Littera et Lingua, зима 2012.

https://www.slav.uni-sofia.bg/lilijournal/index.php/bg/component/content/article/588-visual-arts/767-vojvodov2012

Гейшор, А. Митология на славяните. С., 1986.

Геннеп, А., ванн. Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов. М., 1999.

Голубиная книга. Русские народные духовные стихи ХI-ХIХ веков. Сост. Л. Ф. Солощенко и Ю. С. Прокошин. М., 1991. http://www.booksite.ru/fulltext/gol/ubi/nay/akn/iga/index.htm

Гура, А. Брак и свадьба в славянской народной культуре: семантика и символика. М., 2011.

http://www.inslav.ru/izdaniya/arxiv/8-arxiv-publikaczij/995-gura-a-v-brak-i-svadba-v-slavyanskoj-narodnoj-kulture-semantika-i-simvolika

Гура, А. Мифы славян. М., 2000.

Гура, А. Символика животных в славянской народной традиции. М., 1997.

Даль, В. И. О повериях, суевериях и предрассудках русского народа. (Материалы по русской демонологии). Спб. 1994.

Даль, В. И. Пословицы русского народа. т. I - II, M., 1984.

Деревенская частушка ХХ века. Сост. С. Б. Адоньева. СПб., 2006.

Еремина, В. И. Ритуал и фольклор. Л., 1991.

Забылин, М. М. Праздники, обряды и обычаи русского народа. М., 2008.

Зеленин, Д. К. Восточнославянская этнография. М., 1991.

Зорин, Н. В. Русский свадебный ритуал. М., 2001.

Зюмтор, П. Въведение в устното поетическо творчество. С., 1992.

Илчева, Р. Руската русалка. – Болгарская русистика, 2002, № 2, 24-28.

Костюхин, Е. А. Типы и формы животного эпоса. М., 1987.

Круглов, Ю. Г. Русские обрядовые песни. М., 1989.

Круглов, Ю. Г. Русское народное поэтическое творчество. Хрестоматия по фольклористике. М., 1986.

Крук, И. И. Восточнославянские сказки о животных. Образы и композиция. Минск, 1989.

Колпакова, Н. П. Лирика русской свадьбы. Л., 1973.

Колпакова, Н. П. Русская народная бытовая песня. М., 1963.

Лазутин, С. Г. Поэтика русского фольклора. M., 1989.

Мелетинский, E. M. Герой волшебной сказки. Происхождение образа. М., 1958.

Мелетинский, E. M. Происхождение героического эпоса. М., 1963.

Мелетински, Е. Поетика на мита. С., 1995.

Meтева, Е. Русские духовные стихи в их жанровой специфике. – Болгарская русистика, 2005, кн. 1–2, 35-42.

Михайлова, K. Странстващият сляп певец просяк във фолклорната култура на славяните. С., 2006.

Некрылова, А. Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища (конец XVIII – начало ХХ в.) Л., 1988.

Отреченное чтение в России XVII-XVIII веков. Отв. ред. А. Л. Топорков, А. А. Турилов. М., 2002.

Пропп, В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986.

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Propp_2/index.php

Пропп, В. Я. Исторически корени на вълшебната приказка. С., 1999.

Пропп, В. Я. Морфология сказки. Л., 1928.

http://feb-web.ru/feb/skazki/critics/pms/pms-001-.htm

Пропп, В. Я. Морфология на приказката. С., 1995.

Пропп, В. Я. Русские аграрные праздники. Пб. 1995.

http://www.philol.msu.ru/~folk/files/lib/Propp_1995.pdf

Пропп, В. Я. Русский героический эпос. М., 1955, М., 1999.

Романска, Цв. Славянските народи. Етнографска характеристика. С., 1977.

Русский школьный фольклор. От „вызываний” Пиковой дамы до семейных рассказов. Сост. А. Ф. Белоусов. М., 1998. http://padaread.com/?book=32457&;pg=7

Седакова О. А. Поэтика обряда. Погребальная обрядность восточных и южных славян. М., 2004.

Селиванов, Ф. М. Русский эпос. М., 1988.

Синдаловский, Н. А. Петербургский фольклор. СПб., 1994.

Структура волшебной сказки (сборник статей). Под ред. Ю. С. Неклюдова. М., 2001.

Современный городской фольклор. Отв. ред. С. Ю. Неклюдов. М. 2003.

http://www.twirpx.com/file/764430/

Соколова, В. К. Русские исторические предания. М., 1970.

Толстая, С. М. Полесский народный календарь. М., 2005.

Толстая, С. М. Пространство слова. Лексическая семантика в общеславянской перспективе. М., 2008.

Толстая, С. М. Семантические категории языка культуры. Очерки по славянской этнолингвистике. М., 2010.

Успенский, Б. А. Филологические разыскания в области славянских древностей. М., 1982.

Федотов, Г. Стихи духовные. Русская народная вера по духовным стихам. М., 1991.

Чекова, И. Коледният текст (Етноложки наблюдения върху руската фолклорна традиция). – В: Езици на общуването (Фолклор и религия). Годишник на асоциация „Онгъл”, т. 3, год. III, С., 2003, 31-38.

Чекова, И. Паломничество в святые земли в русской фольклорной традиции. – In: Jеws аnd Slavs, Volume 10. Edit by W. Moskovich and S. Schwarzband. Semiotics of Pilgrimage. Jerusalem 2003, s. 55 - 72.

Чекова, И. Георгий Победоносец и Димитрий Солунский в русском фольклоре. – В: 60 години руска филология в СУ „Св. Кл.Охридски”, Сб. научни статии./ Русская филология в Софийском университете. К 60-летию специальности. Съставители А. Градинарова, А. Липовска. С., 2006, 358-368.

Чекова, И. Свети Георги Победоносец и свети Димитър Солунски в руските духовни стихове – В: Християнска агиология и народни вярвания. Сборник в чест на ст. н.с. Елена Коцева. Ред. колегия: А. Милтенова, Е. Томова, Р. Станкова. С., 2008, 293-309.

Чекова, И. Руските духовни стихове – аспекти на изследване. – В: Доброе слово дати. Славистични изследвания, посветени на 65-годишния юбилей на доц. д-р Лила Мончева. Шумен, 2009, 67-79.

Чекова, И. Поглед към историята на преподаването на руски фолклор и етнология в Софийския университет „Св. Кл. Охридски”. – Богарская русистика, № 1-2, 2010, 170-185. http://www.actalinguistica.com/arhiv/index.php/bulrus/article/view/337/450

Чекова, И. Фолклорно-епически парадигми в повествованието за княз Олег и основаването на Киевска Рус в староруските летописи. – Годишник на Софийския университет „Св. Кл. Охридски”, Факултет по славянски филологии, т. 87, 1994, кн. 2 – Литературознание, 59-129.

Чекова, И. Сватбеният текст (наблюдения върху поетиката и символика на източнославянските сватбени песни и обредни формули). – В: Образ – мит – текст. Годишник на асоциация „Онгъл”, т. 14, год. X, С., 2016, 203-230.

Юдин, Ю. И. Дурак, шут, вор и чёрт (Исторические корни бытовой сказки). М., 2006.

Язык культуры: семантика и граматика. К 80-летию со дня рождения акад. Н. И. Толстого (1923-1996). М., 2004.

Публикации Отдела этнолингвистики и фолькора Института славяноведения Российской академии наук:

http://www.inslav.ru/ob-institute/nauchnye-podrazdeleniya/23-otdel-etnolingvistiki-i-folklora