проф . дфн Татяна Славова

хорариум: 30+15часа лекции, 2 семестъра (общо: 45 часа)

 

Анотация

Лекционният курс има за цел да запознае студентите бакалаври с най-ранния славянски език, засвидетелстван в писмен вид, и с неговата българска етническа основа. В хода на обучението се разглеждат двете старобългарски азбуки (глаголица и кирилица) като графични и знакови системи, както и писмените източници за изучаването на стария български книжовен език. Изучават се фонетичните и морфо-синтактични явления, характерни за структурата на езика ни през периода IX - XI в. като един от класическите индоевропейски езици.

 

ПРОГРАМА

1. Старобългарският книжовен език като най-ранния писмен славянски език и като общ книжовен език на православните славяни. Етническа принадлежност и названия на старобългарския език.

2. Проблеми на старобългарските азбуки - начертания, звукова и числена стойност на буквите; произход, авторство и разпространение на глаголицата и кирилицата; прилики и разлики между двете графични системи.

3. Извори за изучаването на старобългарския език - пергаментни глаголически и кирилски ръкописи, епиграфски паметници, акростихови творби, сведения от топонимията и диалектите.

4. Звуков строеж на старобългарския език. Произход и основни тенденции в развоя на старобългарската вокална система.

5. Ерови гласни - произход и промени с тях. Развой на ъ и ь пред j . Отбелязване на редуцирани и и ы.

6. Праславянската тенденция към възходяща звучност и развитието Ј в старобългарски. Структура на сричката в старобългарски. Изпадане на крайните съгласни. Преместване на сричковата граница.

7. Опростяване на групи съгласни. Протези. Епентеза. Монофтонгизация на дифтонгите. Последици.

8. Ликвидна метатеза. Последици.

9. Възникване на сонантите в старобългарски. Промени с тях. Хронология на процесите, резултат от тенденцията към възходяща звучност.

10. Произход и основни тенденции в развоя на старобългарската консонантна система. Праславянската тенденция към палаталност и развитието Ј в старобългарски. Сричков синхармонизъм.

11. Палатализации. Видове. Хронология. Депалатализация на съгласните през късния старобългарски.

12. Развой на съгласните пред j. Старобългарски асимилации и контракции на гласните.

13. Система на старобългарските съществителни имена. Вокални и консонантни основи на съществителните. Типове склонения и влияния между тях.

14. Падежната система в старобългарски. Значения и употреба на падежите без предлози. Употреба на падежите с предлози. Предлози, които управляват един падеж. Предлози, които управляват два и повече падежи. Конструкциите Dativus absolutus, Dativus cum infinitivo и Accusativus cum infinitivo.

15. Вокални праславянски -о-. -jo-, -a-, -ja- основи.

16. Вокални праславянски -u- кратки, -u- дълги и -i- основи. Влияния между -о- и -u- кратки, -jo- и -I- основи. Консонантни праславнски -men-, -nt-, -r- и -s- основи. Влияния между -о- и -s- основи.

1 7 . Система на старобългарските прилагателни имена. Склонения. Сложни форми. Степенуване - склонение и употреба на прилагателните в сравнителна степен. Система на старобългарските местоимения. Видове - лични и нелични (родови). Склонение на местоименията. Функции и употреба.

18 . Система на старобългарските числителни имена (бройни и редни, събирателни и дробни). Образуване и склонение. Старобългарската глаголна система. Основни глаголни категории. Глаголни основи. Неизменяеми глаголни форми. Произход, употреба и развой на инфинитива и супина.

19 . Сегашно време и спрежения на старобългарските глаголи. Тематични и атематични глаголи. Старобългарският футур - начини за изразяване, разпространение. Повелително наклонение - произход, образуване, отрицателни форми.

20 . Аорист - видове (асигматичен и сигматичен). Произход, образуване и разпространение на асигматичния аорист. Произход, образуване и разпространение на сигматичния първи и втори аорист.

21. Имперфект - произход, образуване, контрахирани форми. Система на старобългарските причастия. Видове. Образуване, употреба и разпространение на сегашно деятелно и сегашно страдателно причастие. Склонение на простите и сложните форми.

2 2 . Образуване, употреба и разпространение на минало деятелно (първо и второ) и минало страдателно причастие. Склонение на простите и сложните форми. Употреба на минало деятелно второ причастие. Условно наклонение. Сложни минали глаголни времена - перфект, плусвамперфект, бъдеще в миналото.

23 . Наречия. Видове и образуване. Употреба. Съюзи и съюзни думи. Съчинителни и подчинителни. Местоимения и наречия в съюзна употреба. Дублетност и омонимичност на съюзните средства.

 

Библиография

1. К. Мирчев. Старобългарски език. Кратък граматически очерк. С., 1972.

2. Граматика на старобългарския език. Фонетика. Морфология. Синтаксис. Издателство на БАН. С., 1991.

3. И. Добрев, Ж. Икономова, А.-М. Тотоманова. Старобългарски език за X клас на НГДЕК. С., 1983.

4. И. Добрев, Ж. Икономова, А.-М. Тотоманова. Старобългарски език за XI клас на НГДЕК. С., 1985.

5. И. Добрев, Ж. Икономова, А.-М. Тотоманова. Старобългарски език за XII клас на НГДЕК. С., 1986.

6. И. Гълъбов. Старобългарски език с увод в славянското езикознание. С., 1980.

7. И. Добрев. Старобългарска граматика. Теория на основите. С., 1982.

8. И. Добрев. произход и значение на праславянското консонантно и дифтонгично склонение. С., 1982.

9. М. Селищев. Старославнский язык. Ч. 1. М., 1951. Ч. 2, 1954.

10. А. Вайан. Руководство по старославянскому языку. М., 1952.

11. Н. ван Вейк. История старославянского языка. М., 1957.

12. A. Meillet. Le slave commun. Paris, 1924.

 

Програма на упражненията:

гл. ас. Петко Петков

30 ч. упражнения

 

1. Старобългарският книжовен език като най-ранния писмен славянски език. Проблеми на старобългарските азбуки.Старобългарският език - общ книжовен език на православните славяни. Редакции на стб.език. - 1 ч.

2. Звуков строеж на старобългарския език.Произход и основни тенденции в развоя на стб. консонантна система.Произход и основни тенденции в развоя на стб. вокална система. - 1 ч.

3. Праславянската тенденция към възходяща звучност и развитието й в старобългарски. Структура на сричката в старобългарски. Монофтонгизация на дифтонгите. Ликвидна метатеза. Възникване на сонанти. - 2 ч

4. Ерови гласни. - 1 ч.

5. Праславянската тенденция към палаталност и развоят й в старобългарски. - 2 ч.

6. Система на съществителните имена. Вокални и консонантни основи на съществителните. Типове склонения и влияния между тях. - 6 ч.

7. Система на старобългарските прилагателни.Сложни форми. Степенуване. - 1.

8. Система на стб.местоимения. Лични и нелични местоимения. Склонение на местоименията. - 2 ч.

9. Система на стб.числителни имена. Образуване и склонение. - 1 ч.

10. Старобългарската глаголна система. Основни глаголни категории. Глаголни основи. - 1 ч.

11. Неизменяеми глаголни форми. Инфинитив и супин. 1 ч.

12. Сегашно време и спрежения на старобългарските глаголи. - 1 ч.

13. Бъдеще време в старобългарски. Начини на изразяване. - 1 ч.

14. Аорист - видове, произход, образуване и разпространение. - 2 ч.

15. Имперфект. - 1 ч.

16. Система на старобългарските причастия. Видове. Образуване, употреба и разпространение. Склонение. - 3 ч.

17. Повелително наклонение. Условно наклонение. - 1 ч.

18. Употреба на падежите. - 1 ч.

19. Конструкциите Dativus absolutus, Dativus cum infinitivo и Accusativus cum infinitivo.. - 1 ч.

 

Библиография:

К.Мирчев. Старобългарски език. С., 1985, 2001.

Ст.Стоянов, М.Янакиев. Старобългарски език. Текстове и речник. С., 1978.

Ив. Добрев, Т. Славова . Старобългарски текстове. С., 1997.

Д.Мирчева, А.Давидов. Речник на старобългарския език. ВТ, 2001.