Лекции – 60 ч.

 

Семинарни упражнения – 15 ч.

 

 

 

доц. д-р Красимира Алексова     

 

гл. ас. д-р Марина Джонова      

 

 

 

 

 

Анотация

 

 

 

Целта на курса по съвременен български език е да даде задълбочени знания за теорията на съвременния български език, като се изхожда от най-съвременните постижения на лингвистичната наука. Студентите се запознават с основни теоретични постановки в областта на българската фонетика, лексикология, морфология и синтаксис, като специално се акцентира върху езиковата динамика. Съдържанието на учебната програма е съобразено изцяло с бъдещата професия на студентите, като се поставя акцент и върху спецификата на преподаването и проблемите на усвояването на граматическите категории и езиковите норми в предучилищна и начална училищна възраст. Граматическата информация се онагледява с разнообразни примери, чрез които се осъществява връзката между теоретичното описание на българския език и речевите феномени.

 

 

 

Форми и методи на оценяване:

 

В рамките на първия семестър е предвидена контролна работа, която е задължителна и оценката от нея трябва да е най-малко Среден (3) за допускане до изпит. Курсът завършва с писмен изпит.

 

 

 

Лекционен курс

 

 

 

Тема № Наименование на темата Хорариум
1. Българският език като славянски и балкански. Типологични характеристики на българския език във връзка със степените му на синтетизъм и аналитизъм. Основни периоди в развитието на българския език. Книжовен език и диалекти. Езикови норми – формиране и динамика. Узус, норма и кодификация. Основни отклонения от съвременната книжовна норма. 3
2. Фонетика и фонология: звук и фонема. Фонетична и фонематична транскрипция. Обща характеристика на фонетичната система на съвременния български език. 2
3. Система на гласните в съвременния български език. Учленителни и акустични характеристики. Релевантни диференциални признаци в системата от гласни фонеми в СБЕ. Система на съгласните в СБЕ. Класификации. Релевантни диференциални признаци на съгласните фонеми в СБЕ. 2
4. Исторически и съвременни звукови закони. 3
5. Сричка – видове и структура. Правила за сричкопренасяне. Ударение – характеристики на българското ударение. Видове клитики – енклитики и проклитики. Основни правописни принципи. Отношението звук – буква. 2
6. Лексикология. Думата като лексикална единица. Речников състав на езика. Полисемия и омонимия, синонимия, паронимия, антонимия. Заемки и чуждици.  Лексикография. Видове речници. Структура на речниковата статия. 3
7. Морфология – предмет, задачи, основна единица. Строеж на думата. Видове морфеми: корен, основа, суфикси, префикси, инфикси. Словообразователни и словоизменителни морфеми.. Части на речта в СБЕ – класификационни признаци. 2
8. Съществително име – значение, лексикално-граматически разреди. Граматически категории на съществителното име в СБЕ. Прилагателно име – значение и видове. Граматически категории при прилагателните имена. Числително име – видове, начини на образуване, граматически категории. 4
9. Видове местоимения в СБЕ. Класификационни признаци. Граматически категории при местоименията. Употреба. 3
10. Глагол – значение, класификация на българските глаголи. Граматически категории на българския глагол. Строеж на синтетичната глаголна словоформа. Граматическа основа. Вид на глагола. Процесите на перфективация и имперфективация. Спецификата на българския език в сравнение с другите славянски езици в областта на видообразуването. Залог на глагола в СБЕ. Организация на категорията. Темпорални парадигми и употреби на трите залога. 4
11. Българска темпорална система. Модел на опозитивните отношения. Основни контекстуални употреби на времената в СБЕ. 4
12. Наклонение на глагола. Граматическа същност. Спорните въпроси, свързани със състава на категорията. Повелително наклонение. Описателно условно наклонение. Просто ус­лов­но наклонение. 2
13. Модус на изказване на действието (евиденциалност). Модел на опозитивните отношения. Темпорална парадигма. Основни употреби. Адмиративът в СБЕ. 3
14. Наречие – значение, видове, употреба. Предлог - значение, видове, употреба. Съюз - значение, видове, употреба. Частица - значение, видове, употреба. 3
15. Изречение и словосъчетание. Просто изречение – видове класификации. Главни и второстепенни части на изречението. Еднородни, обособени и вметнати части на изречението. Пунктуация. 4
16. Сложно изречение. Сложно съчинено изречение – видове, съюзни връзки. Сложно съставно изречение – видове, съюзни връзки. Сложно смесено изречение. Пунктуация. 6

 

 

 

 

 

                         

 

Практически упражнения

 

 

 

Тема № Наименование на темата Хорариум
1. Фонетика и фонология. Съотношение буква – звук. Условно изписване на букви. Конвенции на българската фонетична транскрипция. 2
2. Фонетика и фонология. Система на гласните: класификация. Редукция. Система на съгласните: класификация по модални и локални критерии; диференциални признаци. 4
3. Фонетика и фонология. Съвременни звукови закони. Преглас на променливо я. Обеззвучаване, озвучаване, сандхи. Ликвидна метатеза. Епентеза и елизия. Асимилация на шумови и съскави съгласни. Възстановяване на краесловна мекост. 4
4. Фонетика и фонология. Исторически звукови закони. Палатализации. Йотация. 2
5. Морфология. Части на речта, лексикално-граматически разреди и граматически категории. Глагол. Граматически категории и семантични/ формални класификации. Лице, число, род; определеност/ неопределеност, вид, време, залог, наклонение и евиденциалност, статус; преходност/ непреходност, пределност/ непределност, възвратност. 6
6. Морфология. Тематични и темпорални гласни. Темпорални основи. Спрежения и разреди. Нелични глаголни форми; причастия, деепричастия. Съкратен инфинитив и отглаголни съществителни. Дефективност при неличните форми. 6
7. Морфология. Темпорална система: синтетични и аналитични форми на времената; основните семантични опозиции резултативност/ нерезултативност, относителност/ неотносителност и тяхното формално отразяване. 6

 

 

 


 

Литература

 

 

 

Алексова, Кр. За междукатегориалните връзки на морфологичното равнище. – In: Bulgaristica - Studia et Argumenta. Festschrift fuer Ruselina Nitsolova zum 65. Geburtstag. Herausgegeben von Sigrun Comati. Specimina Philologiae slavicae. Band 151. Begruendet von Olexa Horbatsch und Gerd Freidhof. Herausegegeben von Peter Kosta, Holger Kusse und Franz Schindler. S.76-88. Muenchen 2008, Verlag Otto Sagner.

 

Алексова, Кр. За два феномена при съвместната употреба на времената в българското сложно изречение: емпатията и темпоралните неутрализации (с акцент върху преподаването на български език като L2). – В: Езиков свят, 2008, кн. 6, с. 7-22.

 

Алексова, Кр. Видове междукатегориални връзки в парадигмата на българския глагол (начални наблюдения). - В: Матрицата – властта на подобието. София, 2008, 230-247.

 

Алексова, Кр. Темпоралните неутрализации в сложното изречение в преподаването на системата на българските глаголни времена на чуждестранни студенти. – В: Приложение към Годишник на Департамента за езиково обучение – ИЧС, брой 15 (2), 2008, Юбилейна научна конференция по случай 45-годишнината на ИЧС „Традиции, новаторство, европейски стандарти", София, 2 – 4 октомври 2008 г., ISSN 1312-2223.

 

Алексова, Кр. Видове граматически афикси в синтетичната глаголна словоформа в съвременния български език. – В: Отговорността пред езика. Книга 3. Summa cun pietate. Studia litterarum. Сборник, посветен на 65-годишнината на проф. д-р Кина Вачкова. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2009, 217 – 230.

 

Алексова, Кр. Синтагматика на граматичните показатели в синтетичната глаголна словоформа. – В: Диалогът между културите. Доклади от научна конференция на Факултета по славянски филологии, 2007 г. Локални светове, глобални предизвикателства. Доклади от научна конференция на Факултета по славянски филологии, 2008 г. София: Издателство „Св. Климент Охридски“, 2012, с. 364–387.

 

Алексова, Кр. За маркираността като признаковост (различията в концепциите на Р. Якобсон и Г. Герджиков за граматическите опозиции). – В: Научни изследвания в памет на Георги Герджиков. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2011, с. 39 – 66.

 

Бояджиев, Т.  Българска лексикология. С., 1986.

 

Бояджиев, Т., Ив. Куцаров, Й. Пенчев. Съвременен български език: фонетика, лексикология, словообразуване, морфология, синтаксис. С., 1998.

 

Буров, Ст. Познанието в езика на българите. В.Т., 2004.

 

Влахова, Р. Практическа граматика. Български език. С., 2009.

 

Герджиков, Г. Преизказването на глаголното действие в българския език. С., 1984, (второ издание 2004).

 

Герджиков, Г. Категорията “време” като хиперкатегория. - В: Български език и литература, 2000, кн. 1, с.3-16.

 

Герджиков, Г. Темпоралните ориентации, които изграждат значенията на българските глаголни времена. - В: Традиция и съвременност в българския език. (Съст. В. Попова, Б. Вълчев), София, 2001, с.185-192.

 

Герджиков, Г. Развоят на индоевропейските езици към аналитизъм и някои всеобщи типологически зависимости. - Съпоставително езикознание, 1990, кн. 4-5, с. 151-157.

 

Граматика на съвременния български книжовен език. Том 1, 2 и 3. С., 1982 – 1983.

 

Жобов, Вл. Звуковете в българския език. С., 2004.

 

Жобов, Вл., Г. Колев. Джобна граматика на българския език. Глагол. С., 2005.

 

Куцаров, Ив. Теоретична граматика на българския език. Морфология. Пл., 2007.

 

Куцаров, К. Следходността в българския език. Пл., 2010.

 

Ласкова, Л. Tемпорална локализация при сегашно време на свършените глаголи за възприятие.  – В: Планетата Слово. Сборник с доклади от Единадесетата национална конференция за студенти и докторанти – Пловдив, 2009 година ПЛАНЕТАТА СЛОВО, Пд., "Контекст", 2010, с. 18-27.

 

Ласкова, Л. Какво е...? Някои морфологични понятия и представянето им в средношколските учебници и академичните граматики. - Littera et Lingua Electronic Journal. Есен 2011. ISSN: 1312-6172 http://slav.uni-sofia.bg/lilijournal/index.php/bg/issues/autumn2011/689-llaskova-2011

 

Ницолова, Р. Българските местоимения. С., 1989.

 

Ницолова, Р. Прагматичен аспект на изречението в българския книжовен език. С., 1984.

 

Ницолова, Р. Българска граматика. Морфология. С., 2008.

 

Нов правописен речник на българския език. С., 2002. (Предговор).

 

Пашов, П. Българска граматика. С., 1999.

 

Помагало по българска морфология. Глагол. (съст. П. Пашов, Р. Ницолова), С., 1976.

 

Помагало по българска морфология. Имена. (съст. П. Пашов), С., 1978.

 

Помагало по българска морфология. Имена. (съст. А. Александров, Р. Русинова), Ш., 1998.

 

Помагало по синтаксис на българския език. (съст. Ст. Брезински), С., 1988.

 

Попов, К. Съвременен български език. Синтаксис. С., 1962.

 

Стоянов, Ст. Граматика на българския книжовен език. С., 1964.

 

Тилков, Д., Т. Бояджиев. Българска фонетика. С., 1977.

 

Чакърова, Кр. Помагало по българска морфология. Пл., 2000.

 

Чакърова, Кр. Аспектуалност и количество. В. Търново, 2003.

 

Чакърова, Кр. Императивът в съвременния български език. Пл., 2009.