доц. д-р Анна Липовска


Анотация

Курсът по лексикология, фразеология и лексикография е част от дисциплината "Съвременен руски език".

Лекциите имат за цел да представят лексикалните и фразеологични единици на съвременния руски книжовен език в системните им връзки с оглед двустранния им характер и функционирането им в речта; лексикалните и фразеологични категории; лексикалната система на съвременния руски език (парадигматични, синтагматични, деривационни отношения); принципите и начините на представяне на руската лексика и фразеология в речниците (едноезични и двуезични).

Семинарните занятия имат за цел да формират знания и умения за анализ на научна литература в областта на лексикологията, фразеологията и лексикографията, за съпоставяне на съществуващи гледни точки, за аргументиране на определена позиция в рамките на дискутиран проблем; да формират знания и умения за лексикално-фразеологичен анализ на съвременен руски текст с използване на речници.

 

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН

Лекции

Тема

Наименование на темата

Хорариум

1.

Лексикологията като лингвистична дисциплина. Обект и предмет на лексикологията. Лексикални единици и начини на номинация в руския език.

2 часа

2.

Думата като основна езикова единица. Структурни признаци на руската дума. Думата в езика и речта.

2 часа

3.

Съдържателна структура на думата. Компоненти на съдържателната структура на думата (семантичен, прагматичен, синтагматичен, парадигматичен).

8 часа

4.

Типове думи в руския език от гледна точка на тяхната номинативна и комуникативна функция. Типове лексикални значения на думата в руския език. Методи на изследване и описание на лексикалното значение.

2 часа

5.

Многозначност на думата в руския език. Типове многозначност.

2 часа

6.

Омонимия. Видове омоними в руския език. Структурни особености на омонимите в съвременния руски език. Явления, свързани с лексикалната омонимия (омоформи, омофони, омографи). Омонимия и многозначност. Представяне на омонимите в речници.

2 часа

7.

Системен характер на руската лексика. Специфика на лексикалната система.

1 час

8.

Парадигматични семантични отношения между думите в съвременната руска лексика. Типове парадигматични отношения.

1 час

9.

Типове лексикални микросистеми в руския език. Тематична група, лексико-семантична група, семантично поле и тяхното лексикографско представяне.

1 час

10.

Хиперо-хипонимия. Хипероними и хипоними и тяхното лексикографско представяне.

1 час

11.

Синонимия в руската лексика. Синонимия и многозначност. Типове лексикални синоними. Квазисиноними. Синонимен ред. Представяне на синонимите в речници.

2 часа

12.

Антонимия в руската лексика. Типове лексикални антоними. Квазиантоними. Представяне на антонимите в речници.

2 часа

13.

Конверсия в руската лексика. Лексикални конверсиви в руския език.

2 часа

14.

Паронимия в руската лексика. Пароними и парономазия. Представяне на паронимите в речници.

2 часа

15.

Лексикални деривати в руския език. Словообразувателна и семантична деривация.

1 час

16.

Парадигматични семантични отношения в рамките на лексемата. Енантиосемия.

1 час

17.

Синтагматични отношения в руската лексика. Семантична, лексикална, лексикално-семантична, морфо-синтактична съчетаемост на думата.

2 часа

18.

Лексикални пластове на съвременния руски книжовен език с оглед произхода на думите.

Самостоятел-

на работа

19.

Съвременната руска лексика с оглед на сферата на употреба.

Самостоятел-

на работа

20.

Стилистична диференциация на съвременната руска лексика.

Самостоятел-

на работа

21.

Активна и пасивна лексика в съвременния руски език.

Самостоятел-

на работа

22.

Основни тенденции в развитието на лексиката в съвременния руски език.

1 час

23.

Фразеологията като лингвистична дисциплина. Обект и предмет на фразеологията. Фразеологичен състав на съвременния руски книжовен език. Устойчивост и идиоматичност. Типове съчетания с оглед устойчивостта и идиоматичността им.

2 часа

24.

Понятие за фразеологична единица. Лексикално-граматична характеристика на фразеологичните единици. Фразеологични синоними и варианти. Многозначност, омонимия, антонимия, паронимия във фразеологията. Паремиологични единици. Представяне на фразеологичните единици в речници.

2 часа

25.

Лексикографията като лингвистична дисциплина. Обект и предмет на лексикографията. Основни лексикографски понятия. Типология на речниците. Макро- и микроструктура на речника. Типове информация за думата в речника и лексикографското й представяне. Съвременният речник и интегралното описание на езика.

6 часа

Упражнения

Тема

Наименование на темата

Хорариум

1.

Речници на руския език. Типове информация за думата в тях.

1 час

2.

Представяне на речник (СО, СОШ, МАС, БАС, БТС, Словарь Даля...)

1 час

3.

Думата като лексикална единица (по работи на Д.Н. Шмельов, А.И. Смирницкий, В.В. Виноградов, И.А. Мелчук). Анализ на лексикални единици. Работа с речник.

1 час

4.

Съдържателна структура на думата. Семантичен, прагматичен, синтагматичен компонент (по работи на Ю.Д. Апресян, И.М. Богуславский, А. Вежбицка, Д.Н. Шмельов, Е.В. Кузнецова, Е.М. Верешчагин, В.Г. Костомаров). Анализ на лексикални единици. Работа с речник.

1 час

5.

Типове лексикални значения. Методи на изследване и описание на лексикалното значение (по работи на В. В. Виноградов, А.Л. Новиков, А. Вежбицка, А.А. Уфимцева). Анализ на лексикални единици. Работа с речник.

1 час

 

Контролна работа

2 часа

6.

Системност на лексиката. Лексикални микросистеми. Хиперо-хипонимия (по работи на В.В. Левицкий, М.В. Лисякова). Анализ на лексикални единици. Работа с речник.

1 час

7.

Системност на лексиката. Синоними. Антоними (по работи на Ю.Д. Апресян, А.Л. Новиков). Анализ на лексикални единици. Работа с речник.

2 час

8.

Системност на лексиката. Конверсиви. Пароними (по работи на Ю.Д. Апресян, А.Л. Новиков, О.В. Вишнякова). Анализ на лексикални единици. Работа с речник.

2 час

9.

Системност на лексиката. Деривационни отношения (по работи на Ю.Д. Апресян, Е. Курилович). Анализ на лексикални единици. Работа с речник.

1 час

10.

Устойчивост и идиоматичност (по работи на В.В. Виноградов, И.А. Мелчук). Анализ на фразеологични единици. Работа с речник.

1 час

11.

Понятие за лексикална функция (по работи на И.А. Мелчук, Ю.Д. Апресян).

1 час

 

Формиране на оценката:

  • участие в дискусии по време на семинарни занятия – 10 %;
  • реферат-обзор по определен теоретичен проблем (устна презентация) – 20 %;
  • контролна работа – 10 %
  • резултат от тест – 30 %;
  • резултат от изпит – 30 %

Очаквани резултати:

След успешно завършване на курса студентите следва да могат:

  • да познават различни гледни точки в рамките на лексикалната семантика, прагматика, парадигматика и синтагматика;
  • да прилагат придобитите знания при работа с конкретни текстове;
  • да използват съдържащата се в различни видове едноезични (руски и български) и двуезични (руско-български и българско-руски) речници информация.

ЛИТЕРАТУРА

ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА

Кобозева И.М. Лингвистическая семантика. М., 2000.

Козырев В.А., Черняк В.Д. Русская лексикография. М., 2004.

Кошелев А.К., Леонидова М.А., Червенкова И.В. Современный русский литературный язык. Ч.I, С., 1971.

Кронгауз М.А. Семантика. М., 2001.

Кузнецова Э.В. Лексикология русского языка. М., 1982 и др. изд.

Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990 и др. изд.

Русский язык. Энциклопедия. М., 1979; 1997 и др. изд.

Современный русский язык. Под ред. В.А. Белошапковой. 2-е изд. М., 1989; 3-е изд. М., 1997 и др. изд.

Фомина М.И. Современный русский язык. Лексикология. М., 1978; 1983; 1990 и др. изд.

Шанский Н.М. Лексикология современного русского языка. М., 1972 и др. изд.

Шмелев Д.Н. Современный русский язык. Лексика. М., 1977 и др. изд.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Лексикология

Антология концептов / Под ред. В.И. Карасика, И.А. Стернина. М., 2007.

Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1974.

Апресян Ю.Д. Избранные труды. Т. I - II. М., 1995.

Апресян Ю.Д. Отечественная теоретическая семантика в конце XX столетия // Известия РАН, 1999. Т. 8, № 4, с. 39-53.

Апресян Ю.Д. Значение и употребление // Вопросы языкознания, 2001, №4, с. 3-22.

Апресян Ю.Д. О Московской семантической школе // Вопросы языкознания, 2005, №1, с. 3-30.

Апресян Ю.Д. Исследования по семантике и лексикографии. Т. I: Парадигматика. М., 2009.

Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. М., 1988.

Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М., 1998.

Аспекты лексических значений. Воронеж, 1982.

Баранов А.Н., Добровольский Д.О. Внутренняя форма и проблема толкования // Известия РАН. Серия литературы и языка. Т. 57, № 1, 1998.

Бережан С.Г. Семантическая эквивалентность лексических единиц. Кишинев, 1973.

Богуславский И.М. Сфера действия лексических единиц. М., 1996.

Вежбицка А. Язык. Культура. Познание. М., 1997.

Вежбицка А. Семантические универсалии и описание языков. М., 1999.

Вежбицка А. Понимание культур через посредство ключевых слов. М., 2001.

Вежбицка А. Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики. М., 2001.

Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Лингвострановедческая теория слова. М., 1980.

Виноградов В.В. Русский язык. М., 1947 и др. изд.

Виноградов В.В. Основные типы лексических значений слова // Избранные труды. Лексикология. Лексикография. М., 1977.

Вишнякова О.В. Паронимы современного русского языка. М., 1981.

Гинзбург Е.Л. Конструкции полисемии в русском языке. М., 1985.

Гловинская М.Я. Семантические типы видовых противопоставлений русского глагола. М., 1982.

Гловинская М.Я. Многозначность и синонимия в видовременной системе русского глагола. М., 2001.

Денисов П.Н. Лексика русского языка и принципы ее описания. М., 1993.

Ермакова О.П. Лексические значения производных слов. М., 1984.

Зализняк Анна А. Феномен многозначности и способы его описания // Вопросы языкознания, 2004, № 2, с. 20-45.

Зализняк Анна А. Проблема внутренней формы слова в типологическом аспекте // Язык. Личность. Текст: Сб. ст. к 70-летию Т.М. Николаевой / Отв. ред. В.Н. Топоров. М., 2005, с. 287-306.

Земская Е.А. Русская разговорная речь: Лингвистический анализ и проблемы обучения. М., 1979.

Земская Е.А. Русское просторечие как лингвистический феномен // Ceskoslovenska rusistika, 1983, № 5.

Кожин А.Н., Крылова О.А., Одинцов В.В. Функциональные типы русской речи. М., 1982.

Крысин Л.П. Иноязычные слова в современном русском языке. М., 1968.

Крысин Л.П. Русское слово, свое и чужое: Исследования по современному русскому языку и социолингвистике. М., 2004.

Курилович Е. Очерки по лингвистике. М., 1962 и др. изд.

Кустова Г.И. Типы производных значений и механизмы семантической деривации. Автореф.... дисс. докт. филол. наук. М., 2001.

Левицкий В.В. Типы лексических микросистем и критерии их различения // Филологические науки, 1988, № 5.

Мельчук И.А. Опыт теории лингвистической модели «Смысл-Текст». М., 1974.

Мельчук И.А. Русский язык в модели «Смысл-Текст». М., 1995.

Морковкин В.В. Семантика и сочетаемость слова // Сочетаемость слов и вопросы обучения русскому языку иностранцев. М., 1984.

Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. М., 1978.

Лысякова М.В. Гипонимия как выражение родовидовых отношений в лексике русского языка // Русский язык в школе, 1984, № 6.

Падучева Е.В.  Динамические модели в семантике лексики. М., 2004.

Петрова З.Ю. Регулярная многозначность в русском языке как проявление системности метафор // Проблемы структурной лингвистики.1988. М., 1989.

Плунгян В.А., Рахилина Е.В. Полисемия служебных слов: предлоги через и сквозь // Русистика сегодня, 1996, № 3.

Попова З.Д., Стернин И.А. Лексическая система языка. Воронеж, 1984.

Санников В.З.  Русский язык в зеркале языковой игры. М., 1999.

Слово в тексте и в словаре: Сб. ст. к семидесятилетию академика Ю.Д. Апресяна / Отв. ред.: Л.Л. Иомдин, Л.П. Крысин. М., 2000.

Смирницкий А.И. К вопросу о слове (Проблема “отдельности слова”) // Вопросы теории и истории языка. М., 1952.

Смирницкий А.И. К вопросу о слове (Проблема “тождества слова”) // Труды института языкознания. Т.IV., М., 1954.

Соколов О.М. Энантиосемия в кругу смежных явлений // Филологические науки,1980, № 6.

Стернин И.А. Значение слова в языке и речи. Воронеж, 1985.

Телия В.Н. Коннотативные аспекты семантики номинативных единиц. М., 1986.

Уфимцева А.А. Лексическое значение. М., 1986 и др. изд..

Химик В.В. Предисловие // Большой словарь русской разговорной экспрессивной речи. М., 2004.

Шмелев Д.Н. Очерки по семасиологии. М., 1964 и др. изд.

Шмелев Д.Н. Проблемы семантического анализа лексики. М., 1973 и др. изд.

Фразеология

Бабкин А.В. Русская фразеология, ее развитие и источники. М.-Л., 1970.

Баранов А.Н., Добровольский Д.О. Идиоматичность и идиомы // Вопросы языкознания, 1996, № 5.

Виноградов В.В. Русский язык. М., 1947; 1972.

Виноградов В.В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке // Избранные труды. Лексикология. Лексикография. М., 1977.

Мельчук И.А. О терминах “устойчивость” и “идиоматичность” // Вопросы языкознания, 1960, № 4.

Мельчук И.А. Об одном классе фразеологических сочетаний // Проблемы устойчивости и вариативности фразеологических единиц, Тула, 1968.

Мокиенко В.М. Славянская фразеология. М., 1980.

Молотков А.И. Основы фразеологии русского языка. М., 1977.

Телия В.Н. Русская Фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М., 1996.

 

Лексикография

Агрикола Э. Микро-, медио- и макроструктуры как содержательная основа словаря // Вопросы языкознания, 1984, №2.

Апресян Ю.Д. Интегральное описание языка и толковый словарь // Вопросы языкознания, 1986, № 2.

Апресян Ю.Д. Взаимодействие лексики и грамматики: лексикографический аспект // Русский язык в научном освещении, 2002, № 1 (3), с. 10-29.

Апресян Ю.Д. Два принципа и два понятия системной лексикографии // Язык. Личность. Текст: Сб. ст. к 70-летию Т.М. Николаевой / Отв. ред. В.Н. Топоров. М., 2005, с. 267-284.

Апресян Ю.Д. Об активном словаре русского языка // Русский язык сегодня. Вып. 4. Проблемы языковой нормы. М., 2006, с. 29-47.

Бархударов С.Г. Русская академическая лексикография за 40 лет // Вопросы языкознания, 1957, № 5.

Бархударов С.Г., Новиков Л.А. Каким должен быть учебный словарь? // Русский язык за рубежом, 1971, № 3, с. 46-50.

Берков В.П. Вопросы двуязычной лексикографии: Словник. Л., 1973.

Берков В.П. Слово в двуязычном словаре. Таллин, 1977.

Берков В. П. Двуязычная лексикография. СПб., 1996.

Библиографски указател на речници, издадени в България 1981-1985. С., 1986.

Библиографски указател на речници, издадени в България 1986-1989. С., 1989.

Влахов С. Лексикографическая шпаргалка для начинающего переводчика. С., 1995.

Гак В.Г. Лингвистические словари и экстралингвистическая информация // Вопросы языкознания, 1987, № 2.

Гак В.Г. Двуязычный словарь активного типа // Язык – система. Язык – текст. Язык – способность. М., 1995, с. 53-62.

Гак В.Г. Языковые преобразования. М., 1998.

Герд А.С. Из размышлений на пути к новому академическому словарю современного русского языка // Язык – система. Язык – текст. Язык – способность. М., 1995, с. 72-79.

Денисов П.Н. Очерки по русской лексикологии и учебной лексикографии. М., 1974 и др. изд.

Дубичинский В.В. Лексикография русского языка. М., 2008.

История русской лексикографии / Отв. ред. Ф.П. Сороколетов. СПб., 1998.

Караулов Ю.Н. Общая и русская идеография. М., 1976.

Караулов Ю.Н. Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка. М., 1981.

Караулов Ю.Н. Словарь и человек // Теория языка и словарь. Кишинев, 1988.

Караулов Ю.Н. Концептография языковой картины мира. Статья 1 // Проблемы прикладной лингвистики. Вып. 2, М., 2004.

Караулов Ю.Н. Концептография языковой картины мира. Статья 2 // Языковое сознание: теоретические и прикладные аспекты / Под общ. ред. Н.В. Уфимцевой. М., 2004, с. 70-85.

Касарес X. Введение в современную лексикографию. М., 1958 и др. изд.

Козырев В.А., Черняк В.Д. Слово в системе словарей русского языка. Л., 1989.

Козырев В.А., Черняк В.Д. Вселенная в алфавитном порядке. Очерки о словарях русского языка. СПб., 2000.

Липовска А. Русско-болгарская лексикография: традиции и тенденции развития. С., 2009.

Мокиенко В.М. Школьный и студенческий жаргон и его словарное описание // Мокиенко В.М., Вальтер Х., Никитина Т. Словарь школьного и студенческого жаргона. Greifswald, 2003, p. 3-14.

Морковкин В.В. О базовом лексическом значении // Учебники и словари в системе средств обучения русскому языку иностранцев. М., 1986.

Морковкин В.В. Антропоцентрический vs лингвоцентрический подход к лексикографии // Национальная специфика и ее отражение в нормативном словаре. М., 1988.

Морковкин В.В. Основы теории учебной лексикографии. М., 1990.

Ожегов С.И. Лексикология. Лексикография. Культура речи. М., 1974.

Шведова Н. Ю. Однотомный толковый словарь // Русский язык. Проблемы художественной речи. Лексикология. Лексикография. М., 1981.

Щерба Л. В. Опыт общей теории лексикографии // Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. М., 1974.

Шмелев А. Д. Русская языковая модель мира. Опыт словаря. М.: «Языки славянской культуры», 2002.

Языковая картина мира и системная лексикография / Отв. ред. Ю.Д. Апресян. М., 2006.

 

 

ПЕРИОДИКА

Вестник МГУ, сер. Филология  http://www.philol.msu.ru/cgi-bin/vest.cgi

ВЯ – Вопросы языкознания http://www.ruslang.ru/agens.php?id=vopjaz

Известия РАН, сер. литературы и языка http://feb-web.ru/feb/izvest/default.asp

МЛА – Московский лингвистический альманах

НЗЛ – Новое в зарубежной лингвистике

РЖ – Реферативный журнал

РС – Русистика сегодня

РЯС – Русский язык сегодня http://www.ruslang.ru/agens.php?id=rltoday

РР – Русская речь

РЯНО – Русский язык в научном освещении http://www.ruslang.ru/agens.php?id=rjano

РЯЗР – Русский язык за рубежом http://www.russianedu.ru/

СиИ – Семиотика и информатика

ФН – Филологические науки

СЕ – Съпоставително езикознание https://www.slav.uni-sofia.bg/index.php/publ/272

БР – Болгарская русистика http://journals.slavica.org/index.php/bulrus

AL – Acta Linguistica http://journals.slavica.org/index.php/als

RES – Revue des études slaves http://www.etudes-slaves.paris-sorbonne.fr/spip.php?rubrique48

RL – Russian linguistics http://www.slavistiek.nl/rl/contents.pdf

WSA – Wiener Slavistischer Almanach http://periodika.digitale-sammlungen.de/wsa/start.html

 

 

РЕЧНИЦИ

ЕДНОЕЗИЧНИ РЕЧНИЦИ НА РУСКИЯ ЕЗИК

(по типове речници)

Словарь современного русского литературного языка. Тт. 1-17. М.-Л., 1950-1965; 2-е изд. Тт. 1-4, М., 1991-1999. (БАС)

Словарь русского языка. Тт. 1 – 4 / Под ред. А.П. Евгеньевой. М., 1980-1984 и др. изд. (МАС) http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/default.asp

Толковый словарь русского языка. Тт. 1 – 4 / Под ред. Д.Н. Ушакова. М., 1935-1940 и др. изд. http://feb-web.ru/feb/ushakov/ush-abc/default.asp

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Тт. 1 – 4. М., 1989 и др. изд. (СД – Словарь Даля). http://slovardalja.net http://slovar-dalya.ru

Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1989 и др. изд. (СО – Словарь Ожегова). http://slovarozhegova.ru

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1992 и др. изд. (СОШ – Словарь Ожегова-Шведовой). http://ozhegov.info

Большой толковый словарь русского языка / Под ред. С.А. Кузнецова. СПб., 1998. (БТС) http://dic.academic.ru/contents.nsf/kuznetsov

Современный толковый словарь русского языка / Автор проекта и главный редактор С.А. Кузнецов, СПб., 2007.

Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.В. Дмитриева. М., 2003. http://dic.academic.ru/contents.nsf/dmitriev

Лопатин В.В., Лопатина Л. Е. Малый толковый словарь. М., 1990; 2-е стереотип. изд. 1993; 3-е испр. и доп. изд. Русский толковый словарь. М., 1994.

Мельчук И.А., Жолковский А.К. Толково-комбинаторный словарь. Вена, 1984 (ТКС).

Толковый словарь русского языка конца ХХ века. Языковые изменения / Под ред. Г.Н. Скляревской. СПб., 1998 (ТСРЯ).

Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Толковый словарь языка Совдепии. СПб., 1998.

http://yarus.aspu.ru/?id=78 – аннотированный каталог толковых словарей

 

Комплексный словарь русского языка / А.Н. Тихонов, Е.Н. Тихонова, С.А. Тихонов и др. М., 2005-2009.

Сводный словарь современной русской лексики / Под ред. Р.П. Рогожниковой. М., 1991.

 

Караулов Ю.Н., Молчанов В.И., Афанасьев В.А., Михалев Н.В. Русский семантический словарь: Опыт автомат. построения тезауруса: от понятия к слову / Отв. ред. С.Г.Бархударов. М., 1983.

Русский семантический словарь / Под общей ред. Н.Ю. Шведовой. Тт. 1-4. М., 1998-2007. http://slovari.ru/default.aspx?p=235

Абрамов Н. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. М., 1999. http://bukus.ru/books/slovar_rus_sinonimov.txt http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=237

Словарь синонимов русского языка. Тт. 1 – 2 / Под ред. А.П. Евгеньевой. Л., 1970-1971.

Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка. М., 1968 и др. изд.

Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Первый выпуск. Под общим руководством Ю.Д. Апресяна. М., 1997 (НОСС).

 

Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка. М., 1974 и др. изд.

Колесников Н.П. Словарь омонимов русского языка. Ростов-на-Дону, 1995.

 

Введенская Л.А. Словарь антонимов русского языка. Ростов-на-Дону, 1971.

Колесников Н.П. Словарь антонимов русского языка. Тбилиси, 1972.

Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка / Под ред. Л.А. Новикова. М., 1978 и др. изд.

 

Колесников Н.П. Словарь паронимов русского языка. Тбилиси, 1971.

Вишнякова О.В. Словарь паронимов русского языка. М., 1984.

Бельчиков Ю.А., Панюшева М.С. Словарь паронимов современного русского языка. М., 1994.

 

Словарь иностранных слов / Под ред. И.В. Лехина. М., 1979 и др. изд.

Словаь иностранных слов / Под ред. Ф.Н. Петрова. М., 1980 и др. изд.

Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. М., 1998 и др. изд.

Бабкин А.М., Шендецов В.В. Словарь иноязычных выражений и слов, употребляемых в русской речи без перевода. Тт. 1-3. СПб., 1994 (1-ое изд. – 1961).

 

Баранов А.Н., Плунгян В.А., Рахилина Е.В. Путеводитель по дискурсивным словам русского языка. М., 1993.

Словарь структурных слов русского языка / Под ред. В.В. Морковкина. М., 1997.

 

Словарь русских историзмов / Аркадьева Т.Г. и др. М., 2005.

 

Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и

литературы 60-ых годов / Под ред. З.Н. Котеловой. М., 1971.

Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и

литературы 70-ых годов / Под ред. З.Н. Котеловой . М., 1984.

Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и

литературы 80-ых годов / Под ред. З.Н. Котеловой . М., 1996.

Новое в русской лексике. Словарные материалы. М., Выходят с 1977 г.

Словарь новых слов русского языка (середина 50-х – середина 80-х гг.) / Под ред. Н.З. Котеловой . СПб., 1995.

 

Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А.И. Молоткова . М., 1967 и др. изд.

Федоров А.И. Фразеологический словарь русского литературного языка. Тт. 1-2. М.,1991 и др. изд.

Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка. М., 1980.

Жуков В.П., Сидоренко М.И., Шкляров В.Т. Словарь фразеологических синонимов русского языка. М., 1987 и др. изд.

Бирих А., Мокиенко В., Степанов Л. Словарь фразеологических синонимов русского языка. Ростов-на-Дону, 1997.

Милерович А.М., Мокиенко В.М. Фразеологизмы в русской речи. Словарь. М., 1997.

Алексеенко М.А., Белоусова Т.П., Литвинникова О.И. Словарь отфразеологической лексики. М., 2003.

Рогожникова Р.П. Словарь сочетаний, эквивалентных слову. М., 1983.

 

Пословицы русского народа. Сборник В. Даля. Тт. 1 – 2. М., 1984 и др. изд.

Фелицына В.П., Прохоров Ю.Е. Русские пословицы, поговорки и крылатые выражения. Лингвострановедческий словарь. М., 1979.

ЖуковпВ.П. Словарь русских пословиц и поговорок. М., 1991.

Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. Крылатые слова. Литературные цитаты. Образные выражения. М., 1966 и др. изд.

Елистратов В.С. Словарь крылатых выражений (русский кинематограф). М., 1999.

Мокиенко В.М. Анти-пословицы в современной живой речи // Walter H., Mokienko V. Worterbuch russischer Anti-Sprichworter. Greifswald, 2003, p. 3-24.

 

Преображенский А. Этимологический словарь русского языка. М., 1910-1914, 1949.

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Тт. 1 – 4. М., 1964-1973 и др. изд. http://dic.academic.ru/contents.nsf/vasmer

Шанский Н.М., Иванов В.В., Шанская Т.В. Краткий этимологический словарь русского языка. М., 1961 и др. изд.

Черных П.Я.  Историко-этимологический словарь современного русского языка. М., 2002 и др. изд.

http://etymolog.ruslang.ru

http://etimology.net.ua

 

Словарь русских народных говоров, вып. 1-41 (А-С). Л.-СПб., 1965-… http://iling.spb.ru/vocabula/srng/srng.html

 

Ожегов С.И., Шапиро А.Б. Орфографический словарь русского языка. М. 1956 и др. изд.

Букчина Б.З., Калакуцкая Л.П. Слитно или раздельно? М., 1972 и др. изд.

Розенталь Д.Э. Прописная или строчная? М., 1985 и др. изд.

Букчина Б.З. Орфографический словарь русского языка. Слитно? Раздельно? Через дефис? М., 1998.

Русский орфографический словарь: около 160 000 слов / Российская академия наук. Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова: Редколегия: В. В. Лопатин (отв. ред.), Б. З. Букчина, Н. А. Еськова и др. М., 1999. http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=242

Аванесов Р.И., Ожегов С.И. Русское литературное произношение и ударение. М., 1959.

Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, грамматические формы / Под ред. Р.И. Аванесова. М., 1983 и др. изд.

Агеенко Ф. Л. Русское словесное ударение. Словарь имён собственных. М., 2001.

Словарь сокращений русского языка. М., 1963.

Алексеев Д.И., Гозман И. Г., Сахаров Г.В. Словарь сокращений русского языка. М., 1983.

Новый словарь сокращений русского языка: 32 000 аббревиатур и сокращений. М., 1995. http://www.ets.ru/cgi-bin/udict?file=abbrbig&language=r

Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка. Тт. 1-2. М., 1985.

Потиха З.А. Школьный словообразовательный словарь. М., 1964 и др. изд.

Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. М., 2000. http://www.efremova.info

Кузнецова А.И., Ефремова Т.Ф. Словарь морфем русского языка. М., 1986.

Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка. М., 1980. http://starling.rinet.ru/cgi-bin/query.cgi?root=/usr/local/share/starling/morpho&morpho=0&basename=\usr\local\share\starling\morpho\zaliznia\dict http://starling.rinet.ru/morphoru.htm.

Сазонова И.К. Русский глагол и его причастные формы. Толково-грамматический словарь. М., 1989.

Сазонова И.К. Толково-грамматический словарь русского языка: Глагол и его причастные формы: 2500 глаголов, 7500 причастий. М., 2002.

Золотова Г.А. Синтаксический словарь. Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса. М., 1988.

Блажев Б. Употребление конструкций направления и места в современном русском языке. С., 1988.

Русские глагольные предложения: Экспериментальный синтаксический словарь / Под общ. ред. Л.Г.Бабенко. М., 2002. http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=2847

 

Бильфельдт Г. Обратный словарь русского языка. Берлин, 1958.

Обратный словарь русского языка. М., 1974.

 

Штейнфельдт Э.А. Частотный словарь современного русского литературного языка. Таллин, 1963.

Частотный словарь русского языка / Под ред. Л.Н. Засориной. М., 1977.

Ляшевская О.Н., Шаров С.А. Новый частотный словарь русской лексики. М. 2008. http://dict.ruslang.ru/freq.php

 

Словарь языка Пушкина в 4-х томах, М., 1956-1961; 2-е изд., 2000 http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=230

Мокиенко В.М., Сидоренко К.П. Словарь крылатых выражений Пушкина. СПб., 1999.

Словарь языка Достоевского. Лексический строй идиолекта / Главный редактор чл.-корр. РАН Ю. Н. Караулов. М., 2001. http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=227

Мокиенко В.М., Семенец О.П., Сидоренко К.П. Большой словарь крылатых выражений Александра Грибоедова. СПб., 2009.

 

Словарь русских личных имен / Петровский Н.А., М., 1966. http://slovari.ru/default.aspx?p=226

 

Лексическая основа русского языка / Под ред. В.В. Морковкина. М., 1984.

Габучан К.В. Учебный толковый словарь русского языка. М., 1988.

Быстрова Е.А., Окунева А.П., Шанский Н.М. Учебный фразеологический словарь русского языка. Л.,1984.

Муцков Л., Влахов С. Управление глаголов в русском языке. С., 1966.

Влахов С., Муцков Л. Неглагольная лексико-синтаксическая сочетаемость. С., 1974.

Пособие по лексической сочетаемости слов русского языка. Словарь-справочник / Под ред. Т.П. Плещенко, Л.Ф. Саковец. Минск, 1975.

Словарь сочетаемости слов русского языка / Под ред. П.Н.Денисова, В.В.Морковкина. М., 1983.

 

Правильность русской речи / Под ред. С.И. Ожегова. М., 1962.

Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка. Словарь-справочник / Под ред. К.С. Горбачевича. Л., 1973.

Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. М., 1976 и др. изд.

Лексические трудности русского языка. Словарь-справочник / Под ред. А.А. Семенюк. М., 1994.

Трудности русского языка. Словарь-справочник / Под ред. Рахмановой Л.И., М., 1994 и др. изд.

Каленчук М.Л., Касаткина Р. Ф. Словарь трудностей русского произношения. М., 1997.

 

Словарь ассоциативных норм русского языка / Под ред. А.А. Леонтьева. М., 1977.

Русский ассоциативный словарь. Ю.Н. Караулов, Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов, Н.В. Уфимцева, Г.А. Черкасова. Тт. 1-6. М., 1994-1997. http://tesaurus.ru/dict/dict.php

 

Баранов А.Н., Караулов Ю.Н. Словарь русских политических метафор. М., 1994.

 

Белянин В.П., Бутенко И.А. Живая речь: Словарь разговорных выражений. М., 1994.

Словарь русского речевого этикета. М., 2001.

 

Юганов И., Юганова Ю. Русский жаргон 60-90-х годов. М., 1994.

Елистратов В.С. Словарь московского арго. Материалы 1980-1994 гг. М., 1994. http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=224

Елистратов В.С. Словарь русского арго. Материалы 1980-1990 гг. М., 2000. http://gramota.ru/slovari/argo/

Василий Буй. Русская заветная идиоматика (словарь мата) / Под ред. А. Баранова и Д. Добровольского. http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=346

Сафонова Ю., Русский устный. http://gramota.ru/slovari/radiosafonova/

 

Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966.

Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. М., 1976. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/DicTermin/index.php

Русский язык. Энциклопедия. М., 1979; 2-е изд., перераб. и доп. М., 1997 и др. изд.

Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990 и др. изд.

Энциклопедический словарь. Языкознание. М., 1998 и др. изд.

Баранов А.Н., Добровольский Д.О. Немецко-русский и русско-немецкий словарь лингвистических терминов (с английскими эквивалентами). В 2-х тт. М., 1993.

 

ДВУЕЗИЧНИ РЕЧНИЦИ

(по типове речници; в хронологичен ред)

РУСКО-БЪЛГАРСКИ

Филаретов С. Карманная книга для русских воинов, находящихся в походах против турок по болгарским землям. СПб., 1854.

Военный переводчик с русского языка на турецкий, болгарский и румынский. Издание Военно-ученого комитета Главного штаба. СПб., 1877.

Разговоры и словарь на русско-румынско-болгарско-турецком языках. Кишинев, 1877.

Коджов Т. Кратък руско-български речник. Пловдив, 1885.

Кърджиев Г. Пълен руско-български речник. С., 1893.

Гъбюв П. Пълен руско-български речник. В. Търново, 1900.

Благоев Д., Миндов Г. Пълен руско-български речник. С., 1914.

Тодоров Д. Руско-български речник. С., 1914.

Чукалов С. Русско-болгарский словарь. С., 1938 и др. изд.

Бакалов Г. Пълен руско-български речник / Под ред. на А.П. Евдокимов. С., 1938.

Марчевски М. Нов руско-български речник. С., 1938.

Минков Ц. Руско-български речник. С., 1938.

Кара-Иванов И. Русско-болгарский словарь. М., 1944.

Никитюков Н., Попов С. Руско-български речник. С., 1947.

Главнюков Е.М. Учебен руско-български речник. С., 1953.

Карманный русско-болгарский словарь / Сост. М. Леонидова. М., 1959 и др. изд.

Русско-болгарский словарь, посвященный памяти Д. Благоева / Под ред. С. Влахова, Г.Тагамлицкой. Тт. 1-2. С., 1960; 2-е изд. 1986.

Влахов С. Малък руско-блългарски речник. С., 1979 и др. изд.

Гочева Э. Лексический минимум по русскому языку для болгарской школы. С., 1976; 1999.

Гочева Э., Еленска В.Б. Учебный русско-болгарский словарь. М.-С., 1984.

Иванова З. Словарь-минимум по русскому языку для студентов-русистов болгарских вузов. С., 1974.

Цонева А. Руско-български речник. Варна, 1997.

Ангелова Н. Нов учебен руско-български и българско-руски речник. Велико Търново, 2003.

Влахов С. Нов руско-български речник / Под ред. на А. Липовска, С., 2004.

Руско-български и българско-руски речник / Съставител Рада Чобанова. С., 2007.

Червенкова И., Влахов С., Делева Н., Липовска А. Русско-болгарский словарь. М., 2008.

Панчев К. Диференциален фразеологичен руско-български речник. С., 1955.

Влахов С., Андрейчина К., Димитрова С., Запрянова К. Руско-български фразеологичен речник. С., 1980.

Влахов С. Сопоставительный словарь пословиц – болгарских, русских, английских, французских, немецких (и латинских). С., 1998.

Бабов К., Въргулев М. Тематичен руско-български речник. С., 1961.

Влахов С. Тематичен руско-български речник на фразеологизмите. В. Търново, 1994.

 

Славянский ассоциативный словарь: русский, белорусский, болгарский, украинский. М., 2004.

 

БЪЛГАРСКО-РУСКИ

Миклошич Ф. (ред.) Краткий словарь шести славянских языков (русского с церковнославянским, болгарского, сербского, чешского и польского). Санкт-Петербург, Москва, Вена. 1885.

Дювернуа А. Л. Словарь болгарского языка по памятникам народной словесности и произведениям новейшей печати. СПб., 1886-1889.

Геров Н. Речник на блъгарский язик с тлъкование речите на блъгарски и на русски. Т. 1-5. Пловдив, 1895-1904 // НБКМ – БИА, ф. 22, оп. № 2, а. е. 591, 592, 593, 594

Дифференциальный болгарско-русский словарь / Сост. Л.А. Митачек. СПб., 1910.

Никитюков Н., Попов С. Българско-руски речник. С., 1946.

Чукалов С. Пълен българско-руски речник. С., 1947 и др. изд.

Бернштейн С.Б., Луканов Т.С., Тинева Е.П. Болгарско-русский словарь / Под общей редакцией Н.С. Державина. М., 1947.

Бернштейн С.Б. Болгарско-русский словарь. М., 1953 и др. изд.

Йотов М.И., Пономарева Н.Н. Краткий болгарско-русский словарь. М., 1959.

Леонидова М. Карманный болгарско-русский словарь. М., 1961.

Татарова В., Леонидова М., Кошелев А. Българско-руски речник. С., 1969.

Димитрова Л. Българско-руски речник. Варна, 2000.

Ангелушева М. Българско-руски речник. С., 2002.

Кошелев А.К. Българско-руски речник. С., 2003.

Тимонина Е.В., Мартынова Г.А. Болгарско-русский и русско-болгарский словарь. М., 2006.

Кошелев А.К., Леонидова М.А. Българско-руски фразеологичен речник. С., 1974.

 

Зинкевич А.В. Учебный болгарско-русский словарь ложных лексических параллелей. Минск, 2001.