доц. д-р Нина Ковачева
гл.ас.д-р Красимира Петрова

 

Семестър по учебен план

Хорариум

Форма на заключителен контрол

Лекции

Упражнения

Практикум

Хоспитиране

IV

45

15

изпит

 

Анотация

Морфологията като съставна част от теоретичния курс по съвременен руски език има за цел да формира лингвистична компетентност в областта на морфологичния строеж на руския език.

В раздела по морфология се дават теоретични знания : 1) за описание в съответната система от понятия на граматичните (морфологични) явления в тяхната връзка и взаимодействие; 2) за системата на словоизменение на отделните граматически класове от думи, като се отчитат закономерностите на процеса и възможните изключения от него; 3) за морфемния състав и словообразователните свойства на руските думи.

Практическите уменията като цел на обучението по морфология са за морфологически анализ на текста (разпределение на думите по граматични класове и лексикално-граматични разряди); определяне на мястото на всяка граматична форма в съответната парадигма и въз основа на връзките и с другите граматични форми и парадигми), анализ на присъщите й морфологични категории – характеризиращи лексемата и конкретната словоформа; образуване на отделни граматични форми и анализ на тяхната семантики.

 

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН

Лекции

Тема

Наименование на темата

1

Морфемата като минимална значима единица на езика. Типове морфеми. Основи на думата. Морфемен състав на думата.

2.

Диахрония и синхрония в словообразуването. Аналитични и комплексни единици на синхронното словообразуване. Основи на морфемния и словообразувателния анализ.

3.

Морфологията като част на граматиката. Съотношение на морфологията с фонологията, словообразуването и синтаксиса. Основни понятия на граматиката (граматично значение, грамема, граматична форма, граматическа категория).

4.

Теория за частите на речта. Части на речта и граматически класове от думи.

5.

Съществителното име като част на речта. Лексико-граматични разряди съществителни. Категорията род и число на съществителните. Категорията падеж на съществителните. Склонение.

6.

Прилагателното име като част на речта. Лексико-грамматични разряди прилагателни, тяхното съотношение. Склонение на прилагателните.

7.

Числителното име като част на речта. Разряди числителни. Склонение на числителните.

8.

Местоимението като част на речта. Класификация на местоименията.

9.

Глаголът като част на речта. Основи и класове на глаголите. Формообразуване на глагола. Категорията вида. Общо значение на вида. Частни значения на вида. Начини на действие и тяхното отношение към вида. Видова двойка глаголи. Начини за образуване на видовите двойки. Категорията за време. Система на времената. Абсолютна, относителна и преносна употреба на времената. Значение на формите за наклонение. Категорията залога. Система на залога. Възвратни глаголи. Омонимия на формите за страдателен залог. Спрежение на глагола. Категорията лица. Безлични глаголи. Причастие и деепричастие.

10.

Наречието като част на речта. Разряди наречия. Словообразуване на наречията. Въпросът за “категория состояния” като отделна част на речта в съвременния руски език.

11.

Служебни части на речта, тяхното отношение към знаменателните . Служебните части на речта във връзка с проблема за думата. Предлози. Съюзи. Частици и връзки.

12.

Въпросът за модалните думи като части на речта.

13.

Междуметия.

Упражнения

Тема

Наименование на темата

 

1

Организационно занятие. Установяване на нивото на изходни знания на студентите. Тест.

2.

Типове морфеми. Морфемен анализ. Установяване на морфемния състав на думата.

3.

Мотивираща и мотивирана основа, мотивационни и деривационни отношения. Основни словообразувателни единици.

4.

Словообразувателен анализ. Алгоритъм. Диахронни и синхронни начини на словообразуване. Морфонологични изменения.

5.

Морфемен и словообразувателен анализ – сравнение на целите и резултатите. Определяне на типовете основи на думата – словоизменителна, формообразувателна, словообразувателна. Контролен тест върху двата типа анализ.

6.

Основни понятия в граматиката. Статията на А.Смирницкий “Лексическое и грамматическое в слове” – конспект, анализ, реферативно изложение. Грамема. Основни типове морфологични категории.

7.

Части на речта в съвременния руски език (СРЕ). Схема. В.Виноградов “Русский язык. Грамматическое учение о слове.”

8.

Имена. Съществителното като част на речта.

9.

Лексико-граматични разреди съществителни.

10.

Категориите род, число, одушевеност/ неодушевеност на съществителните.

11.

Категорията падеж. Типове и разновидности на склоненията на съществителните в СРЕ. Несклоняеми съществителни.

12.

Значения на падежите в СРЕ.

13.

Прилагателно име като част на речта. Морфологични категории на прилагателното.

14.

Лексикално-граматични разреди прилагателни. В.М.Павлов “О разрядах имен прилагательных в русском языке” – обсъждане.

15.

Кратка и пълна форма и степени на сравнение на прилагателните.

16.

Числителното като част на речта. Лексикално-граматични разреди на числителните.

17.

Синтактични връзки в съчетания с числителни.

18.

Местоимението като част на речта. Лексикално-граматични разреди на местоименията. Различни модели на склонение на местоименията.

19.

Транспозиции при различните части на речта.

20.

Обобщение на морфологичните категории на имената. План и инструкции за написването на реферат на тема “Морфологические категории имен в современном русском литературном языке”.

21.

Контролна работа – морфологичен анализ на текст по изучените части на речта.

22.

Анализ на рефератите и резултатите от контролната работа. Преговор – обобщение.

23.

Глаголът като част на речта. Основи и формообразуване на глаголите.

24.

Категорията лице на глагола. Безлични форми на глагола. Инфинитив.

25.

Значения на формите за наклонение – основни и преносни значения. Залог.

26.

Вид и време. Взаимодействие на категориите. Общи и частни значения на формите за вид. Система на времената в СРЕ.

27.

Причастия, деепричастия. Образуване и граматични категории.

28.

Наречие. Разряди наречия. Категория на състоянието.

29.

Служебни части на речта. Предлози, съюзи, частици, модални думи, междуметия.

30.

Компютърни технологии за морфологична обработка на езика – тагери, морфологизатори. Електронни лингвистични (морфологични) ресурси. Реферат на тема по избор. Контролна работа – морфологичен анализ на текст по всички части на речта.

 

Формиране на оценката:

Оценката на изпита се образува от показаните на изпита знания и оценка на уменията в практическата част на изпита. Взима се предвид участието в семинарните занятия, успешното решаване на контролните работи, подготвянето на рефератите, конспектите на обсъжданите статии.

Оценка “отличен” студентът получава:

  • за грамотно и пълно (в съответствие с програмата) изложение на теоретичните въпроси;
  • за познаване на библиографията, дадена в програмата;
  • за умение безгрешно да се прави морфологичен анализ на текста;
  • за умението да се излагат свои мисли на добър (в съответствие с програмата по практическо обучение по руски език като чужд) руски език.

Очаквани резултати:

В раздела по морфология се дават знания :

  • за описание в съответната система от понятия на граматичните (морфологични) явления в тяхната връзка и взаимодействие;
  • за системата на словоизменение на отделните граматически класове от думи, като се отчитат закономерностите на процеса и възможните изключения от него;
  • за морфемния състав и словообразователните свойства на руските думи.

Уменията , които се очаква да бъдат усвоени от студента, са свързани с

  • морфологическия анализ на текста (разпределение на думите по граматични класове и лексикално-граматични разряди;
  • определяне на мястото на всяка граматична форма в съответната парадигма и въз основа на връзките и с другите граматични форми и парадигми)
  • образуване на отделни граматични форми и анализ на тяхната семантики.

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО МОРФЕМИКЕ И СЛОВООБРАЗОВАНИЮ

А. ОСНОВНАЯ

Современный русский язык. (под ред. В.А.Белошапковой) М., 1981, (автор раздела – Е.А.Земская)

Немченко В.М. Современный русский язык. Словообразование. М., 1984

Шанский Н.М., Тихонов А.Н. Современный русский язык, ч.ІІ, М., 1987, Потиха З.А. Современное русское словообразование. Пособие для учителя. М., 1970

Тихонов А.Н., Джамбазов П.Н. Современный русский язык. Морфемика и словообразование. В.Тырново, 1988

Русская грамматика, т.І, изд.АН СССР, М., 1980, (авторы раздела В.В.Лопатин и И.С.Улуханов).

Лопатин В.В., Милославский, Шелякин М.А. Современный русский язык. Словообразование. Морфология. М., 1989

Краткий справочник по современному русскому языку. (под ред. Леканта П.А.) М., 1995. – раздел Морфемика. Словообразование.

Б. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

Общее языкознание. Внутренняя структура языка. Под ред. В.А.Серебренникова, М., 1972, стр.344-393 (автор раздела В.С.Кубрякова)

Земская Е.А. Современный русский язык. Словообразование. М., 1973

Лопатин В.В. Словообразовательная морфемика. М., 1977

Улуханов И.С. Словообразовательная семантика в русском языке. М., 1977

Гинзбург Е.Л. Словообразование и синтаксис. М., Молочко Г.А. и др. Современный русский язык. Словообразование. Минск, 1978

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО МОРФОЛОГИИ

Валгина Н.С. и др. Современный русский язык. М., 1966

Виноградов В.В. (под ред.) . Современный русский язык (морфология). Изд. МГУ 1952

Гвоздев А.Н. . Современный русский литературный язык. ч.І (любое издание)

Галкина-Федорук Е.М. (под ред.) . Современный русский язык. ч.ІІ Изд. МГУ 1964

Белошапкова В.А. (под ред.). Современный русский язык (любое издание)

Грамматика современного русского языка. М. 1970

Русская грамматика. т.І, М., 1982

Тагамлицкая Г.А. Современный русский литературный язык. Морфология. С., 1983

Розенталь Д.Э. (под ред.) Современный русский язык. ч.І, М., 1979

Шанский и др. Современный русский литературный язык. Л., 1981

Лопатин В.В., Милославский, Шелякин М.А. Современный русский язык. Словообразование. Морфология. М., 1989

Краткая русская грамматика. Н.Ю.Шведоовй и В.В. Лопатина. М., 1989.

Русский язык. Энциклопедия. Гл.ред.Ф.П.Филин. М., 1979.

Краткий справочник по современному русскому языку. (под ред. Леканта П.А.) М., 1995. – раздел Морфология. – стр.188-264.

Митев Д., Митева Ц. Грамматика русского языка в образцах и справочных перечнях (морфология). Шумен, 1996.

Ковачева Н., Йотов Ц. Сборник упражнений по современному русскому языку. София, 1982.

Димитрова С. Хрестоматия по морфологии современного русского языка. Пловдив, 1996

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ

Буланин Л.Л. Трудные вопросы морфологии. М. 1976

Виноградов В.В. Русский язык. М. 1972

Виноградов В.В. Избранные труды. Исследования по русской грамматике. М. 1975

Никитевич В.В. Грамматические категории в современном русском языке. М., 1971

Милославский И.Г. Морфологические категории современного русского языка. М., 1981

Суник О. Общая теория частей речи. М.-Л., 1966

Супрун А.Е. Части речи в современном русском языке. М., 1971

Щерба Л.В. О частях речи в русском языке. – В кн.:Л.В.Щерба. Избранные работы по русскому языку. М., 1957

Зализняк А.А. Русское именное словоизменение. М., 1967

Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка. Словоизменение. М., 1977.

Смирницкий А.И. Лексическое и грамматическое в слове. – В кн.: Вопросы грамматического строя. М., 1955.

Шанский Н.М., Тихонов А.Н. Современный русский язык, ч. ІІ. Словообразование. Морфология. М., 1981.

Панов М.В. О частях речи в русском языке. – Филологические науки. 1965, №5

Димитрова С. Исключения в русском языке. Slavica publishers, Inc. Columbus . Ohio , 1994.

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

Арбатский Ф.И. Об изменеиии существительных в числе. – Руссский язык в школе, 1962, №1

Золотова Г.А. К вопросу о типах падежных значений. – Русский язык в национальной школе, 1970, №4

Курилович Е. Проблема классификации падежных значений. – В его кн.: Очерки по лингвистике. М., 1962

Манугарян Р.С. Сингулятив в русском языке. – Русский язык в школе. 1965, №6

Суперанская А.В. Общая теория имени существительного. М., 1973

Шанская Т.В. О роде несклоняемых существительных. – Русский язык в школе, 1959, №6

Шанская Т.В. Слова общего рода в русском языке. - Русский язык в школе, 1959, №5

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

Карабань И.А. Значение форм степеней сравнения и исходная форма прилагательного. – Филологические науки, 1969, №4

Павлов В.М. О разрядах имен прилагательных в русском языке. – Вопросы языкознания, 1960, №2

Чернов В.И. О функциональном аспекте лексико-грамматической классификации прилагательных. - Русский язык в школе, 1976, №5

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ

Супрун А.Е. Имя числительное и его изучение в школе. М., 1964

МЕСТОИМЕНИЕ

Майтинская К.Е. Местоимение в языках систем. М., 1969

Михайлов М.М. Значение и употребление местоимений сам и самый - Русский язык в школе, 1957, №2

Пете И. Употребление неопределенных местоимений в современном русском языке. - Русский язык в школе, 1961, №2

ГЛАГОЛ

Авилова Н.С. Вид глагола и семантика глагольного слова. М. 1976

Бондарко А.В. Вид и время русского глагола. М., 1971

Гловинская М.Я. Семантические типы видовых противопоставлени русского глагола. М., 1982

Норман Б.Ю. Переходность, залог, возвратность. Минск, 1972

Плоткин В.Л. О форме сослагательного наклонения в современном русском языке. – Филологические науки, 1982, №2.

Тихонов А.Н. О границах русского спряжения. - Русский язык в школе, 1967, №1

Шмелев Д.Н. Внеимперативное употребление форм повелительного наклонения в современном русском языке. - Русский язык в школе, 1961, №5

Янко-Триницкая Н.А. Возвратные глаголы в современном русском языке. М., 1962

НАРЕЧИЕ

Демидова А.К. переход предложно-падежных сочетаний в наречия. - Русский язык в школе, 1957, №5

Еськова Н.А. Об одном случае разграничения описательных конструкций и аналитических форм (сочетания типа сильнее всех и сильнее всего) – Филологические науки, 1971, №3

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ

Галкина-Федорук Е.М. О категории состояния в русском языке. - Русский язык в школе, 1957, №4

Мигирин В.П. Категория состояния или бессубюектное прилагательное имя? – В кн.: Исследования по современному русскому языку. Изд.МГУ, 1970

ПРЕДЛОГИ

Бондаренко В.С. Предлоги в современном русском языке. М., 1960

Козлов А.И. Некоторые вопросы изучения предлогов. – Филологические науки, 1963, №2

ЧАСТИЦЫ

Кулагина А.Ф. О частице не и приставке не- . - Русский язык в школе, 1957, №6

Холодилова Л.Г. О значении частиц ни. - Русский язык в школе, 1964, №1

МОДАЛЬНЫЕ СЛОВА

Виноградов В.В. О категории модальности и модальных словах в русском языке. – В кн.: В.В.Виноградов. Исследования по грамматике русского языка. М., 1975

МЕЖДОМЕТИЯ

Германович А.И. Междометия русского языка. Киев, 1966