доц. д-р Ангелина Вачева

 

ПРОГРАМА

 

Предмет на историята на руската литература от XIX в. "Златният век" на руската литература в контекста на националното литературно развитие. Обща характеристика на литературния процес.

Основни литературни направления и течения - романтизъм и реализъм. Периодизация на руската класическа литература.

Състояние и проблеми на изучаването на руската класическа литература. Академични школи в руското литературознание. Исторически развой на българо-руските литературни взаимоотношения. Световно значение на руската литература от XIX в.

 

РУСКАТА ЛИТЕРАТУРА ОТ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА XIX ВЕК.

1. Руската литература от първата четвърт на XIX в.

Особености на обществения и културния живот на Русия през първите десетилетия на 19 в. Отечествената война от 1812 г. и подемът на националното самосъзнание. Поява и развитие на декабристкото движение. Идеология и естетика на декабризма.

Основни насоки и тенденции в литературния процес - проблематика, герои, жанрова система, стилистика. Еволюция и взаимодействие на естетическите системи - класицизъм, сантиментализъм. Реалистични тенденции. Литературни обединения и доктрини през първите две десетилетия на XIX в. Възникване и утвърждаване на романтизма в руската литература (Жуковски, Батюшков, поети декабристи).

 

И. А. КРИЛОВ (1768-1844) - късно творчество. Крилов - създател на руска реалистична басня. Новаторството на Крилов като баснописец. Сюжети, жанрови особености, своеобразие на езика, стила и стиха на басните му. Националното и общочовешкото в Криловите басни.

 

Руски романтизъм - генезис, типология, поетика. Естетическа програма. Национално своеобразие. Периодизация.

 

В. А. ЖУКОВСКИ (1783-1852) - родоначалник на руския романтизъм.Естетически принципи на Жуковски. Основни етапи в творчеството му. Жуковски и западноевропейският романтизъм. Жанровете на елегията и лирическото послание у Жуковски. Балади -"Людмила", "Светлана", ”Теон и Эсхин". Патриотични песни - "Певец во стане русских воинов". Любовна и пейзажна лирика. Новаторство и специфика на поетиката и стилистиката на Жуковски. Жуковски като преводач.

 

К. Н. БАТЮШКОВ. Литературна позиция. Основни жанрове в поезията му (дружеско послание, елегия). Античността в творческия свят на Батюшков ("Мои пенаты", "Вакханка"). Осмиване на литературните епигони ("Видение на берегах Леты", "Певец в Беседе любителей русского слова"). Патриотична лирика. Батюшков като теоретик " Речь о влиянии легкой поэзии на язык").

Поети-декабристи - К. Ф. Рилеев, В. К. Кюхелбекер, А. Одоевски. Национално-историческа и героична тематика. Нов тип герой. Своеобразие на поетиката и стилистиката. "Архаизмът" на декабристката поезия. Жанрове на гражданската лирика и романтичната поема у декабристите. Литературно-теоретични възгледи.

 

К. Ф. РИЛЕЕВ (1795-1826). Декабристките идеи и гражданската поезия на Рилеев. Политическа лирика - "К временщику". Гражданин", "На смерть Байрона" и др. Агитационни песни. Исторически жанрове - "Думы", поемата "Войнаровский".

 

А. С. ГРИБОЕДОВ (1795-1829). Литературна позиция. Ранни комедии и неосъществени замисли. Комедията "Горе от ума" - етап в развитието на руската класическа драматургия.

Традиции и новаторство. Творческа история, драматичен конфликт, жанрово своеобразие, образна система, композиция, език, стил. Белински и Гончаров за комедията.

 

2. Руската класическа литература от 20-те и 30-те години.

Социално-политическата обстановка в страната след трагичния разгром на Декабристкото въстание. Теорията на "официалната народност" от 30-те год. Дейността на литературните философски кръжоци.

 

Обща характеристика на литературния процес.

Съдбата на руския романтизъм след 1825 г. Типологични разновидности на романтизма и основните му представители в лириката: В. Г. Бенедиктов, Е. А. Баратински, Ф. И. Тютчев, М. Ю. Лермонтов; в прозата - Н. А. Полевой, В. Ф. Одоевски, А. А. Бестужев-Марлински, И. Лажечников, А. Ф. Велтман; драматургията - Н. В. Куколник, Н. А. Полевой, М. Ю. Лермонтов. Поезията А. В. Колцов и философската лирика на "любомъдрите". Д. В. Веневитинов.

Историческите дидактични и нравоучителни романи на М. Н. Загоскин, Ф. Булгарин. Жени-поетеси и прозаички: Е. Ростопчина, К. Павлова, Е. Ган, М. Жукова и др. Н. Дурова и нейните мемоари.

 

А. С. ПУШКИН (1799-1837). Формиране на литературните интереси и интерес към различии естетически и национални традиции. Лицейска лирика (1813-1817). Ранна гражданска свободолюбива лирика- "К Лицинию", "Вольность", "Деревня", Отечествената война и декабристкото движение в творческо развитие на поета. "К Чаадаеву","Сказки". Участието на Пушкин в "Арзамас". Поемата "Руслан и Людмила". Интертекстуалният характер на поемата (Жуковски, Батюшков).

Южно заточение (1820-1824). Революционна и интимна лирика - "В.Л.Давыдову", "Кинжал", "Погасло дневное светило", 'Телега жизни", "К морю" и др. Романтични поеми -"Кавказский пленник", "Братья разбойники", "Бахчисарайский фонтан", "Циганы". Социално-философска проблематика, композиция, стил. Новаторски дух на Пушкиновия романтизъм. Пушкин и Байроновата традиция.

Заточение в Михайловское (1824-1826). Стремежът към "истинския романтизъм". Лирика - 'Вакхическая песня", "Зимний вечер", "19 октября", "К А.П.Керн" и др. "Борис Годунов" - първата руска реалистична трагедия. Историческа концепция и художествено новаторство - драматичен конфликт, композиция, стих, стил., историософия. Реформаторските възгледи на Пушкин за драмата и тяхното литературно-историческо значение.

Пушкиновата поезия след 1825 г. - "Послание в Сибирь", "Арион", "Анчар", "Я вас любил" и др. Творческото кредо на поета - "Пророк", "Поэт", "Поэту", "Поэт и толпа", "Моя родословная", "Полководец", "Памятник". Поемите "Полтава" и "Медный всадник" -социално-философска и историческа проблематика, жанр,композиция, стил.

Романът в стихове "Евгений Онегин".Основна социално-философска и нравствено-етична проблематика. Жанрова концепция на Пушкиновия "свободен роман" - жанрова уникалност, сюжетно-композиционен модел, персонажна система, стилистична полифония, авторово присъствие. Онегинска строфа.

Прозата на Пушкин от 30-те год. Цикълът "Повести Белкина" - начало на руската реалистична проза. Естетическите търсения на Пушкин в областта на прозата ("Дубровский", "Рославлев", "Египетские ночи", "Гости съезжались на дачу..."). Творческа игра и интертекст. Повестта "Пиковая дама" - проблематика, тип на героя, стилистика. Романът "Капитанская дочка" - историческа концепция, жанрова структура, образна система, повествователни принципи. Поетика и стилистика на Пушкиновата проза.

Пушкин - издател ("Литературная газета", "Современник"), литературен критик, политически мислител.

Творчеството на А. С. Пушкин - "начало на всички начала" в руската литература. Белински за Пушкин. Световното значение на Пушкин. Пушкин и българската култура.

Поети от "пушкинската плеяда". Д. Давидов, П. Вяземский, Е. Баратински, А. Делвиг, Н. Язиков. Жанрове, тематични мотиви, поетични маски в творчеството им.

 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ (1814-1841). Своеобразието на творческий път на Лермонтов и рецепцията на неговото творчество. Лермонтов и руската литературна ситуация през 30-те години. Ранна свободолюбива и философска лирика - "Жалобы турка", "10 июля", "Предсказание", "30 июля", 'Желание", "Парус", "Мой демон", "Ночь", "1831-ого июня 11 дня". Тематична, жанрова и стилова оригиналност. "Байронизмьт"на Лермонтов. Общественият дебют на Лермонтов - "Смерть позта". Интимна лирика - "Нищий", "Она была прекрасна как мечта", "Я не унижусь перед тобой", "Любовь мертвеца". Социално-философски и патриотични мотиви в по-късната лирика на Лермонтов - "Дума", "И скучно и грустно", "Узник", 'Выхожу один я на дорогу...", "Прощай, немытая Россия", "Бородино", "Родина" и др. Лермонтовата интерпретация на образа на поета - "Поэт", "Не верь себе", "Журналист, читатель и писатель", "Пророк". Поеми. Историческата поема "Песня про царя Ивана Васильевича". "Демон" и "Мцыри" - образци на социално-философската романтична поема на Лермонтов.

Драматургията на Лермонтов - "Маскарад".

Прозата на Лермонтов. "Герой нашего времени" - начало на руския философско-психологически роман. Жанрова поетика, композиция, творчески метод.концепция за личността, стил.

Лермонтов в историята на руската литература.

 

Н. В. ГОГОЛ (1809-1852). Гогол и развитието на руската литература. Творческата еволюция на писателя. Ранно творчество. Цикълът "Вечера на хуторе близь Диканьки" в контекста на руската романтична проза от 30-те години на XIX в. Връзка с народната смехова култура. Фантастични и митологични мотиви. Сборникът "Миргород" - повестите за дворянския живот и героичната романтика в "Тарас Бульба".

"Петербурские повести" и Гоголевата художествена антропология. Гротеската и абсурдът в Гоголевата картина на света. Градското предание и фантастиката в повестите.

Драматургията на Гогол. Теоретични възгледи за комедията като жанр. Комедията "Женитьба". Комедията "Ревизор" - гротесков сюжет, драматичен конфликт, характер на комичното, сатиричен патос.

Романьт-поема "Мертвые души" - творчески замисъл, жанрова многозначност, сюжетен модел, композиция, образна система.

Духовната трагедия на Гогол през 40-те год. Гогол като религиозен мислител. "Выбранные места из переписки с друзьями". Гоголевите традиции в руската и световната литература. Гогол в България.

 

3. Руската литература през 40-те и 50-те години.

Основни идейни течения в обществения и културен живот. Идейно-философска и естетическа платформа на славянофилите и либералите-"западници". Творчеството на А. С. Хомяков, Иван и Константин Аксакови, братя Киреевски. Литературните измерения на "славянската идея". "Западници": П.Я.Чаадаев ("Философические письма"), Т. Грановски. Развитие на руската материалистическа философия и естетика (Белински и Херцен). Влиянието на Хегел и идеите на утопичния социализъм.

Начало на творческия път на Тургенев, Некрасов, Гончаров, Херцен, Достоевски, Салтиков-Шчедрин, Островски и др. "Натуралната школа"- нов етап в развитието на руския реализъм. Литературната полемика по повод школата и теоретичната й защита (В. Белински, В. Майков). Естетическа концепция, жанрове (проза, поезия, драматургия) тематични мотиви, персонажи, стил. Организационни форми, издания, участници. "Натуралната школа" и интересът към съвременната й западноевропейска литература. Женската тема. А. Панаева и нейните романи.

Белетристични жанрове: "физиологически очерк", социална повеет, социалнопсихологически роман. Традициите на "натуралната школа" в развитието на руската литература.

Поезията през 40-те и 50-те год. (Н. Огарьов, Н. А. Некрасов, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Ап. Григориев). Начало на литературната дейност на Л. Н. Толстой.

 

А. И. ХЕРЦЕН (1812-1870). Херцен и развитието на руската философска и естетическа мисъл. Естетически възгледи и творческа еволюция. Ранни художествени творби - "Сорока-воровка" и "Кто виноват?". Връзки с "натуралната школа". "Кто виноват?" - начало на руския социално-философски и художествено- публицистичен роман. Жанрова структура, композиция, стилистика. Херцен и руското освободително движение. Духовната драма на Херцен в чужбина. Херцен - създател на свободния задграничен руски печат (алманахът "Полярная звезда" и в."Колокол"). Мемоарите "Былое и думы" - проблематика, жанрово своеобразие, стил.

 

И. А. ГОНЧАРОВ (1812-1891). Творческата еволюция на писателя и мястото му в историята на руския реалистичен роман. Ранният Гончаров и традициите на "натуралната школа". Романът "Обыкновенная история" - нравствено-етична и социално-идеологическа колизия, диалогичен конфликт, епичност на повествователната система, стилистика. "Обломов" -върхово постижение на социалнопсихологическия роман на Гончаров. Идейна концепция, композиция, образна система, стил. Художествени особености на романите на Гончаров. Гончаров като мемоарист и литературен критик.

 

Ф. И. ТЮТЧЕВ (1803-1873) и неговото място в историята на руската поезия. Тютчевата "поезия на мисълта" и руският философски романтизъм. Основни мотиви и образи в Тютчевата философска лирика. Своеобразие на Тютчевия пантеизъм - "Видение", "Не то, что мните вы, природа", "Сумерки", "Silentium!" и др. Човекът и мирозданието; човечеството и вселената. Пейзажна лирика - "Весенняя проза", "Весна", "Осенний вечер", '"Весенние воды", "День и ночь", "Летний вечер". Политическа лирика- "Море и утес", "Цицерон", "Умом Россию не понять..." и др., славянофилски мотиви.

Любовна лирика - "Денисиевски цикъл"; "Я встретил Вас и все былое..." и др. . Новаторство и специфика на Тютчевата поетика и стилистика. Тютчевата традиция в развитието на руската поетична култура.

 

 

II. РУСКАТА ЛИТЕРАТУРА ОТ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА XIX ВЕК

1. Руската литература от 60-те и 70-те години

Предреформената и следреформента ситуация в Русия в края на 50-те - началото на 60-те години на XIX в. Политическа полемика: западници, революционни демократи, славянофили Антикрепостническата реформа от 1861г. Идеологическа и естетическа програма на революционните демократи - Чернишевски, Добролюбов, Писарев. Либералната естетика на А. Дружинин, П. Аненков, В. Боткин. "Органичната критика" на Ап. Григориев.

Нови насоки и тенденции в националното литературно развитие - проблематика, герои, жанрове, стилове. Възходящо развитие на реализма. Разцвет на руския роман.

Прозата на писателите демократи от 60-те години - Н. Г. Помяловски, Г. В. Успенски, В. А. Слепцов, Ф. М. Решетников, А. И. Левитов.

Типологични разновидности на руския роман в творчеството на И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, Н. Г. Чернишевски, М. Е. Салтиков-Шчедрин, Ф. М. Достоевски, Л. Н.Толстой.

Романистиката за "новите хора". Идейна и художествена структура на романа "Что делать?" на Чернишевски. Ангинихилистичните романи на А. Ф. Писемски и Н. С. Лесков. Масова белетристика - Вс. Крестовски.

Некрасов и развитието на руската гражданска поезия.

Теорията за "чистото изкуство" и поезията на А. А. Фет, А. Н. Майков, Я. Полонски, А. К. Толстой.

Развитие на драматургията - А. Н. Островски, А. В. Сухово-Кобилин, А. К. Толстой.

 

И. С. ТУРГЕНЕВ (1818-1883). Ранно творчество: лирика, поеми. Цикълът "Записки охотника" и народностният дух на руската литература - проблеми, типология на персонажите, композиция, пейзаж, стил.

Драматургията на Тургенев - "Месяц в деревне".

Повестите от 1850-те години: "Дневник лишнего человека", "Ася". Статията на Чернишевски "Русский человек на rendez-vous".

Романите на Тургенев. Проблемът за историческата съдба на дворянската интелигенция - "Рудин" и "Дворянское гнездо". Темата за разночинския интелигент и поколенческия сблъсък в "Накануне" и "Отцы и дети". Трактовката на проблема "Хамлет -

Дон Кихот" у Тургенев. Последни романи -"Дым" и "Новь". Поетика на Тургеневия роман -жанрово-структурни принципи, лиризъм, "таен психологизъм", стилистика. Тургеневите женски персонажи.

Късно творчество. "Стихотворения в прозе".

Тургенев в руската и световната литература.

 

А. Н. ОСТРОВСКИ (1823-1886). Историческата роля на Островски в развитието на руската драматургия. Началото на творческия му път - "Свои люди - сочтемся". Славянофилски увлечения-"Бедность не порок". "Колумб на Замоскворечието": трилогията за Балзаминов. Критика на бюрократичната система - "Доходное место". "Гроза" и литературната и социалната дискусия по неин повод. Статията на Добролюбов "Луч света в темном царстве". Жанрови особености, конфликт, персонажи в "Гроза". Социални драми и комедии-"На всякого мудреца довольно простоты", "Волки и овцы", "Бесприданница", 'Таланты и поклонники", "Лес". Драматургическите принципи на писателя - особености на поетиката. Историческата му заслуга за създаването на националния репертоар на руския театър.

 

 

Н. А. НЕКРАСОВ (1821-1878). Творчеството на Некрасов - нов етап в развитието на руската поезия. Първи поетични опити - "Мечты и звуки". Некрасов и "натуралната школа". Издателска дейност. Незавършеният роман "Жизнь и похождения Тихона Тростникова". Лирика от 40-те години - "В дороге", "Псовая охота", "Еду ли ночью по улице темной". Сатирични творби - "Современная ода", "Нравственный человек", "Колыбельная песня". Идейно-естетическото кредо на твореца - "Поэт и гражданин". Некрасовата лирика от 50-те и 60-те години - "Размышления у парадного подъезда", "Песня Еремушке", "Забытая деревня" и др. Жанрът на поемата у Некрасов. Народните поеми "Коробейники", "Мороз, Красный нос"; "Железная дорога". Народната епопея "Кому на Руси житъ хорошо" -творчески замисъл, сюжет, образи, проблематика, композиция, сатирично и фолклорно начало, стих. Некрасов - редактор на списанията "Современник" и "Отечественные записки". Поетичното новаторство на Некрасов и ролята му в развитието на гражданската поезия и реализма в руската литература. "Некрасовска школа" в руската поезия (В.Курочкин, Д.Минаев, Добролюбов, И.Никитин и др.).

 

Н. Г. ЧЕРНИШЕВСКИ. Журналистика, литературна критика и публицистика. "Очерки гоголевского периода русской литературы". Романът "Что делать?". Жанрово новаторство и пропагандна насочеост. Идеите на утопичния социализъм. Теорията за "разумния егоизъм", икономически идеи. Проблемът за новия герой и героя-революционер. Новата етика на новите хора: любов, брак, семейство. Жената като активна социална личност. Особености на повествованието. Играта с читателските нагласи и романната конвенция. Литературната критика за романа, политическият му прочит.

 

А. А. ФЕТ (1820-1892). Фет и неговото място в историята на руската поезия. Естетически позиции и творческа еволюция. Основно емоционално съдържание на лириката му от 40-те и 50-те години. Любовна лирика - "Не отходи от меня", "Тихая звездная ночь", "Шепот, робкое дыханье", "Какое счастье" и др. Стихове за природата - "Чудная картина", "Я долго стоял неподвижно", "Уснуло озеро", "Сияла ночь" и др. "Антологични стихотворения - "Диана" "Аполлон Бельведерский" и др. Поезията на Фет и теорията за "чистото изкуство". Поетиката на Фет. Поетичната традиция на Фет в руската лирика.

 

М. Е. САЛТИКОВ-ШЧЕДРИН (1826-1889) Социално-политическа сатира. Ранно творчество -"Губернские очерки". Сатира от 60-те години - "Помпадуры и помпадурши". Романът "История одного города" - жанрови особености, хронотоп, гротеска, използване на маски. Социалнопсихологическият роман "Господа Головлевы" - исатиричнат интерпретация на разпада на дворянските гнезда. Иудушка Головльов като тип в световната литература.

Жанрьт на приказката у късния Салтиков - "Сказки". Гротеска. Сатиричната хиперболизация и фантастичното начало. Тематични мотиви, особености на поетиката - басенно начало, приказна поетика.

 

Н. С. ЛЕСКОВ (1831-1895). Лесков и литературното развитие от втората половина на 19 в. Идейно-творческата позиция на писателя през 60-те години. Социално-битови разкази и повести - "Житие одной бабы", "Леди Макбет Мценского уезда" идр. Антинихилистични романи - "Некуда", "Обойденнне", "На ножах". "Праведниците" в прозата на Лесков ­"Однодум", "Несмертельный Голован", "Кадетский монастырь" и др. Съдбата на таланта в "Запечатленный ангел", "Очарованный странник", "Левша", "Тупейный художник" Поетиката и стилистиката на Лесков - сатирична фантастика, гротеска, хипербола, сказово начало, стилизация. Лесков и развитието на руския реализъм.

Ф. М. ДОСТОЕВСКИ (1821-1881) - Формирането на младия Достоевски в кръга на Петрашевски и писателите от "натуралната школа". "Бедные люди" в контекста на поетиката на школата. Ранните повести и ролятя им в изработванетно на психологизма на Достоевски - "Двойник", "Слабое сердце", "Белые ночи" и др. Каторгата и идейният прелом на писателя. "Записки из Мертвого дома" като публицистичен текст. Антигероят от "Записки из подполья". "Почвеничеството" на Достоевски - дейността му в списанията "Время" и "Эпоха". Типология и поетика на романите на Достоевски от 60-те и 70-те години. "Преступление и наказание" - социално-философска и психологическа колизия, критика на индивидуалистического съзнание на героя-идеолог, белези на полифонична структура. "Петербургският текст" в романа. Концепцията за "положително-прекрасния" човек в романа "Идиот". Романът "Бесы" - идеологическа и художествена структура. Философската епопея "Братья Карамазовы" - синтез на художествените търсения на Достоевски. Полифонизмът и психологизмът в романите на писателя.

Достоевски и световният литературен процес. Розанов, Мережковски, Гросман, Бахтин за Достоевски.

 

2. Руската литература през 80-те и 90-те години

Политическа реакция и обществена депресия. Идеите на либералното народничество и теорията за "малките дела". Епохата на "безвремието" през 80-те години - преходен период в развитието на руската литература. Нови тенденции в еволюцията на руския реализъм в края на 19 в. - Н.С.Лесков, Г.И.Успенски, В.М.Гаршин, В.Г.Короленко.

Творчеството на Л.Н.Толстой след "прелома". Поезията от 80-те и 90-те години П.Ф.Якубович, С.Я.Надсон, В.Н.Фигнер, В.С.Соловьов. Еволюция на народническата белетристика - Н.Е.Каронин-Петропавловски, Н.Н. Златовратски, СМ. Степняк -Кравчински. Ролята на А.П.Чехов в обновяването на поетиката на руския реализъм. Промени в жанровата система на литературата. Своеобразие на руския реализъм в края на 19 в. Развитие на руската философия и естетическа мисъл - Вл.Соловьов, К.Леонтиев, А.Волински, Дм. Мережковски, В. Розанов, Л.Шестов.

 

Л. Н. ТОЛСТОЙ (1828-1910). Ранни произведения - трилогията "Детство", "Отрочество", "Юность". "Севастополски разкази" и "Казаци". Чернишевски за ранния Толстой. Педагогическа дейност след Кримската война.

Романът-епопея "Война и мир" - жанр, философия на историята, образна система, композиция, "диалектика на душата", наративни принципи. "Народната мисъл" във "Война и мир".

Романът "Анна Каренина" и нравственото кредо на Толстой. Композиционни и жанрови особености, психологическо майсторство, стил.

Идейният прелом у Толстой в началото на 80-те години и преминаването му на патриархално-селски позиции. Повести от 80-те години: "Отец Сергий", "Смерть Ивана Ильича", "Крейцерова соната". Романът "Воскресение" - идейно-естетически манифест на късния Толстой. Социално-философска и нравствена концепция, художествено своеобразие на Толстоевия реализъм.

Драматургията на Толстой - "Живой труп". Световното значение на Л.Н.Толстой.

 

А. П. ЧЕХОВ (1860-1904). Ранно творчество – “Толстый и тонкий", "Хамелеон", "Смерть чиновника", "Маска", "Унтер Пришибеев", “Тоска"и др. Поетика на малкия разказ - принципи на изграждане на сюжета, композиция, характер на комичното, обективност на авторовата позиция.

Белетристични творби от края на 80-те и началото на 90-те години- "Степь", "Студент", "Скучная история", "Палата N 6". Нравствените принципи на писателя и интелигентската тема - "Попрыгунья", "Учитель словесности", "Анна на шее", "Ионыч", "Человек в футляре" и др. Селска трилогия ("Мужики", "Новая дача", "В овраге").

Художественото своеобразие на последните му белетристични творби - "Дама с собачкой", "Невеста". Новаторството на Чеховата проза.

Драматургията на Чехов - "Дядя Ваня", "Чайка", 'Три сестри", "Вишневый сад". Художествено новаторство и поетика на Чеховата драма - характер на конфликта, композиция, жанрово своеобразие, лирическо "подводно течение", символика. Традициите на Чехов и развитието на реализма в литературата от 20 в. Световното значение на Чехов.

 

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 

История русской литературы в 4-х т, Л., 1980-1983

Поспелов Г.Н.История русской литературы 19 века /1840-1860/,М., 1972

Кулешов В.И. История русской литературы 19 века /70-90-ые годь]/,М., 1983

Ревякин АЛ.История русской литературы 19 века /первая половинаДМ., 1977

Руска литература XIX-XX в., Пловдив, 2002

История на руската литература през 19 в., т. 1,С, 1986

История русской поззии в 2-х т.Л, 1968-1969

История русского романа, т. 1 -2, М.-Л, 1962-1964

История русской драматургии,т. 1-2, ЛД982-1987

История романтизма в русской литературе, М., 1979

Манн Ю В. Поэтика русского романтизма, 1976

Мильдон В. И. Вершины русской драмы. М, 2002.

Развитие реализма в русской литературе, т. 1 -3 ,М., 1972-1974

Кулешов В. И., Натуральная школа в русской литературе XIX в., М., 1965

Германов Г. Върхове на руската класическа литература,С, 1982

Поредица "Руска литературна класика.т. 1 ,С, 1994; т.2,С, 1994

Троев П. Руският роман от първата половина на 19 в.,С.,1989

Анчев А. Руският роман от втората половина на 19 в., С,1986

Троев П. Етюди за руската литература,С, 1996

Троев П. Руска класическа литература. Литературен справочник, С, 1995

Кулешов В.И. История русской критики 18-19 веков. М., 1972

Бицили П. Класическото изкуство,С, 1995

Бицили П. Салимбене и Пушкин. Електронно издателство LiterNet, 2004 http://liternet.bg

 

Велчев В. Българо-руски литературни взаимоотношения през 19-20 в.,С, 1974

Германов Г. Окьрвавено навечерие,Варна,1976/С.,1984/

Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.,1977

Эйхенбаум Б.М. О литературе, М., 1969

Лотман Ю. М. Поетика. Типология на културата, С, 1990

Лотман Ю. М. Култура и информация, С, 1992

Лотман Ю. М.. Избранные работы в 3-х т., Таллин, 1990

Лотман Ю. М. О русской литературе. Статьи и исследования (1958-1993), СПб., 1997

Лотман Ю. М.. Беседы о русской культуре. М., 1994

Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии, СПб, 1996 1 изд., 2001 2 изд.

Манн Ю.В. Русская литература XIX в. Эпоха романтизма, М., 2001 г.

Сахаров В.И. Страницы русского романтизма, М., 1988

Недзвецкий В.А. Русский социально-философский роман, М., 1996

"Натуральная школа" и ее роль в становлении русского реализма, М., 1997

Проскурин О.А. Литературные скандалы пушкинской эпохи, М., 2000

 

ЛИТЕРАТУРА ЗА ОТДЕЛНИТЕ АВТОРИ

 

И.А. КРИЛОВ

Гордин М.А. Жизнь Ивана Крылова.М., 1985

Степанов НЛ. Мастерство Крылова-баснописца М., 1956

В.А.ЖУКОВСКИ

Семенко И.М.Жизнь и поззия Жуковского,М., 1975

Бессараб М. Жуковский. М., 1975

Шаталов С. Б.Жуковский.М., 1983

Янушкевич А.С. В.А.Жуковский.Семинарий.М.,1988

Жуковский и русская культура Л, 1987

 

К.Н.БАТЮШКОВ

Вацуро В.Э. Лирика пушкинской поры. "Элегическая школа". Спб., 1994

Кошелев В.А. Константин Батюшков: Странствия и страсти. М., 1987

 

 

ПОЕТИ-ДЕКАБРИСТИ

Литературное наследие декабристов,Л,1976

Архипова А.В.Литературное дело декабристов, Д., 1987 Фризман Л. Декабристы и русская литература, М., 1988 Декабристы.Эстетика и кригика. М., 1991

 

А.С. ГРИБОЕДОВ

А.С. Грибоедов в русской критике, М.,1958

Пиксанов Н.К. Творческая история "Горе от ума", М.,1971

Медведев И Л. "Горе от ума" Грибоедова, М.,1977

А.С.Грибоедов.Творчество.Биография.Традиции, Л., 1977

Фомичев С.А. Комедия Грибоедова "Горе от ума", М.,1983

Билинкис Я. Драматургия Грибоедова, Л., 1987

Гершензон М.О. Грибоедовская Москва. П.Я.Чадаев, М., 1988

Лебедев А.А. Грибоедов. Факты и. гипотезы. М., 1980.

Цимбаева Е.Н. Грибоедов. М., 2003.

 

А.С. ПУШКИН

А.С. Пушкин в русской критике, М., 1953

Белинский В.Г.Сочинения А.С. Пушкина, М., 1985

Томашевский Б. В. Пушкин, т. 1-2, М.-Л., 1956- 1961

Томашевский Б. В. Пушкин, М., 1990

Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики, Л., 1965, 1995- 2 изд.

Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля,М., 1968

Тынянов Ю.Н.Пушкин и его современники, М., 1969

Лотман Ю.М. Пушкин, СПб, 1996

Городецкий Б. Л., Лирика Пушкина, М.-Л., 1962

Слонимский А. Л. Мастерство Пушкина, М.- Л., 1963

Бочаров С Г. Поэтика Пушкина, М., 1974

Лотман Ю.М. Роман Пушкина 'Евгений Онегин". Комментарий, Л., 1983

Германов Г. А.С. Пушкин,С, 1984

Рассадин С. Драматург Пушкин, М., 1977

Фомичев С.А. Поззия Пушкина.Творческая зволюцияД, 1986

Петрунина НА. Проза Пушкина, М.,1987

Алексеев М.П.. Пушкин и мировая литература, М., 1987

Шварцбанд С. Логика художественного поиска А.С.Пушкина, Иерусалим, 1988 Проскурин О.А. Поэзия Пушкина или подвижный палимпсест, М., 1999

Вольперт Л.И. Пушкин в роли Пушкина. Творческая игра по моделям французской литературы, М., 1998

Пушкин в русской философской критике, М., 1990 А.С.Пушкин и българската култура, С, 1999 Димитров Л. Четвероевангелие от Пушкин, С, 1999

Манолакев Хр. Текст и граници.А.С.Пушкин и неговите "Повести на Белкин", С, 2001

 

М.Ю.ЛЕРМОНТОВ

Лермонтов в русской критике,М., 1985

Михайлова Е. Проза Лермонтова, М., 1957

Эйхенбаум Б.М.Статьи о Лермонтове,М.-Л.,1961

Максимов Д. Е. Поззия Лермонтова, М.-Л.Д964

Серман И.З. Михаил Лермонтов. Жизнь в литературе. 1836-1842, Иерусалим, 1997 Григорьян К.Н. Лермонтов и романтизм, М-ЛД964

Германов Г.Драматургията на Лермонтов, Год. на СУ, Фил. ф-т, т.58,1,1964

Мелихова Л.С., Турбин В. Н. Поэмы Лермонтова, М., 1969

Удодов Б.Т. М.Ю.Лермонтов, Воронеж, 1973

Коровин В.И. Творческий путь Лермонтова, Л.,1973

Герштейн Э. "Герой нашето времени" М. Ю. Лермонтова, М., 1976

Мануйлов В.А. Роман М.Ю.Лермонтова "Герой нашего времени". Комментарий, Л., 1975

Лермонтов екая энциклопедия М., 1981

Ломинадзе С.В.Поэтический мир Лермонтова 1 .,1985

Гургулова М.Лермонтов и българската литература,С, 1987

Удодов Б.Т. Роман М.Ю.Лермонтов "Герой нашего времени",М., 1989

Афанасьев В.В. Лермонтов,М., 1991

Найдич Э. Этюды о Лермонтове, СПб.,1994

Серман И.З. Михаил Лермонтов. Жизнь в литературе. 1836-1842, Иерусалим, 1997; М., 2004

 

Н.В.ГОГОЛ

Н.В.Гоголь в русской критике, Л., 1953.

Белый А. Мастерство Гоголя, М.-Л., 1934

Гуковский ГА.Реализм Гоголя, М.,1959

Германов Г. Н.В. Гогол,С, 1964

Степанов Н.Л. Искусство Гоголя-драматурга, М.,1964

Манн Ю.В. Комедия Гоголя "Ревизор",Л., 1963

Манн Ю.В. В поисках живой души, Л., 1987

Манн Ю.В. Поэтика Гоголя, М.,1978/1996

Машинский С. Художественный мир Гоголя, Л.,1971

Елистратова А.А. Гоголь и проблемь западноевропейского романа, М.,1972

Карташова И.В. Гоголь и романтизм, Калинин, 1975

Золотуски И. Гогол. С, 1982

Троев П. Гогол,С.,1981

Смирнова ЕА. Поэма Гоголя "Мертвые души". Л, 1987

Лотман Ю.М. В школе поэтического слова.М., 1988

Маркович В.М. Петербургские повести Н.ВГоголя, М., 1989

Сб. В мире Гоголя, М-Л, 1992

Гоголь и мировая литература, М., 1988

Вайскопф М. Сюжет Гоголя М. , 1993; 2002

Разказът "Шинел" на Н.В.Гогол - сътворен! направен? съшит?? (Н.Георгиев и Р.Коларов -съставители), С, 2002

 

А.И.ХЕРЦЕН

А.И.Герцен в русской критике, М., 1953

Пугинцев ВА. Герцен - писатель, М-Л., 1963

Пехтелев И.Т. Герцен-литературньш критик, М., 1967

Бабаев Э.Г.Художественный мир А.И.Герцена, М.,1981

 

И.А.ГОНЧАРОВ

И.А.Гончаров в русской критике, М., 1968

Пруцков Н.И. Мастерство Гончарова-романиста, М.-Л. 1962

Лющиц Ю.Гончаров, М., 1986

Роман И.А.Гончарова"Обломов"в русской критике, Л.,1991

Недзвецкий В.А. И.А.Гончаров - романист и художник, М., 1992

 

Ф. И.ТЮТЧЕВ

Пигарев К.В. Жизнь и творчество Ф.И.Тютчева, М.,1962

Озеров Л.А. Поэзия Тютчева, Л., 1975

Маймин Е.А. Русская философская поззия, М., 1976

Пигарев К.В. Ф. И.Тютчев и его время, М.,1978

Бочева М. Лириката на Тютчев,С.,1980

Тютчевский сборник,Таллин, 1990

 

И.С. ТУРГЕНЕВ

И.С. Тургенев в русской критике, М., 1953

Бялый Г.А.Тургенев и русский реализм, М.-Л., 1968

Шаталов СЕ. Проблемы поэтики И.С.Тургенева, Л., 1969

Курляндская Г.Д. Художественный метод Тургенева-романиста,Тула, 1972

Батюто А.Н.Тургенев-романист, Л., 1972

Маркович В.М. Человек в романах Тургенева, Л., 1975

Маркович В.М. И.С.Тургенев и русский реалистический роман 19 века (30-50-ые годы), М.,1982

Петров С. М Тургенев, М.,1979

Шаталов С.Е.Художественный мир Тургенева, М.,1980

Германов Г. И.С.Тургенев,С, 1980

Анчев А. И.С.Тургенев. Поетика и естетика,С.,1984

Роман И.С.Тургенева "Отцы и дети" в русской критике,Л.„ 1986

И.С.Тургенев в современном мире, Л.,1987

Лебедев Ю.В.Тургенев, М.,1990

Курляндская Г. Б. Эстетический мир И.С.Тургенева,Орел, 1994

 

А. Н. ОСТРОВСКИ

А. Н. Островский в русской критике, М., 1953

Лотман Л. М. А.Н.Островский и русская драматургия его времени, М., 1961

Ревякин А.Л. Искусетво драматургии А. Н. Островского, М., 1974

Холодов Е.Г. Мастерство Островского, М, 1967

Журавлева А.И. А.Н.Островский-комедиограф, М., 1982

Лакшин В.Л.Театр А.Н.Островского, М., 1985

Драма А.Н.Островского Гроза" в русской критике,Сб.ст. М, 1990

 

Н. А. НЕКРАСОВ

Чуковский К.И. Мастерство Некрасова, М., 1962

Корман Б.О. Лирика Некрасова.Воронеж, 1964

Розанова ЛА. Поэма Некрасова "Кому на Руси жить хорошо", Л., 1970

Степанов Н.Л. Н.А.Некрасов, М., 1971

Бухштаб Б.Я. Н.А.Некрасов - проблемы творчества, Л., 1989

 

А. А. ФЕТ

Эйхенбаум Б.М. О поззии, М., 1969

Озеров Л. А.А.Фет, О мастерстве поэта, М.,1970

Бухштаб Б.Я. АА.Фет.Очерк жизни и творчества.Л, 1974

Маймин ЕА. А. А. Фет, М.,1989

 

М. Е. САЛТИКОВ-ШЧЕДРИН

М. Е. Салтыков-Щедрин в русской критике,М., 1959

Макашин С. А. Салтыков-Щедринд. 1 -4,М.,1951-1989

Бушмин А. С. М. Е. Салтыков-Щедрин, Л., 1970

Горячкина М. С. Сатира Салтыкова-Щедрина, М.,1976

Бушмин А.С.Художественньш мир Салтыкова-Щедрина, Л., 1987

Николаев Д.Смех Щедрина, 1988

 

Н.С.ЛЕСКОВ

Гроссман Л. Н.С.Лесков, 1945

Горячкина М.С.Сатира Лескова, Л., 1963

Троицкий В.Ю. Лесков-художник, М., 1974

В мире Лескова, Сб.ст.М., 1983

Видуецкая И. Л. Н.С. Лесков, М.,1979

 

Ф.М.ДОСТОЕВСКИЙ

Ф.М.Достоевский в русской критике, М.,1956

Бердяев Н. Мирогледът на Достоевски,С, 1992

Гросман Л. Достоевски.С.,1965

Гросман Л. Поетиката на Достоевски.С, 1996

Бахтин М. Проблеми на поетиката на Достоевски,С, 1976

Чирков Н. М. О стиле Достоевского, М., 1964

Фриндлендер Г.М. Реализм Достоевского, М.-Л.,1964

Достоевский и русские писатели, М., 1971

Достоевский-художник-мыслитель, М., 1972

Кирпотин В. Достоевский-художник, М.,1972

Кирпотин В. Разочарование и крушение

Родиона Раскольникова, М.,1970

Велик А. Художественные образы Достоевского, М., 1974

Ветловская В. Е. Поэтика романа "БратьяКарамазовы", Л.,1977

Стоянов Ц. Геният и неговият наставник,С.,1978

Бурсов Б. Личность Достоевского, Л., 1979

Фриндлендер Г.М.Достоевский и мировая литература, М., 1979

Анчев А. Достоевски и проблемите на българската литература. С, 1980

Селезнев Ю. Достоевский, М., 1981

Одиноков В.Г. Типология образов в художественной системе Достоевского, Новосибирск, 1981

Захаров В. Система жанров Достоевского, Л., 1985

Кашина Н. В.Человек в творчество Ф.М. Достоевского, М.,1986

Кашина Н.В.ЭстетикаДостоевского, М.,1989

Щенников Г.К. Достоевский и русский реализм,Свердловск, 1987

Карякин Ю.Ф. Достоевский и канун 21 века, М., 1989

 

Л.Н.ТОЛСТОЙ

Л. Н. Толстой в русской критике, М., 1960

Эйхенбаум Б.М. Лев Толстой, т.1-3, Л- М.,1928-1960

Шкловски В. Б. ЛевТолстой,С.,1971/1987/

Гудзий Н. Лев Толстой, М., 1960

Арденс Н. Творческий путь Л.Толстого, М., 1960

Бурсов Б. И. Лев Толстой и русский роман, М.-Л., 1963

Потапов А. Л. "Война и мир" Л. Н.Толстого,М., 1970

Ломунов К. Н. Эстетика Л. Н.Толстого, Л.,1972

Бочаров С. Г. Роман Толстого"Война и мир", М, 1978

Бабаев Э. Г."Анна Каренина" Л. Н.Толстого, М.,1978

Анчев А. Лев Толстой и българскаталитература, С.,1978

Бочева М. Л Н.Толстой,С.,1981

Ковалев В. А. Поэтика Льва Толстого. М., 1983

Сливицкая О. В. "Война и мир" Л. Н. Толстого. Проблемы человеческого общения. Л., 1988.

 

А.П.ЧЕХОВ

Шах-Азизова Т.К. Чехов и. западноевропейская драма его времени. М., 1966.

Гурвич И. Е. Проза Чехова, М., 1970

Чудаков А. П. ПоэтикаЧехова, М.,1971 ЧудаковА.П. Мир Чехова, Л., 1986

Кузнецова И.В.Творческая эволюция Чехова,Томск, 1978

Полоцкая З.А. А. П.Чехов, 1979

Катаев В.Б. ПрозаЧехова, М.,1979

Бялый Г. Чехов и русский реализм,Л., 1981

Троев П. А.П.Чехов,С.,1985

 

 

 

доц. д-р Ангелина Вачева

Катедра по руска литература, 2011