доц. д-р Илиана Владова
гл. ас. В. Зайцева

 

Семестър по учебен план

Хорариум

Форма на заключителен контрол

Лекции

Упражнения

Практикум

Хоспитиране

ІV

30

30

60

изпит

Анотация

Учебната дисциплина “теория на превода” си поставя за цел да запознае студентите със съвременното състояние на науката за превода, която разкрива основните закономерности на преводния процес и съществените страни от взаимоотношенията между двата контактуващи езика. Езиците функционират в своята речева реализация в съпоставителен план като комуникативно равнозначни, което определя превода като особен вид комуникация.

Дисциплината включва основните проблеми на трите направления в теорията на превода: общо, специализирано и частно. Вниманието е съсредоточено върху частната теория на превода, разкриваща сходствата и отликите между двата контактуващи при превода езици, в случая: руски и български.

Курсът изгражда теоретичната основа за формиране на практически навици и умения за превод. Затвърдяването и практическото приложение на теоретичните знания се осъществява в семинарни упражнения.

 

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН

Лекции

Тема

Наименование на темата

1

Преводът като специфична социална и културна дейност. Преводът в съвременния свят.

2.

Лингвистиката и влиянието й върху превода. Теорията на превода и контрастивната лингвистика.

3.

Теорията на превода и социолингвистиката. Теорията на превода и психолингвистиката. Теорията на превода и семиотиката.

4.

Преводът като акт на междуезикова комуникация. Лингвистичните и екстралингвистичните аспекти превода.

5.

Еквивалентност. Видове и равнища на еквивалентността. Еквивалентност и адекватност.

6.

Семантичните аспекти превода. Значение и смисъл. Различните аспекти на значението на думата.

7.

Лексико-фразеологичните проблеми на превода. Речниковото, контекстуалното и ситуативното значения на думата.

8.

Еквивалентна и безеквивалентна лексика. Транскрипцията на руски думи в българския език.

9.

Фразеологичен и нефразеологичен превод. Превод и лексикография. Лексико-семантични трансформации.

10.

Граматичните проблеми при превода. Граматичните значения и тяхното предаване при превода.

11.

Съвпадащи и несъвпадащи граматични модели в руския и българския език. Граматични трансформации.

12.

Прагматичните аспекти на превода. Прагматичната функция на езиковия знак. Комуникативната интенция на адресанта.

13.

Отчитане на адресата (реципиента). Фонови знания и превод. Прагматичната адаптация на текста на превода.

14.

Типология на превода. Критерии за типология. Устен и писмен превод. Учебен и професионален превод.

15.

Текст и превод. Стилистика на текста и превод.

Упражнения

Тема

Наименование на темата

1

Принципът на функционалните еквиваленти – основа на теорията и практиката на превода

2.

Основни преводни модели (І)– трансформационен, семантичен.

3.

Основни преводни модели (ІІ) – семантико-семиотичен, ситуативен.

4.

Еквивалентност. Видове еквивалентност: формална, текстуална и динамична.

5.

Проблемите на избора на дума при превода. Дума и контекст.

6.

Многозначността на думата и преводът. Факторите, влияещи върху избора на думата при превода.

7.

Безеквивалентна лексика и превод. Реалии.

8.

Начини за предаване на безеквивалентна лексики: транкрипция, транслитерация, калкиране, аналог, описателен превод. Значещи антропоними и предаването им при превода.

9.

Запазване/промяна на образа при превод на фразеологизми. Замяна на един образ с друг.

10.

Превод на национално обагрена фразеология. Актуализация на фразеологизмите и отразяването й при превода.

11.

Лексикално-семантични трансформации при превода (І): конкретизация, генерализация, смислово развитие на понятието.

12.

Лексикално-семантични трансформации при превода (ІІ): цялостно преобразуване, конверсивни преобразувания, антонимичен превод, ситуативен превод, компенсация.

13.

Основните граматични различия между руския и българския език.

14.

Граматични трансформации: замествания, размествания, добавяния, пропускания.

15.

Стилистиката на текста и преводът. Съпоставителен анализ на жанровите разновидности на превода.

 

Формиране на оценката:

  • Писмени преводи
  • Курсови работи
  • Учебна практика
  • Изпит

Очаквани резултати:

  • Формиране на знания за общата теория на превода и за основната проблематика , разглеждана от тази наука Изграждане на основни навици и умения за превод, формиране на основите на професионална преводаческа култура

 

Литература

Амосова, Н.Н. Слово и контекст. Ученые записки Ленинградского университета. Серия филологическая, 242, вып. 4, 1958

Апресян, Ю.Д. Значение и оттенок значения. Известия АН СССР, т.33, Серия литературы и языка, 1974, кн. 4

Бархударов, Л.С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории перевода. М., 1975

Влахов, С., С. Флорин. Непереводимое в переводе. М., 1980

Гак, В.Г. Высказывание и ситуация. Проблемы структурной лингвистики. М., 1972

Генцлер, Е. Съвременни теории за превода. Велико Търново, 1999

Комиссаров, В.Н. Слово о переводе. М., 1973

Комиссаров, В.Н. Лингвистика перевода. М., 1980

Людсканов, А . Принципът на функционалните еквиваленти – основа на теорията и практиката на превода. Сб. Изкуството на превода. С., 1969

Найда, Ю. К науке перевода. Вопросы языкознания. М., 1970, кн.4

Рецкер, Я.И. Теория перевода и переводческая практика. Очерки лингвистической теории перевода. М., 1974

Федоров, А.В. Основы ощей теории перевода. М., 1968, 1980.

Швейцер, А.Д. Перевод и лингвистика. М., 1973

Швейцер, А.Д. Теория перевода. М., 1988