проф. д-р Дина Станишева
гл.ас. Маргарита Виларова

VII семестър, 30 часа

 

Анотация:

Сравнително-историческата граматика на славянските езици е фундаментална научна дисциплина, съставяща основите на славистичното университетско образование. Тя се базира върху диахронното изследване на славянските езици с цел да бъде въстановен общият праславянски език, диалектното му деление и неговите взаимодействия с другите индоевропейски езици. В лекциите се представят в систематизиран вид фонетичните и фонологичните изменения на различни етапи от историята на праславянския език и неговите диалекти, както и във формиращите се отделни славянски езици. Разглежда се формирането на праславянската морфологична система с оглед на индоевропейското наследство и по-късното й развитие, включително отражението и интерпретацията на праславянските процеси в съвременните славянски езици. Проследяват се общите и индивидуалните тенденции в развитието на всеки славянски език с оглед на причините за тяхното възникване. Освен това лекционният курс предоставя подбрана информация за възникването и развитието на сравнително-историческата граматика като наука, за предмета, задачите, методите, основните теории, както и за изтъкнатите изследователи в тази област и най-представителните им трудове.

 

ПРОГРАМА

Методы и процедуры анализа сравнительно- исторической грамматики

Индоевропейская основа праславянского языка …

Славянский язык-основа (общая характеристика, периодизация, хронология)

Концепции о прародине славян

Вокальная система праславянского языка и ее развитие до закона открытых слогов

Консонантная система праславянского язына и ее развитие до закона открытых слогов

Закон открытых слогов и его последствия в фонологической системе

Развитие вокальной системы в поздний праславянский период и в славянских языках

Развитие редуцированных в славянских языках

Факторы изменения морфологической структуры славянских языков

Развитие грамматических категорий имен в славянских языках

Развитие категории “падеж” в славянских языках

Развитие категории времени в славянских языках

 

Библиография:

1. Ив. Леков, Кратка сравнително-историческа и типологическа граматика на славянските езици, София 1968

2. Ив. Гълъбов, Старобългарски език с увод в славянското езикознание,София 1980

3. В. Георгиев, Вокалната система в развоя на славянските езици, София 1964

4. С. Б. Бернштейн, Очерк сравнительной грамматики славянских языков, Москва 1961

5. Р. Бошкович, Основы сравнительной грамматики славянских языков. Фонетика и словообразование, Москва 1984

6. А. Мейе, Общеславянский язык, Москва 1951

7. А. М. Селищев, Старославянский язык, ч. I – Москва 1951,

ч. II – Москва 1952

8. Н. Ван-Вейк, История старославянского языка, Москва 1957

9. А. Е. Супрун, А. М. Калюта, Введение в славянскую филологию, Минск 1981

10. Х. Бирнбаум, Праславянский язык. Достижения и проблемы в его реконструкции, Москва 1987

11. T. Lehr-Sp lawinski, J. Kuraszkiewicz, Fr. Slawski, Przeglad i charakterystyka jezykow slowianskich, Warszawa 1954

12. Z. Stieber, Zarys gramatyki porownawczej jezykow slowianskich, Warszawa 1979

13. L. Moszynski , Wstep do filologii slowianskiej, Warszawa 1984

14. K. Horalek, Uvod do studia slovanskych jazyku, Praha 1955

15. A. Lamprecht, Vyvoj fonologickeho systemu ceskeho jazyka,

Brno 1966

16. R. Nahtigal, Slovanski jeziki, v Ljublja

 

Упражнения:

60 часа , VII семестър – 30, VIII семестър – 30

Анотация:

Практически занятия върху развитието на основните процеси в областта на фонетиката и морфологията на праславянския език с оглед диалектното му разчленяване и формирането на езикови групи. Проследяването на различията в интерпретирането на праславянските процеси във всеки славянски език от възникването до съвременното му състояние се осъществява чрез решаване на конкретни лингвистични задачи за реконструкция и прогностика на форми, както и чрез работа с текстове за онагледяване и анализ на съответни особености.

ПРОГРАМА

Индоевропейска основа на праславянския вокализъм

И консонантизъм ……………………………………………

Ранен праславянски вокализъм :

Процеси на делабиализация ……………………….

Разрушаване на квантитативните опозиции …….

Прогресивна асимилация на j …………………….

Ранен праславянски консонантизъм :

Възникване на ch ……………………………………

Регресивна асимилация на j и първа палатализация .

Процеси, свързани с тенденцията към възходяща звучност на сричката :

Преместване на сричкораздела …………………………

Отпадане на краесловни консонанти и опростяване на консонантни групи …………………………………

Възникване на протетични консонанти ………………

Монофтонгизация на дифтонги ……………………

Възникване на назални вокали …………………….

Ликвидна метатеза в началото на думата ……….

Ликвидна метатеза в средата на думата ………………

Възникване на сричкотворни сонори ……………………

Косвени резултати от тенденцията към възходяща звучност на сричката :

Втора и трета палатализация

Процеси, свързани с края на тенденцията към възходяща звучност на сричката :

Отпадане на еровете в слаба позиция и

вокализация на еровете в силна позиция …

Процеси, отразяващи диалектното разчленяване на

праславянския език

Етапи във формирането на групите славянски езици .

Фонетични процеси, свързани с историята на

отделните славянски езици ……………………………

Характеристика на източнославянската група

Руски език ……………………………………………………

Белоруски език ……………………………………… .

Украински език ……………………………………….

Характеристика на западнославянската група

Полски език ……………………………………………

Чешки език …………………………………………….

Словашки език ………………………………………..

Горно- и долнолужишки език ………………………

Характеристика на южнославянската група

Сръбски и хърватски език ………………………….

Словенски език ………………………………………

Български език ………………………………………

Отражение на праславянската морфологична

система в отделните славянски езици …………………

Библиография:

1. Славянски езици. Кратки характеристики и образци. Севернославянска група, ред. Ив. Леков, София 1978

2. Людвиг Селимски, Славянски езици. Очерци и текстове, София 1985

3. Увод в изучаването на южнославянските езици, колектив, БАН, София 1986

4. Славянски езици – граматични очерци, колектив, БАН, София 1994

5. Лили Лашкова, Увод в сравнителната граматика на славянските езици, София 2000

6. История на славянските езици. Западни славяни, колектив, София 2000 .