Гл.ас. д-р Антония Радкова, ст.ас. Аглая Маврова
V и VI сем., 45 + 15 ч.


I кредит – 30 ч., завършва с тестова проверка
II кредит – 15 + 15 ч., завършва с устен изпит

 

Анотация

Курсът по методика на обучението по руски език подготвя студентите за учители по руски език в средните училища. Основната цел на курса е да даде на студентите система от научнообосновани ориентири за осмисляне на практическата им дейност като учители, да постави основите на професионалната им квалификация.
Основните задачи на курса, които се реализират чрез всички форми на обучение, са да се проследят основните закономерности, проектирани върху обучението по руски език в българското училище и да се очертаят основните проблеми, които решава методиката на обучение по чужд (руски) език на съвременния етап от своето развитие, а именно:

 • взаимозависимост между целите, съдържанието и методите на обучението;
 • формиране на комуникативна компетентност на базата на интегративното овладяване на езиковата система в речта и на социокултурните норми на общуването;
 • описание на руския език с оглед на функционалното му усвояване от българска езикова аудитория;
 • съвременни технологии и средства за обучение по чужд език;
 • развиваща роля на обучението по чужд език; руската литература и култура като фактори за овладяване на езика и за личностното развитие на учениците.

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН

 • Предмет и задачи на методиката на обучението по руски език в българското училище. Методиката и сродните й науки (теоретична и приложна лингвистика, педагогика, психология и психолингвистика и др.). Методи на изследване в областта на методиката на чуждоезиковото обучение.
 • Методически подходи и методически системи:
  а) съзнателен (рационален) подход - граматико-преводен метод (методическа система);
  б) интуитивен подход - директни методи (методически системи);
  в) дейностен подход и съвременни методи (методически системи).
 • Цели на обучението по руски език в българското училище. Съотношението мотив - цел в учебната дейност на учениците. Комуникативната компетенция като основен компонент на целта.
 • Съдържание на обучението по руски език в българското училище. Принципи за описание на езиковия материал: минимизация, функционалност, двуплановост, съпоставителен принцип.
 • Интерференцията при обученоето по руски език в българска езикова среда. Мястото на родния език в учебния процес. Методи за изследване и преодоляване на интерференцията.
 • Организация на езиковия материал в процеса на обучението по руски език в българското училище. Принцип на концентризма и структура на концентъра.
 • Обучението по граматика: лингвометодически особености на руската граматична система в съпоставка с българската.
 • Обучението по граматика: методи за въвеждане и обяснение на граматичния материал.
 • Проблеми на практическото овладяване на граматиката. Типология на упражненията: езико-речеви; комуникативни; дейностни.
 • Руската лексика като система. Упражнения за усвояване системните свойства на руските думи.
 • Методическа типология на руската лексика в съпоставка с българската. Въвеждане и семантизация на новите думи.
 • Особености на руската фонетична система в съпоставка с българската. Упражнения за преодоляване на фонетичната интерференция.
 • Постановка на произношението в процеса на овладяването на всики видове речева дейност. Работа над ударението и интонацията.
 • Говоренето като базисен вид речева дейност. Комуникативни упражнения за развиване на говорните умения. Моделиране на монологична и диалогична реч в учебния процес.
 • Аудирането като вид речева дейност. Проблеми на обучението по аудиране. Система аудитивни упражнения.
 • Четенето като вид речева дейност. Видовете четене като цел на обучението и като средство за обучение.
 • Система на обучението по четене на руски език. Методи за развиване техниката на четенето. Четене и произношение.
 • Развиване на уменията за разбиране на руския текст. Формиране на система от ориентири за извличане информация на равнище значение и смисъл. Ролята на догадката при разбирането на текста.
 • Езикът и литературата. Художественият текст в обучението по руски език в българското училище. Лингвостилистичният анализ като фактор за извличане на информация на естетическо равнище. Културоведски подход към художествения текст.
 • Писането като вид речева дейност. Проблеми на развиването на писмената реч. Система на обучението по писане.
 • Контролът на езиковите знания и речево-комуникативните умения.
 • Нови педагогически технологии в преподаването на чужди езици.

 

Форми на проверка:

 

Литература

К. Бабов. Методика русского языка в болгарской средней школе, вс.изд.
К. Бабов. Проблем ы интерференции в процессе обучения русскому яз ы ку в болгарской школе, изд. "Народна просвета", С., 1974 г.
Е. Гочева. Чуждоезиково обучение, изд. "Лодос", С., 2000 г.
Е. Гочева. Лексический минимум. Активн ы й словарь русского яз ы ка, изд. "Лодос", С., 1999 г.
Е. Гочева. Яз ы к через литературу, "Чуждоезиково обучение", 1999 г., кн. 5.
E. Гочева. Практическа граматика на руския език. София, 2007.
Пассов Е. И.  Основы методики обучения иностранным языкам, М., 1977 г.
Леонтьев А. А.  Методика. (Некоторые проблемы  обучения русскому языку как иностранному), вс.изд.
П. Стефанова. Методика на чуждоезиковото обучение, София, 1999 г.
Т. Шопов. Вторият език. София, 1998.
Т. Шопов. Чуждоезикова методика. София, 2002.Е. Гочева. Чуждоезиково обучение, изд. "Лодос", С., 2000 г.
Списание „Иностранные языки в школе”