Slavic_europe

„Славянска филология“ е една от трите специалности в Софийския университет, обучението в която приключва с придобиване на магистърска степен след петгодишен срок на обучение. Всички завършили имат две равнопоставени квалификации – специалист по славянска филология и специалист по българска филология.

 

В рамките на специалността студентите се разделят в 5 профила: полски, чешки, сръбски и хърватски (със специализация по словенски език), словашки, украински. Именно тази многопрофилна структура на специалността осигурява множество възможности за специализация и обучение в чужди университети и висши училища като част от обучението в Софийския университет.

 

По време на следването студентите имат възможност при желание да избират и втора специалност – както в рамките на самата „Славянска филология“, така и в рамките на университета.

 

От академичната 2014/2015 г. специалността предлага курс по конферентен превод в зала от/на всички изучавани славянски езици. Курсът се провежда в Нова конферентна зала и упражненията по устен превод се реализират в реална обстановка на симултанен или консeкутивен превод.

Обучението предполага и многобройни възможности за стажове и практики.

 

Специалността „Славянска филология“ съществува от самото основаване на Софийския университет (1888) и има доказани традиции и формиран академичен опит в преподаването и обучението на студентите. Високото равнище на подготовка осигурява реализация на завършилите в различни български и европейски структури, културни центрове, търговски и дипломатически представителства у нас и в чужбина. Завършилите специалността се реализират във водещи обществени, културни и научни институции, в системата на образованието, администрацията, медиите, туризма. Те могат да работят като преводачи, учители по български език и литература, преподаватели по съответния славянски език и литература, редактори, коректори, кореспонденти, екскурзоводи, административен персонал в бизнеса, държавния, публичния и неправителствения сектор.

 

 

Разписание на часовете за летния семестър на уч. 2017/2018 г.

 

Решение на ФС на ФСлФ относно реда за придобиване на ОКС Магистър

 

Правила за организиране и провеждане на защити на дипломни работи за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”

(по тези правила ще се защитават дипломни работи от лятото на 2016 г.)

 

Трета студентска конференция на тема: „Езиковедски и литературоведски изследвания на младите словакисти и украинисти” - 28 април 2015 г.

 

Българска виртуална украинистика

 

Сайт на специалността Словашка филология

 

Библиотека "Филологии"

 

 

Програми за държавен изпит на специалност СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ

/теоретичен курс по съвременен славянски език/:

- полски език

- чешки език

- словашки език

- сръбски и хърватски език

- украински език