Софтуер и превод

 

Хон. преподавател Илияна Михайлова

 

За всеки, който е избрал да се занимава професионално с преводаческа дейност, използването на инструменти за компютърно подпомогнат превод (CAT) вече е възприет начин на работа и понякога дори задължително изискване. С постоянното и бързо развитие на CAT инструментите се оказва предизвикателство за преводача да избере подходящ инструмент за оптимизиране на работния си процес. Дисциплината „Софтуер и превод“ има за цел да запознае студентите с различните инструменти за компютърно подпомогнат превод за онлайн и офлайн ползване. С основно практическа насоченост, курсът предлага детайлна информация за най-използваните към момента CAT инструменти, вследствие на което в рамките на два семестъра студентите придобиват необходимите умения за прилагане на технологичните инструменти в процеса на превода, извличане на информация, създаване и използване на преводачески памети, управление на терминологията, терминологични бази данни, машинен превод и инструменти за управление на проекти. Изучава се същността на машинния превод,  неговите особености и развитие. В рамките на курса се разглеждат и практикуват начините за трансформиране на файловете за превод в различни формати за нуждите на превода и клиента. Чрез изучаване на софтуерни приложения се набляга на възможностите за автоматична проверка на качеството на превеждания текст. Предлага се практическа работа с някои CAT продукти за превод, сред които SmartCat, MateCat, Wordfast, Memsource, SDL Trados Studio, Omega T, Memo Q, Déjà vu и др., редакция, обработка на текст, локализация и подчертаване на възможностите им за ефективен превод. Курсът запознава с устойчивите начини за прилагане на възможностите на CAT инструментите в работата на преводача – актуализиране на версии, представяне на най-важните общи характеристики на подобни продукти, зависимости и тенденции.

 

Завършилите курса разполагат с умения за:

- умело ползване на CAT инструментите в ежедневната си работа и успешно решаване на предизвикателни преводачески казуси;

- критична преценка на силните и слабите страни на CAT инструментите и техния ефект върху превода;

- разбиране на присъщите ограничения на CAT инструментите, независимо от разработчика и начина, по който технологията е била използвана в съчетание с уменията на преводача;

- осъзнаване на нуждите на преводаческата индустрия по отношение на използването на CAT инструменти и оценяване на целесъобразността на CAT инструментите в редица различни контексти за различни видове текстове.