Магистърска програма "Език и културно пространство (приложна лингвистика – български език като чужд)”

 

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

 

Учебен план

 

cyrillicМагистърската програма „Език и културно пространство (приложна лингвистика – български език като чужд)” предлага специализирана подготовка по български език посредством лингвистични, социални и културни дисциплини. Програмата е интердисциплинарна и цели осигуряване на теоретични и практически компетенции по език и култура, междукултурни различия и комуникация. Структурата и организацията на програмата е съобразена със стандартите на програми по приложна лингвистика от европейските страни.

 

 

Условия за прием:

1. Програмата е насочена към български и чуждестранни участници с бакалавърска или магистърска степен по:

  • Българска филология
  • Славянска филология
  • Специализация „Референт-преводач по български език“, придобита в СУ „Св. Климент Охридски“ по време на обучението в ОКС „Бакалавър“
  • Сертификат за владеене на български език – В 2 или С1 и С2, издаден от СУ „Св. Климент Охридски“

           2. Кандидатите за места, субсидирани от държавата, се явяват на приемен изпит (събеседване). Класирането става въз основа на бал, образуван от сумата от оценката от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование.

 

Учебен план:

 

 

Дисциплина

Лекции

Упражнения

Семестър

Задължителни дисциплини

Фонетичното разнообразие на българските диалекти

30

 

I

Фонетика. Произношение и правоговор

30

 

I

Българската граматична система в общославянски и балкански аспект

30

 

I

Електронни езикови ресурси

30

 

I

Пространства и идентичност в българската култура

30

 

I

Културна и политическа география

30

 

I

България в обединена Европа

30

 

I

Синтактична интеференция между сродни езици

30

 

II

Речеви актове – езикови средства и стратегии

30

 

II

Езикови технологии и електронно обучение

30

 

II

Пол и език

30

 

II

Български идентификации – между глобалното и локалното

30

 

II

Ранната българска модернизация - институции и култура

30

 

II

Избираеми дисциплини

Избраните дисциплини трябва да носят минимум 10 кредита. 6 кредита, формирани от 3 от изброените дисциплини, и 4 кредита от минимум 2 дисциплини от другите магистърски програми на ФСлФ. Студентите са длъжни да изберат три дисциплини през първия семестър и две дисциплини през втория.

Лексикален и семантичен трансфер от английски в български

30

 

I

„Инфолекс“ – пътеводител в българските електонни речници

30

 

I

Културен шок, мултикултурност, интеркултурна комуникация

30

 

I

Компаративна морфология

30

 

II

Традиции и модерност на съвременната българска литература

30

 

II

 

 

Приемът за платено обучение е по документи, без изпит.

 

 

Магистърска програма "Език и културно пространство (приложна лингвистика – български език като чужд)” (неспециалисти)