Изучавани дисциплини в МП "Интерпретативна антропология"

 

anthropology

 

 

Учебен план

 

Дисциплини

Часове / Кредити

Семестър

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

 

Историческа антропология

30 / 4

1

Лингвистична антропология

30 / 4

1

Пространства и култури

30 / 4

1

Локални градски култури

30 / 3

1

Увод в интерпретативната антропология

45 / 3

1

Литературна антропология

30 / 3

1

Социални изследвания на пола в литературно-критически контекст

30 / 3

1

Антропология на библейския свят

30 / 3

2

Антропология на смеха

30 / 2

2

Антропология на града

45 / 2

2

Младежките субкултури в изкуствата на ХХ век

45 / 2

2

ИЗБИРАЕМИ[1]

Цветовете в Петокнижието

30 / 2

1

Антропология на властта

30 / 2

1

Антропология на средновековния град

30 / 2

1

Култура и идентичност

30 / 2

1

Антропология на киберпространството

30 / 2

1

Антропология на миграциите

30 / 2

1

Семиотика на страха

30 / 2

2

Библейски текст и християнски ритуал

30 / 2

2

Визуална антропология

30 / 2

2

Българските национални химни

30 / 2

2

Стратегии и техники за контент-анализ

30 / 2

2

Как се става поет през социализма

30 / 2

2

Антропология на игровото мислене

30 / 2

2[1] В 12-те кредита от избираемите дисциплини влизат 4 кредита (минимум от 2 курса), които студентите по време на обучението си трябва да получат  от курсове, предлагани в магистърските програми на Факултетите по Славянски филологии и Класически и нови филологии, или в магистърските програми по "Културна антропология" във Философски факултет и "Етнология и културна антропология" в Исторически факултет на СУ "Св. Климент Охридски".

 

Условия за прием

 

 

Координатори на програмата

 

Доц. д-р Николай Папучиев
Гл. ас. д-р Кристина Йорданова

 

тел.: 9308 308

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.